Skip to content

“Predator journals” and common courses

Crocodile eye just above the water surface.

In English further down.

“Predator journals” och gemensamma kurser

Se upp för “predator journals”, varnar Mats Magnusson, forskningsutbildningsansvarig (FA) i sin blogg. Han skriver också om behovet av nya kurser, inte minst inom etik, JML och hållbarhet – kurser som kommer att vara gemensamma för alla KTH-skolor.

Forskarutbildningen på ITM-skolan syftar i väldigt hög utsträckning till att utveckla experter inom våra specifika forskningsområden. Det är således av stor vikt att våra doktorsprogram är så flexibla att de kan anpassas till den enskilde studentens behov av kurser. För att möjliggöra för studenter och handledare att designa individuella studieplaner behövs ett tillräckligt utbud av olika FU-kurser och dessutom att dessa ges regelbundet. Vi har under en längre tid arbetat med att ta bort inaktuella kurser och inrätta nya. Förhoppningsvis kommer detta på sikt göra det enklare att planera forskarutbildningens kursdel och i slutändan underlätta för alla berörda.

Etik, hållbarhet och JML utvecklas

En annan viktig del av forskarutbildningen är att utveckla kunskap och färdigheter som ger en bra bas för att kunna verka som forskare. Tre områden som vi behöver ge mer uppmärksamhet är etik, hållbarhet och JML. Även här finns behov av nya kurser. Behoven är i stort sett desamma över de olika doktorsprogrammen och därför vill vi inom en inte alltför avlägsen framtid genomföra skolgemensamma grundkurser på doktorsprogrammen. I dessa kurser kommer etik, hållbarhet och JML att utgöra centrala delar.

Nya etiska dilemman

I synnerhet etikfrågor orsakar oss forskare allt mer huvudbry. Vid första anblicken kan detta kännas som något som endast är relevant för forskning som inbegriper experiment med djur och/eller människor, men vid en noggrannare analys ser vi en rad problemområden med relevans för oss alla, exempelvis datahantering (GDPR) och plagiat. Dessa frågor är i sig ofta komplicerade, men vad vi nu ser är ytterligare problem som är ännu svårare att förhålla sig till. Här kan nämnas allt oftare förekommande ”predator journals” – tidskrifter som tar ut en avgift för publicering och som vid en närmare granskning visar sig ha väldigt korta granskningstider, höga acceptansnivåer och, som resultat av detta, artiklar av tvivelaktig eller rentav usel kvalitet. Flera av dessa tidskrifter ser på ytan högst respektabla ut och de uppvisar ofta imponerande impact factor. Att vi i Sverige inte har några fastställda rankinglistor över vetenskapliga journaler gör svenska forskare särskilt utsatta för denna problematik och svårast att göra korrekta bedömningar av journalkvalitet är det givetvis för doktorander.

I väntan på gemensamma introduktionskurser

Jag ser fram emot att vi inom kort kan sjösätta gemensamma introduktionskurser i vår forskarutbildning för att på ett ännu bättre sätt kunna ta oss an såväl etikfrågor som gränsöverskridande problematik avseende hållbarhet och JML och på så sätt förbereda våra doktorander för framtida karriärer på bästa möjliga sätt. Tills detta är på plats vill jag uppmana såväl erfarna kollegor som doktorander att engagera sig i en kontinuerlig diskussion om vilka journaler vi bör publicera i och vilka vi bör hålla oss borta ifrån.

/ Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig vid ITM-skolan

“Predator journals” and common courses

Watch out for ”predator journals”, warns Mats Magnusson, Director of Third-Cycle Education(FA) in his blog. He also writes about the need of new courses, not the least in ethics, JML and sustainability – courses that will be the same for all KTH schools.

The third-cycle education at the ITM School aims to develop experts in our specific research areas. Thus, it’s of great importance that our doctoral programs are flexible enough to be adapted to the individual student’s needs for courses. To enable students and supervisors to design individual study plans, a sufficient range of different courses is needed, and it’s also important that these are given regularly. We have been working for a long time to remove outdated courses and set up new ones. Hopefully, in the long run, this will make it easier to plan the course the doctoral program’s courses and ultimately make it easier for everyone involved.

Ethics, sustainability, and JML in phocus

Another important part of the third-cycle education is to develop knowledge and skills that provide a good basis for being able to work as a researcher. Three areas that we need to pay more attention to are ethics, sustainability, and JML. Here, too, there is a need for new courses. The needs are largely the same across the various doctoral programs and therefore, in a not-too-distant future, we want to implement basic courses on the doctoral programs common for all schools. In these courses, ethics, sustainability, and JML will be key elements.

New ethical dilemmas

Ethical issues, in particular, are causing us researchers more and more headaches. At first glance, this may feel like something that is only relevant for research involving experiments on animals and/or humans, but we see a number of problem areas relevant to us all, such as data management (GDPR) and plagiarism. These issues are often complicated in themselves, but now we see additional problems that are even more difficult to relate to. Increasingly common are “predator journals” – journals that charge a fee for publication and which on closer inspection turn out to have very short review times, high acceptance levels, and, as a result, articles of dubious or even lousy quality. Several of these journals look highly respectable at a first glance and they often show an impressive impact factor. The fact that we in Sweden don’t have established ranking lists of scientific journals makes Swedish researchers particularly vulnerable to this problem and it is of course most difficult for doctoral students to make correct assessments of journal journals.

Waiting for common introductory courses

I look forward to launching joint introductory courses in our doctoral studies soon in order to be able to address ethical issues as well as cross-border issues regarding sustainability and JML in an even better way, thus preparing our doctoral students for future careers in the best possible way. Until this is in place, I would like to encourage both experienced colleagues and doctoral students to engage in a continuous discussion about which journals we should publish in and which we should stay away from.

/ Mats Magnusson, Director of Third-cycle education at ITM

Mats Magnusson
Director of Third-Cycle Education and Professor of Product Innovation Technology

One thought on ““Predator journals” and common courses”

  1. Hej, jag lämnade en kommentar på ditt intressanta inlägg men det har inte publicerats. Missade jag något? Mvh Anders

Leave a Reply

Your email address will not be published.