Att flytta en stad

Göran Cars, professor i stadsplanering, jobbar sedan årsskiftet med Kiruna stadsomvandling. Gruvan under staden orsakar sprickbildning varför delar av staden ska flyttas 3 km österut. 2016 ska som första byggnad ett nytt stadshus finnas på plats.

Kiruna. I bakgrunden syns stadshusets klockstapel som flyttas med till nya Kiruna.

Gruvan i Kiirunavaara är världens största och modernaste underjordsgruva.

Den fyra km långa malmkroppen lutar in mot staden, och när gråberget på ena sidan fyller igen hålrum som uppstår vid malmbrytningen skapas  deformationer  som gör att staden måste flyttas.

Göran Cars, professor i stadsplanering

Göran Cars är anlitad som projektledare  på Kiruna kommun på halvtid och arbetar  tillsammans med en utvecklingsgrupp med representanter  från kommunen, LKAB, Trafikverket och Länsstyrselsen. Flytten är planerad att ske i  tre etapper. Totalt ska 3000 nya bostäder ska byggas, Kiruna ska få ett nytt centrum och kommunala verksamheter som barnomsorg, skolor och bibliotek ska på plats.

- Den nuvarande stadskärnan är idag gles och utspridd. Kiruna byggdes som en mönsterstad kring förra sekelskiftet med en stadsplan som var unik på så sätt att den tog hänsyn till geografi och klimat, vilket inte gjordes då gatunätet ritades om under 60-70-talen. Det är en unik möjlighet att få bygga en ny stad. Det nya centrum kommer bli tätare, med en storgata där bostäder, butiker och kulturinrättningar samsas. Ett stortorg står också på invånarnas önskelista, säger Göran.

I Kiruna råder bostadsbrist, och med ökad efterfrågan på järnmalm behövs 2000 nya bostäder byggas. Hotellplatser saknas också och intresset för att bygga hotell är stort eftersom turismen har exploderat de senaste åren. Vintertid finns stort internationellt intresse för norrsken och vildmark.

Eftersom markförskjutningarna är orsakade av gruvdriften är det LKAB som ska betala för stadsomvandlingen.

- Med riksintressen som rennäring, mineraler och friluftsliv har det inte varit enkelt att hitta mark för den nya staden. Länsstyrelsen har fått göra en prioritering och en anledning till att man inte flyttar staden längre bort är att man så gott det går vill hålla ihop Kiruna under omvandlingen. När det gäller butiker är det marigt, vem vill vara först att flytta till det nya? Det gäller att ha ett draglok som gör det attraktivt för andra att följa efter.

Kiruna stadsomvandling är en komplex process och från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har flera experter i fastighetsekonomi, fastighetsjuridik och stadsplanering deltagit. Det finns ett stort kunskapsbehov hos politiker, tjänstemän och allmänhet kring frågor som till exempel hur man värderar olika typer av fastigheter. Hos husägare och butiksinnehavare finns oro för framtiden. Kommer man ha råd att köpa eller hyra ny bostad och lokal i den nya delen?

Trots det finns överlag en stor acceptans hos Kirunaborna för att deras stad ska flyttas.

Kiruna kyrka

- En ambition är att försöka manifestera den stolthet som finns i staden genom att flytta med och bevara några speciella byggnader och bygga nytt i samma anda. Kiruna kyrka, en av landets största träbyggnader ska monteras ner bit för bit och byggas upp igen. Stadshuset som uppskattas och besöks flitigt av Kirunaborna går inte att flytta med. Det hade krävt att vi byggt bredare vägar. Ett nytt stadshus kommer byggas med den nuvarande klockstapeln.

- Jag ska arbeta med stadsomvanligen i 3 år, till att börja med. Det är oerhört roligt och intressant att kombinera det akademiska jobbet med verkligheten. Arbetet är inne i ett väldigt intensivt skede nu. I oktober 2013 presenteras utvecklingsplanen för Etapp 1 av Nya Kiruna. Den börjar byggas 2014 och innehåller ett nytt stadshus, ett stadshotell, butiker, gågata och bostäder grupperade runt stadens nya stadstorg, avslutar Göran Cars.

Text & bild: Maria Hult

Innehållsansvarig:maria.hult@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2013-09-24