Examination

Examination innebär att du ska visa vad du lärt dig under ett moment i utbildningen. Ofta sker examination på olika sätt i form av laborationer, rapportskrivningar, uppsatser, kontrollskrivningar, muntliga presentationer eller salstentamen.


Utbildningen delas upp i kurser som examineras var för sig. Kurserna delas i sin tur oftast upp i examinationsmoment. Examinationen ska vara utformad så att alla lärandemål täcks in. Kursens lärandemål hittar du i kurs- och programkatalogen .

Här kan du läsa mer om Tentamen