Skip to content

The half-life of knowledge is 3-5 years

Photo: Charlotte Holgersson

In English further down.

Halveringstiden för kunskaperna är 3-5 år

För ett år sedan initierade utbildningsnämnden (UN) en utredning med sikte att formulera former och villkor för framtidens utbildning på KTH. Tidshorisonten är tio år och fokus ligger på förändringar som krävs för att KTH ska förbli en högaktuell utbildningsaktör. Som vicerektor för utbildning betonar i sin blogg så går den tekniska utvecklingen allt fortare. Just nu befinner vi oss i ett skede med exempelvis markant ökad digitalisering, artificiell intelligens och elektrifiering. På 1990-talet ansågs halveringstiden på kunskaperna från en ingenjörsutbildning vara runt 30 år. Idag räknar man med att den är 3-5 år. I början av januari 2021 initierade KTH:s utbildningsnämnd en utredning fokuserad på Framtidens Utbildning och som en viktig del av arbetet kommunicerar vice-rektor Leif Kari kring allt som framkommer på vägen.

Mer om framtidens utbildning i Karis blogginlägg

Utöver det kommer Leif Kari och flera av UN:s ledarmöter berätta mer om arbetet med Framtidens utbildning på kommande Storträff den 30/11. Storträffen är en arena för diskussioner, erfarenhetsutbyten och utveckling där alla på KTH är välkomna. 🙂HT-21 är träffen på plats i Ångdomen i biblioteket med ett begränsat antal platser, och delar av träffen kommer man även att kunna delta i via Zoom.

Mer om storträffen, 30 november

Content in the hybrid teaching bag.Ända sedan våren 2020 då covid-19-pandemin slog till med full kraft har vi lärt oss vilken styrka, förmåga och kreativitet hela organisationen kan uppbringa när så krävs. Men samtidigt så måste det mer långsiktiga utvecklingsarbetet mot ökad digitalisering ske på ett mer hållbart sätt och med utvecklade stödfunktioner. På ITM-skolan har vi kommit en bit på vägen och har dels sedan HT20 haft en grupp amanuenser (E-learning-gruppen) som stödjer oss lärare i tillämpningen av våra verktyg för digital examination (DE), och dessutom har våra tentasamordnare varit med och utvecklat de administrativa processerna för DE. Nu till VT22 kommer vi också satsa på att utrusta varje institution med ett antal hybrid-undervisningsväskor som innehåller en rörlig konferenskamera, en högtalarpuck samt stativ och hubb. Du kan boka en hybridundervisningsväska via din SR eller hämta en på ITM:s expeditioner och servicecenter.

Utöver detta hoppas jag att du har fått information om KTH:s program ”Framtidens ledare för strategisk utbildningsutveckling”. Programmet ska pågå under 2022 och som deltagare i detta får du möjlighet att stärka din expertis och både bidra till och driva utveckling av KTH:s utbildning och pedagogiska kultur.

Mer om programmet och hur du ansöker

Nu närmar sig den årliga kontinuerliga uppföljningen, då alla skolans programansvariga lämnar in sina programanalyser. Alla resultat från dessa kommer sedan kommuniceras och analyseras även på skolnivå. Ett av de allra viktigaste underlagen för programanalyserna är våra kursutvärderingar och kursanalyser, så därför måste vi alla nu se till att våra kursanalyser från förra läsåret är slutförda och publicerade. 🙂

AdventsljusSå här mitt i terminen är dagarna fyllda av undervisning och forskningsverksamhet samtidigt som dagarna blir kortare och kortare. Men som tur är närmar sig adventstiden vilket gör att vi får sätta upp adventsbelysning och julpynt. Det är i alla fall något jag njuter mycket av. 🙂

 

/Anna Jerbrant, vice skolchef och grundutbildningsansvarig på ITM-skolan

The half-life of knowledge is 3-5 years

A year ago, the Board of Education (UN) initiated an investigation to formulate forms and conditions for future education at KTH. The time horizon is ten years, focusing on changes needed for KTH to remain an attractive education actor. As the vice president for education emphasizes in his blog, technical development goes faster and faster. Right now, we have significantly increased digitization, artificial intelligence and electrification, for instance. In the 1990s, the half-life of knowledge from an engineering education was considered around 30 years. Today it is estimated to be 3-5 years. At the beginning of January 2021, KTH’s Board of Education initiated an investigation focused on the Education of the Future. As a vital part of the work, Vice President Leif Kari communicates about everything that comes up along the way.

More about the future education in Kari’s blog post

In addition, Leif Kari and several UN representatives will tell more about the work with the Education of the Future at the upcoming Storträff on November 30. Storträff is an arena for discussions, exchanges of experience and development where everyone at KTH is welcome. 🙂Autumn-21, the meeting is on-site in Ångdomen in the library with limited seats, and you can join parts of the meeting via Zoom.

More about the Storträff, November 30

Content in the hybrid teaching bag.Ever since the spring of 2020, when the COVID-19 pandemic struck with full force, we have learned what the entire organization can acquire with strength, ability and creativity when there is no alternative. At the same time, the long-term development towards increased digitization must be more sustainable and with developed support functions. At the ITM School, we have reached far. Since autumn 20 have had a group of assistants (the E-learning group), who support us teachers in applying our tools for digital examination (DE). Also, our exam coordinators have been involved and developed the administrative processes for DE. For spring 22, we will also invest in equipping each department with several hybrid teaching bags that contain a portable conference camera, a speaker puck and a tripod and hub. You can book a hybrid teaching bag via your SR or pick one at ITM’s expeditions and service centre.

In addition, I hope that you have been informed about KTH’s program, “The future leader for strategic educational development”. The program will run in 2022. As a participant, you will have the opportunity to strengthen your expertise and contribute to and drive the development of KTH’s education and pedagogical culture.

More about the program and how to apply

The annual continuous follow-up is approaching when all the school’s program directors submit their program analyzes. All results from these will then be communicated and also analyzed at a school level. Essential documents for the program analyzes are our course evaluations and course analyzes, so all of us must ensure that our course analyzes from the previous academic year are completed and published. 🙂

AdventsljusNow, in the middle of the semester, our days are filled with teaching and research activities at the same time as the daylight hours are decreasing. But luckily, the advent season is approaching, which means that we can set up Advent lighting and Christmas decorations. In any case, it’s something I enjoy a lot. 🙂

 

/Anna Jerbrant, Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education