Skip to content

Back to “normal” or maybe not?

Crocus at the edge of a snowy ground.

In English further down. Photo by Luka Savcic on Unsplash.

Är allt som vanligt nu?

Vad är som vanligt och inte? Pär Jönssons undervisning har ett annat upplägg än före pandemin, han har fler hybridmöten och krisen i Ukraina är allt annat än normal. Men våren kommer varje år och de första blommorna har just dykt upp i hans trädgård. Naturen kan man lita på.

Kära kollegor,

På KTH återgår arbets- och studentlivet så sakteliga till det vanliga efter en lång period av distansering. Nu hålls de flesta mötena i konferensrum istället för Zoomrum. Men en stor skillnad jämfört med innan pandemin är att folk jobbar hemifrån om de är det minsta sjuka för att undvika att smitta sina kollegor. Därför kommer hybridmöten fortsatt vara en del av vårt arbetssätt, trots att de flesta mötesdeltagarna antagligen deltar på plats.

Som lärare känner jag stor lättnad över att få återgå till klassrummen. I mitt fall kan det bero på att jag inte fullt ut kan dra nytta av de digitala verktygen! Hur som helst är det otroligt kul att vara tillbaks i klassrummen igen efter månader av Zoom-undervisning. Jag tycker det är så mycket lättare att interagera med studenterna, uppfatta deras ansiktsuttryck och bedöma om de förstår eller inte. Samtidigt måste jag medge att digital undervisning har hjälpt mig att utveckla min undervisningsstil även i klassrummet.

Mina lektioner kan nu se ut så här: Jag inleder med att presentera ett ämne. Efter pausen delar jag ut små uppgifter som studenterna får arbeta med i grupper. Därefter får de presentera sina tankar och vi diskuterar svaren tillsammans. På så sätt blir det lättare för mig att se om de har förstått koncepten samtidigt som studenterna kan lära av varandra. Plötsligt upplever jag en energi i klassrummet som jag inte har lyckats åstadkomma i Zoom!

Jag vill också passa på att informera om några saker som händer de kommande veckorna:

  • Alla anställda ska ha medarbetarsamtal med sin chef, där ni diskuterar er arbetssituation. ITM:s verksamhetsstöd har satt samman information om detta för alla ledare genom Ledarforum.
  • Arbetsmiljöronder kommer att utföras på samtliga institutioner och i verksamhetsstödet och leds av externa experter. Dessa ronder är viktiga delar i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Utifrån inspektionerna kommer vi få rekommendationer och nödvändiga åtgärder listade. Därefter kommer varje institution säkerställa att åtgärderna vidtas innan sommarsemestrarna.

Så här mot slutet av bloggen vill jag återkomma till det här med “som vanligt” och jag vågar påstå att mycket i världen inte är som det brukar.  Det är sannt att vi närmar oss slutet av corona-krisen, men istället har en ny kris uppstått i Ukraina. KTH håller er uppdaterade om världsläget och hur det kan påverka vårt arbete.

Information med anledning av invasionen av Ukraina

Slutligen vill jag skicka med ett grattis till er som hade sportlov förra veckan. Solen sken större delen av veckan. Jag känner en sådan glädje när kinderna får lite värme efter veckor av kyla och jag inser att vi går mot varmare tider. Som ett bevis på att ljusare tider står för dörren dök de första blommarna upp i trädgården här om veckan. Kanske är våren trots allt närmare än vi tror…

/Pär Jönsson, ITM:s skolchef

Back to “normal” or maybe not?

What is normal and not? Pär Jönsson’s teaching has a different set-up than before the pandemic, he has more hybrid meetings, and the crisis in Ukraine is everything but normal. But, the spring arrives like every year, and the first flowers appear in his garden. You can trust the rhythm of nature.

Dear colleagues,

At KTH, we are experiencing a time where we are coming back to a “normal” situation after having a large part of the employees and students working and studying from home. Today, meetings are held as usual, in conference rooms instead of in Zoom rooms. However, one difference compared to before the pandemic is that nowadays, everyone works from home when they are slightly ill instead of coming to KTH to avoid infecting others. Thereby, the hybrid meetings will continue to be part of our working life, but the majority will participate on-site at KTH.

As a teacher, I feel strongly relieved to return to the classroom. In my case, it might be because I have not learned how to master digital opportunities in a good way! Anyway, it was really fun to be back in the classroom again after many months of Zoom teaching. It is so much easier to interact with the students, see their facial expressions and judge whether they understand or not. However, digital education has helped me change my teaching style in the classroom.

My lectures can look like this: I start to present a subject. After the break, I hand out a small task that students work with in small groups. Then, they present their thoughts, and we discuss their answers. In this way, it is easier for me to see if they understood the concepts, and they also learn from each other. Suddenly, I experience energy in the classroom which I had not managed to create during the Zoom teaching!

I also wish to inform you about some activities that will take place in the coming weeks:

  • All employees should have a mandatory talk with their managers (medarbetarsamtal), where their working situation should be discussed and noted. The ITM administration has compiled some information material that has been shared with all ITM leaders within “Ledarforum”.
  • Health and safety inspections are carried out at each department, led by external experts. They are essential parts of our systematic safety work. Based on the results of these inspections, we will get recommendations and demands with respect to necessary improvements. Then, each department will make sure that the issues are resolved before the summer vacation.

At the end of this blog, I must point out that things are not ”normal”, as I said initially. It is true that we are at the end of a Corona crisis, but instead, a new crisis has emerged in Ukraine. I want to inform you that KTH will update you concerning this crisis and how it will influence our work:

Information regarding the invasion of Ukraine

Finally, I must say that all of you that had a vacation to enjoy the winter break (sportlov) with your kids last week were very lucky. The sun was shining most of the week. It is such a joy to feel your face warm up again after many weeks of cold weather and to realize that we are approaching warmer times. As evidence that new times are coming, the first flower in my garden appeared this weekend. Maybe spring is not so far away after all…

/Pär Jönsson, Head of the ITM School