Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Antagningskrav

För att bli antagen till doktorandstudier krävs att den sökande uppfyller kraven på grundläggande behörighet och eventuella särskilda krav som framgår av anställningsprofilen. Den sökande måste också ha förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har

 •   avlagt en examen på avancerad nivå eller
 •   fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 •   på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

KTH får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

Den särskilda behörigheten kan avse

 •   kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,
 •   särskild yrkeserfarenhet,
 •   nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen, ämnet eller projektet

Språkkrav

Det ställs krav på engelska språkkunskaper motsvarande kurs B/6 (i den svenska gymnasieskolan). Kravet kan tillgodoses genom ett resultat som är lika med eller högre än de som anges i följande internationellt erkända prov i engelska:

 •   TOEFL pappersbaserat: poäng 4,5 (skala 1–6) i det skriftliga provet, totalpoäng 575.
 •   TOEFL ITP accepteras inte.
 •   TOEFL iBT internetbaserat: poäng 20 (skala 0–30) i det skriftliga provet, totalpoäng 90
 •   IELTS Academic/IELTS UKVI: en minsta totalpoäng på 6,5, där ingen del understiger 5,5
 •   Cambridge ESOL: Cambridge English: Advanced (CAE) Certificate in Advanced English eller Cambridge English: Proficiency (CPE) (Certificate of Proficiency in English)
 •   Michigan English Language Assessment Battery (MELAB): minsta poäng 90
 •   University of Michigan, ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English)
 •   Pearson PTE Academic: poäng 62 (skriftligt prov 61)

Språkkravet kan också uppfyllas genom tidigare universitets- och gymnasiestudier. Mer information om erkända prov i engelska, tidigare studier och erforderliga dokument tillhandahålls av University Admissions i Sverige.

Det kan också förekomma krav på språkkunskaper i svenska.

Bedömning av behörighet

Behörighet och blivande studenters lämplighet bedöms vid varje skola av forskarutbildningsansvarig.

Högskolestudier i utlandet

I de flesta fall uppfyller även studier, som uppfyller den grundläggande behörigheten för forskarutbildning i det land där examen utfärdas, de grundläggande behörighetskraven för forskarstudier vid KTH. Om du är osäker på vilken status din utbildning har, är du välkommen att kontakta Universitets- och högskolerådet för en bedömning.

Bedömning av likvärdighet

En bedömning av likvärdighet avgör om en sökandes kunskaper – som inhämtats i annan ordning – är likvärdiga med de högskolestudier som normalt krävs för det aktuella forskarämnet.

Undantag från det grundläggande behörighetskravet

Undantag från det grundläggande behörighetskravet kan beviljas en sökande som inte har fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, men som redan har fullgjort kurser på avancerad nivå motsvarande minst 60 högskolepoäng samt slutfört ett självständigt examensarbete som relaterar till det avsedda studieämnet.

Bedömning av lämplighet

Sökande bedöms som lämpliga för forskarutbildning om de har nödvändig mognad, omdöme och förmåga till självständig kritisk analys.

Urval

Kandidaterna väljs ut bland sökande som uppfyller kraven för forskarutbildning. Resultaten av studier på avancerad nivå (masternivå) eller i form av självständigt arbete är av särskilt intresse i det här sammanhanget, liksom kandidatens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Antagning

Antagningsförfarandet sker på skolnivå.

Doktorandstudier kan leda till två olika examina, licentiat- och/eller doktorsexamen. De som antagits till studier som leder till doktorsexamen kan avlägga en licentiatexamen som en mellanexamen. Studerande som antagits till studier som leder till licentiatexamen, och som därefter önskar fullfölja studier som leder till doktorsexamen, ska lämna in en ny ansökan och är inte garanterade att bli antagna.

Urvalsförfarandet hanteras av varje enskild skola och det slutliga beslutet fattas av skolchefen i samråd med berörda handledare.