Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teknikberoende vardag – barn med trakeostomi

Detta forskningsprojekt syftar till att ge ett barnperspektiv och ny kunskap om hur barn som lever med trakeostomi & trakealkanyl samt deras familjer behöver ett anpassat stöd och teknisk support för att kunna vara en del av det omgivande samhället.

Vetenskapliga frågeställningar som ämnas besvaras genom forskningsprojektet är:

  1. Hur påverkas barnets identitet, relationer med andra i dess närhet samt dess livskvalitet av att barnet är trakeotomerad? Vilken typ av relation har barnet samt deras närstående till trakeostomi & trakealkanyl samt hur påverkar denna relation familjens vardagliga liv?
  2. Vilka avvikelser sker i hemmet när man lever med trakeostomi & trakealkanyl och kan de undvikas? Vilka utmaningar finns kopplade till användning & vardag med trakeostomi & trakealkanyl? Vilket behov av stöd kring teknikanvändning har vårdgivare (föräldrar, syskon och omvårdnadspersonal)?
  3. Vilka kravspecifikationer bör ställas på teknikstöd till teknikberoende barn (barn med trakeostomi & trakealkanyl) för att underlätta för barns och familjers vardag? Vilka perspektiv finns t ex på tekniska lösningar på etiska problem? Kan tekniska lösningar utformas på ett sätt så att de bryter barriärer mellan barn, ungdomar och den omgivande kontexten?
  4. Vilken typ av lärande generar interaktiva seminarier där forskare, föräldrar, omvårdnadspersonal och ingenjörer delar kunskap och erfarenheter om användning och utveckling av teknik utifrån ett vardagsperspektiv? Är det möjligt att skapa interaktivt lärande som integrerar vårdvetenskapliga och medicintekniska perspektiv med varandra?


Forskningsprojektet kommer att ha ett explorativinduktivt angreppssätt där både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder är aktuella. Metoderna som används syftar till att kartlägga barn och familjers behov, för att utveckla kunskap om människors aktiva medverkan och delaktighet ur omvårdnads- och hälsoperspektiv inom högteknologiska vårdmiljöer samt hur och varför innovationsförmåga uppstår och kvarstår.

Projektledare

Projektteam

Projektfinansiering

Röda korsets högskola