Skip to content

Big and small about education

In English further down.

Stort och smått inom utbildning

Egentligen är det dags för mig att blogga om utbildningsrelaterade frågor men som medmänniska är det svårt att inte säga något om det ofattbara krig som pågår i Ukraina. Vi fick information av KTH:s rektor att inga av våra studenter befinner sig i där, men oavsett så tänker vi på, och känner med, alla på de studenter och medarbetare som kommer från Ukraina och som har släkt där.

Dock händer det mycket, stort som smått, på KTH just nu som fortsätter att utveckla våra kurser och utbildningar. Till exempel så har ITM-skolan köpt in så kallade ”zoom-påsar” som innehåller utrustning som det är tänkt ska underlätta för oss lärare när vi ska undervisa i ett hybridformat (och inte vet om den schemalagda lokalen har tillräckligt bra utrustning). På bilden kan du se vad varje zoom-påse innehåller.

Varje studierektor har fått två påsar att lämna ut vid behov till lärare på sin institution och även servicediskarna Nord, Sing-Sing och Södertälje har påsar för utlåning.

Utöver dessa zoom-påsar har skolan också bekostat etableringen av så kallade mini-studios som initierats för att utveckla och underlätta digitaliseringen av vår undervisning. Målet är att varje institution på skolan ska ha en mini-studio och vår UA Andreas Alm Arvidsson vet mer om vilka rum som ska användas för dessa och hur pass långt vi kommit med detta. Dessutom finns det flera planerade sessions där vi kan få veta mer om dessa, länk finns i det senaste ITM nyhetsbrevet.

Jag hoppas också att ni alla läst intervjun med Martin Löfgren på E-lärande i nyhetsbrevet för två veckor sedan? Där berättar Martin om arbetet med en app som gör att alla salstentor nu kan rättas digitalt.

“Nu kan alla salstentor rättas digitalt”

Jag har själv testat detta när det var ett pilotprojekt och tyckte det var ett suveränt sätt att förbättra tentarättningen. Efter två lyckade piloter kommer nu appen ”KTH Import Exams” att installeras i alla examinationsrum i Canvas, och Martin säger också i intervju att vi lärare kan välja om vi vill bedöma tentor i Canvas eller på papper.

Avslutningsvis vill jag uppmuntra er alla att läsa dels den intervju som gjorts med en av våra alumner, Almida de Val, som vann en bronsmedalj i mixed curling på OS i Peking samt vicerektor Leif Karis blogg om den utredning utbildningsnämnden gjort, på rektorns uppdrag, senaste året fokuserad på framtidens lärmiljöer och utbildningsmodeller. Under vårterminen kommer de som vill få möjlighet att diskutera resultaten i den rapport som utbildningsnämnden skrivit inom ramen för träffar som våra olika kollegiala forum arrangerar.

Leif Karis blogg

/Anna Jerbrant, vice skolchef och grundutbildningsansvarig på ITM-skolan

Big and small about education

It’s time for me to blog about education-related issues, but it’s hard not to mention the unimaginable war going on in Ukraine. We have received information from KTH’s rector that none of our students are there, but still we feel with all of the students and staff who come from Ukraine and who have relatives there.

However, a lot is happening, big and small, at KTH right now that will continue the develop our courses and educations. For example, the ITM school has bought so-called “zoom bags” that contain equipment intended to make it easier for us teachers when we teach in a hybrid format (and do not know if the scheduled room has the desired equipment). In the picture, you can see the content of each zoom bag.

Each director of studies has been given two bags to hand to teachers at their department out when needed, and the service centres Nord, Sing-Sing and Södertälje also have bags to lend.

In addition to these zoom bags, the school has also paid for the establishment of so-called mini-studios that were initiated to develop and facilitate the digitization of our teaching. The goal is for each department to have a mini-studio, and UA Andreas Alm Arvidsson knows more about which rooms are to be used for these and how far the introduction has come. There are also several sessions planned where we can learn how to use these, more information about that in the latest news letter!

I also hope that you all saw the interview with Martin Löfgren at E-learning, published in the newsletter two weeks ago? There, Martin talks about the development of an app so that all exams can be corrected digitally

“Now all campus exams can be assessed digitally”

I tested this as one of the first pilot projects and thought it was a great way to improve the administration of the exam correction. After two successful pilots, the app “KTH Import Exams” will be installed in all examination rooms in Canvas. Martin describes in the interview how we can do to choose whether we want to assess exams in Canvas or on paper.

In conclusion, I hope you all saw the news about our alumni Almida De Val who won is the Bronze medalist in curling from the Olympic Games in Beijing? There is an interesting interview with Almida in the latest news letter. I would like to encourage you all to read vice-president Leif Kari’s blog about the investigation made by the Board of Education, on the president’s assignment, last year focused on future learning environments and training models. During the spring term, those interested can discuss the results in the report from the Board of Education within the framework of meetings arranged by our various collegiate forums.

Leif Kari’s blog post

/Anna Jerbrant, Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

 

Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education