Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om oss

På avdelningen för historiska studier bedriver vi forskning, forskarutbildning och grundutbildning i historia med tyngdpunkt inom våra tematiska kärnområden – teknik, vetenskap och miljö. Vi har en bred expertis inom humaniora och samhällsvetenskap och arbetar utmaningsinriktat med historiska studier inom områden som miljö, klimat, energi, kulturarv, medier, AI, städer, samt forsknings- och innovationspolitik. Vid Avdelningen finns ett internationellt ledande centrum för humaniora inriktat på miljö och klimat, KTH Environmental Humanities Laboratory. Forskningen vid EHL är inriktad bland annat på migration, politisk ekologi och städers roll i klimatomställningen.

Avdelningens årliga kick off 2019, den här gången i Falun. Foto: Sabine Höhler

 Vision

Vi ser vårt arbete som ett bidrag till att förverkliga hållbara och rättvisa samhällen i enlighet med FNs hållbarhetsmål.

Teknik och vetenskap är viktiga krafter i förändringen av miljö och klimat och i formandet av livsvillkoren på jorden. Historiska studier av just dessa företeelser – teknik, vetenskap och miljö – är därför centrala för förståelsen av samtida samhällen och framtida förändringsprocesser. De ger insikter som är värdefulla, både för blivande civilingenjörer och för andra studenter. Det är också viktiga kunskaper i den pågående omställningen till fossilfria samhällen.

Vår vision är också i linje med KTH:s utvecklingsplan 2018-2023  som understryker att:

”Humanistiska och samhällsvetenskapliga aspekter är nödvändiga för en hållbar teknikutveckling. Komplementära färdigheter som interkulturell kompetens är nödvändiga för samtidens – och framtidens – arbetsmarknad.”

Esperanza base camp and the remains of the first Swedish Antarctic Expedition (1901-1903) at Snow Hill island, Antarctica, documented by Swedish-Argentine research expedition CHAQ 2020. Division researchers Kati Lindström and Dag Avango (also at LTU) took part of the expedition. Photo: Kati Lindström

Utbildning

Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö har ett brett kursutbud. I teknik- och vetenskapshistoria analyseras den komplexa process som lett fram till dagens högteknologiska samhälle. I miljöhistoria uppmärksammas hur frågor om naturresurser, miljöpolitik, biologisk mångfald och klimat vuxit fram historiskt och blivit allt viktigare.

Andra kurser behandlar mer specifika områden som politisk ekologi, media mellan teknik och kultur och relationen mellan energi och geopolitik. En av våra kurser handlar om teknik och socialt kön. En annan undersöker vetenskap, teknik och miljö i film. Ny kurser på gång för 2022 och 2023 handlar om omställning till fossilfria samhällen och om stadshistoria. Dessutom ges en grundläggande kurs i svensk kulturhistoria för utländska studenter. Vi erbjuder också kurser inom livslångt lärande för fort- och vidareutbildning.

Forskning

Det mesta av vår forskning bedrivs i större konstellationer av forskare i flerårsprojekt som beviljats medel i konkurrens. Tre projekt finansieras av European Research Council (ERC) och vi har även andra bidrag från EU. Bland svenska finansiärer märks Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Vinnova, Wallenbergstiftelserna, miljöforskningsstiftelsen Mistra, Formas m.fl. Totalt pågår vid Avdelningen omkring fyrtio forskningsprojekt.

Forskningens kvalitet framgår av de omfattande forskningsanslagen. Den har även slagits fast i utvärderingar av Högskoleverket och av internationella utvärderingar av KTH (Research Assessment Exercise) där Avdelningen rankas i den allra högsta kategorin, AAA.

Gränsen vid Québec-Labrador. Fotat av Jean-Sebastien Boutet under fältstudier i REXSAC-projektet 2019
Besök på Russian State Archive i Samara, där Achim Klüppelberg och Per Högselius forskade i arkiven för NUCLEARWATERS-projektet 2019. Photo: Per Högselius.
Vatten som tillhandahålls av vattenkörare i Kayole-Soweto, Nairobi, Kenya. Foto: Timos Karpouzoglou november 2019, i projektet Making the water flow.

Resurser

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och deras nätverk av akademiska kontakter över hela världen och länkar till aktörer i det svenska samhället. För närvarande har Avdelningen fyra professorer (varav en gästprofessor), tre lektorer och ytterligare ett tjugotal disputerade forskare. Omkring femton doktorander bedriver sina forskarstudier hos oss.

 är ett ledande internationellt centrum för humanistisk forskning om frågor med anknytning till miljö, klimat, migration och rättvis omställning. 

Vi har omfattande utbyten inom ramen för våra större projekt och våra doktorander och postdocs tillbringar ofta perioder vid utländska universitet.

En viktig tillgång är vår arbetsmiljö som betonar dynamiska och intensiva samarbeten, öppenhet och social gemenskap.

Samverkan

Vi lägger stor vikt vid samverkan och kommunikation och Avdelningens forskare är aktiva i samhällsdebatten genom föredrag, artiklar i dagspress och medverkan i radio och TV. Flera ger ut böcker med bred spridning. Kommunikation och samverkan har också stor plats i vår forskarutbildning.

Forskare vid Avdelningen samverkar också genom uppdrag i exempelvis myndigheter, utbildning, museer, miljöorganisationer, stiftelser, och för regeringen. Flera har styrelse- och utredningsuppdrag utanför KTH.

Avdelningen, EHL och individuella forskare är aktiva på sociala medier och driver flera bloggar och poddar.

Mer om Avdelningen och EHL

Du kan läsa mer i de rapporter som Avdelningen och EHL publicerar om verksamheten vartannat år. Rapporterna är skrivna av medarbetarna tillsammans och speglar vardagsliv och speciella händelser i en engagerad, internationellt orienterad forskningsmiljö.

Biennial Report 2019-2020 (engelska)

Mer om  (engelska)