Skip to content

Countdown to return to campus

Lots of people at dining table, with raised champagne glasses.

In English further down.

Nedräkning till återgång till campus

Nu närmar det sig! Jag ska förhoppningsvis få komma tillbaka till min arbetsplats i höst och träffa mina kollegor ”live” igen. Som jag har väntat och saknat den gemenskap som jag har haft tillgång till under alla år utan att ifrågasätta. I min ålder har jag ju redan fått den första vaccinsprutan och första frågan jag fick var; vilken sort fick du? På något sätt har vi lyckats skapa oss en bild över vad som är bra och vad som är dåligt… livets lotteri!

KTH har nu tagit fram ett material angående återgången till arbetsplatsen: ”Inventering av faktorer som kan smidiggöra återgång till campusförlagt arbete”. Samtliga chefer har erhållit stödmaterial och länkar på intranätet för att genomföra en digital arbetsplatsträff (APT), för att förbereda arbetsgruppen och samtidigt fånga upp förväntningar och behov på individ-, grupp och verksamhetsnivå. Ledningsgruppen inom stödverksamheten genomförde denna övning; vi använde oss av de digitala systemen Zoom och Mentimeter. Det var många kloka synpunkter som kom fram och dessutom fick vi tillfälle att diskutera de frågor som vi alla ställt oss, allt eftersom veckor och månader med distansarbete har gått. Vi bjöd dessutom på ett och annat skratt! Väl värt avsatt tid! Vi konstaterade att vi behöver en ordentlig kick-off när vi återvänder för att gemensamt med våra kollegor diskutera vad som framkom i inventeringen kopplat till återgång i arbetet.

Ledarforum börjar nu ta fart, det finns en agenda för fortsatta diskussioner under våren. I förra veckan bjöds samtliga chefer in för att diskutera och bli informerade om vad som gäller angående bisysslor. Detta är också en informationspunkt som ska ner till samtliga medarbetare genom arbetsplatsträffar. Konstateras kan, att det är snårigt och inte alltid lätt att tolka vad som gäller. Här får vi ta stöd av våra jurister på KTH.

I ITM:s film om bisysslor får du veta det viktigaste.

Vi tar gärna mot förslag på frågor som bör lyftas i Ledarforum. Vad behöver vi diskutera gemensamt? Vad behöver förtydligas kopplat till de frågor vi gemensamt har som chefer? Vilken feedback får vi vid arbetsplatsträffarna? Hur ska vi ta oss an dessa frågor framöver? Om du har idéer och förslag, kontakta gärna Anna Blendow som från och med årsskiftet är ansvarig för att driva arbetet i skolans ledarforum.

/ Christina Carlsson, Administrativ Chef på ITM

Countdown to return to campus

Now it is getting close! I will hopefully be able to come back to my office this autumn and meet my colleagues “live” again. I have longed for and missed the community I have had access to over the years without question. At my age, I have already received the first vaccine dose, and one of the first questions I got was: what kind did you get? Somehow we have managed to create an image of what is good and what is bad… life’s lottery!

KTH has now produced material about returning to the workplace: “Inventory of factors that can facilitate return to campus work.” All managers have received support materials and links on the intranet to conduct a digital workplace meeting (APT) to prepare the working group and at the same time gather expectations and needs at an individual, group, and operational level. The management team in the support business carried out this exercise; we used the digital systems Zoom & Mentimeter. There were many wise views that came up, and in addition, we had the opportunity to discuss the questions that we all asked ourselves during the weeks and months with remote work. We also offered one or two laughs! Well worth the time! We stated that we need a proper kick-off when we return to discuss with our colleagues what emerged in the inventory linked to a return to work.

Ledarforum (leader forum) is now speeding up, and there is a plan for further discussions in the spring. Last week, all managers were invited to discuss and be informed about what applies regarding sideline occupations. This is also an information point that should reach down to all employees through workplace meetings. It can be stated that it is difficult and not always easy to interpret what applies. Here we get support from our lawyers at KTH.

In ITM’s video about sideline occupations, you can learn the essentials.

We welcome suggestions on issues that should be raised in Ledarforum. What do we need to discuss together? What needs to be clarified linked to the issues we have in common as managers? What feedback do we get at the workplace meetings, and how should we address these issues in the future? If you have ideas and suggestions, please contact Anna Blendow, who from the turn of the year is responsible for running the work in the school’s Ledarforum.

/ Christina Carlsson, Head of Administration at ITM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.