”Ny vecka och ny vardag. Men ändå inte.”

Så inledde rektor Sigbritt Karlsson sin blogg i måndags, och jag kan bara hålla med. Det har den här veckan har Campus känts annorlunda, stillsamt; kanske eftersom många av lärarna haft påsklov och kanske för att många av studenterna förberett sig inför omtentorna, men troligtvis eftersom ni, liksom jag, på olika sätt funderat och reflekterat kring den tragedi som inträffade på Drottninggatan i fredags.

Men samtidigt händer det också mycket medryckande saker kring utbildningsfrågorna på KTH & ITM just nu. I skolledningen har vi arbetat med det skriftliga underlag som ska lämnas in i slutet av april inför dialogen med rektor kring våra utbildningars kvalitet. Som nybliven GA har det varit väldigt roligt att få en snabb och ansenlig insikt i både styrkor och förbättringspotential hos våra utbildningar. I mitten på mars arrangerade också rektor en work-shop då fakulteten fick möjlighet att diskutera digitalisering och internationalisering, det var mycket intressant och givande. Dessutom pågår just nu ett förberedelsearbete med KTHs nya utvecklingsplan, både centralt och i ITMs skolledning. Utvecklingsplanen som ska gälla från 2018 kommer fokuseras på tre viktiga områden; jämställdhet, hållbarhet och internationalisering. På ITM faculty club mötet i juni kommer vi alla därför få möjlighet att diskutera den kommande utvecklingsplanen så då hoppas jag på stor anslutning av utbildningsengagerade lärare 🙂

________________________________________________________________________________________________

That’s how headmaster Sigbritt Karlsson began her blog this Monday, and I can only agree. This week campus has felt different, more silent; maybe because many of us teachers has had spring break and maybe because many of the students has focused on their re-exams, but most likely because many of us, in different ways, have been thinking and reflecting due to the tragedy that occurred at Drottninggatan last Friday. My thoughts are also with those people who are still trying to heal their injuries.

But at the same time a lot of very compelling things focused on educational issues are happening at KTH and ITM right now. The school administration has worked with the report for the dialogue with the principal about the quality in our programs and educations that is to be submitted in late April. As newly appointed dean of education it has been very nice to get a quick and significant insight into both the strengths and improvement needs of our educations. In mid-March the headmaster also initiated a workshop where the faculty had the opportunity to discuss digitization and internationalization, it was very interesting and rewarding. In addition, ongoing right now is the preparatory work with KTH’s new development, both centrally and at the ITM school. The development plan will apply from 2018 and will focus on three key areas; equality, sustainability and internationalization. At ITM Faculty Club meeting in June, we will all have the opportunity to discuss the coming development plan, so I hope that many of us education dedicated teachers will participate then!