Disciplinnämnden och disciplinära åtgärder

Disciplinärenden

Ett studentdisciplinärt ärende inleds genom att rektor får in en anmälan mot en student som misstänks för t.ex. fusk, men det kan också handla om störande beteende eller trakasserier. Hur disciplinärenden ska handläggas regleras i högskoleförordningens 10 kapitel.

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som

1.  försöker vilseleda

−   vid t.ex. tentamen genom att använda otillåtna hjälpmedel,

−   genom att plagiera någon annans uppsats/hemuppgift e.dyl., eller

−   genom att låta någon annan anteckna sitt namn på en närvarolista, trots att man inte är närvarande 

2.  uppträder störande vid undervisning, tentamen, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan (t.ex. på praktikplats), eller

3.  utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för trakasserier eller sexuella trakasserier enligt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. Disciplinärendet handläggs av en jurist och avgörs av högskolans disciplinnämnd, eller i vissa fall, av rektor.


Handläggningsprocessen

Anmälan inkommer och utreds

Ett studentdisciplinärtärende uppstår i och med att en anmälan fyllts i, undertecknats och skickats till rektor. Registrator diarieför ärendet och en handläggare på juridiska avdelningen går igenom ärendet varpå eventuell komplettering begärs in från berörd skola. Därefter kommuniceras ärendet med berörd student för yttrande. Med hänsyn till det inkomna yttrandet görs ännu en utredning. Därefter föredras ärendet för rektor som kan besluta att ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd, föranleda varning eller hänskjutas till disciplinnämnden för prövning.

Disciplinnämnden

Vid universitetet finns en särskilt inrättad disciplinnämnd där rektor är ordförande. I nämnden ingår även en sk lagfaren ledamot, en representant för lärarna och två studeranderepresentanter valda av studentkåren. Nämnden har under terminerna normalt sammanträde en gång per månad. Sammanträdena bokas i förväg för en termin i taget, hänsyn tas till tentamensperioder och dylikt.

Om ärendet hänskjuts till disciplinnämnden kommer berörd student, den som anmält och då det bedöms kunna tillföra ärendet information, tentamensvakt, kursansvarig, examinator och eventuella vittnen kallas till disciplinnämndssammanträde. Under sammanträdet bereds studenten och andra berörda tillfälle att muntligen yttra sig över ärendet och besvara frågor från disciplinnämndens ledamöter. Efter överläggning meddelar disciplinnämnden beslut i direkt anslutning till sammanträdet.

Under det att ett ärende handläggs har berörd student rätt att följa undervisningen. Ifrågavarande examinationsmoment bör inte betygsättas förrän ärendet behandlats av rektor eller disciplinnämnd.

Disciplinär åtgärd

Både Rektor och disciplinnämnden kan fatta beslut om disciplinär åtgärd. Enligt 10 kapitlet 2 § högskoleförordningen är de disciplinära åtgärderna varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan.

Vid avstängning stängs studenten av från och med dagen för beslut om avstängning. I normalfallet från och med dagen för disciplinnämndssammanträdet. En avstängningsperiod räknas i studiemedelhänseende som studieavbrott. Den som har avstängts är därför i princip skyldig att återbetala studiemedel som har utbetalats för den tid den studerande är avstängd. Universitetet underrättar Centrala studiestödsnämnden när någon avstängs.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad innebär det att man blivit anmäld för en disciplinär förseelse?

Har man blivit anmäld för en disciplinär förseelse innebär det att man är misstänkt för att t.ex. ha vilselett vid examinering, men det kan också handla om att man misstänks för att ha brutit mot ordningsregler eller för att ha trakasserat andra.

Varje grundad misstanke om disciplinär förseelse ska skyndsamt anmälas till rektor som utreder ärendet genom att samla in information. Den information som rektor får skickas tillsammans med anmälan till studenten som därmed får möjlighet att ge sin syn på det inträffade.

När rektor fått in yttrandet avgör han om ärendet ska avskrivas, föranleda en varning från rektor, eller tas upp i disciplinnämnden.

I de allra flesta fall går ärendet vidare till disciplinnämnden, som består av rektor, en lagfaren ledamot, en företrädare för lärarna samt två representanter för studenterna. Den lagfarna ledamoten i KTHs disciplinnämnd ska vara eller ha varit ordinarie domare i domstol.

 

2. När kommer mitt ärende att behandlas i disciplinnämnden?

Under terminerna har disciplinnämnden normalt sammanträde en gång per månad. Sammanträdena bokas i förväg - terminsvis. Handläggningstiden för disciplinärenden varierar. Undrar man när ett disciplinärende ska tas upp av nämnden är det därför bäst att fråga KTHs juridiska avdelning.


3. Vad innebär det att bli varnad eller avstängd och vad händer efter att jag blir varnad eller avstängd?

Varning kan meddelas av rektor eller av disciplinnämnden medan avstängning endast kan meddelas av disciplinnämnden. Blir man varnad eller avstängd framgår det i disciplinnämndens beslut som är allmänna handlingar.

Blir man avstängd från KTH innebär det att man inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid KTH under den tid man är avstängd. Man blir alltså enbart avstängd från KTH och kan fortfarande bedriva studier vid andra högskolor.

Beslut om avstängning skickas till CSN och då avstängning räknas som ett avbrott i studierna är man skyldig att återbetala studiemedel för den tid man är avstängd.

Beslut om varning delges den berörda studenten och berörd skola.

 

4. Kommer en anmälan, avstängning eller varning påverka eller synas i mitt betyg eller på annat sätt registreras och vem kan i sådant fall se det?

Blir du avstängd från KTH kommer en notering synas i LADOK under avstängningen, men det är inget som anges i examensbeviset. Efter avstängningen tas noteringen i LADOK bort.

Handlingarna i ett disciplinärende är allmänna handlingar och diarieförs av KTH. Handlingarna kan som huvudregler begäras ut av vem som helst. 

 

5. Hur går mötet i disciplinnämnden till?

Om ett ärende om disciplinär förseelse tas upp i disciplinnämnden kallas berörd student, den som anmält studenten och ev. andra berörda att närvara. Vid samanträdet gås ärendet igenom och studenten och övriga berörda får svara på frågor från nämndens ledamöter. När alla fått möjlighet att framföra det de önskar överlägger nämnden. När nämnden kommit fram till ett beslut kallas samtliga tillbaka in i sammanträdesrummet varpå nämnden meddelar sitt beslut.