Skip to content

Let the summer enrich work

Garden arch and runestone.

In English further down.

Låt sommaren berika höstterminen

Kära kollegor!

Det är dags att gå tillbaka till jobbet igen. De flesta av oss har haft sommarlov och jag vill tro att majoriteten upplever att detta miljöombyte – och aktivitetsbyte – har bidragit till mer inspiration och motivation. Förhoppningsvis känner du som jag att det är fantastiskt att vara tillbaka på jobbet igen och att få använda nya erfarenheter i ditt arbete i höst.

Som varje höst på KTH kommer nya saker att hända. Ingen av er har missat att nollorna har anlänt till våra campus. De äldre eleverna gör sitt bästa för att ta hand om dem och se till att de känner sig välkomna. Det är viktigt för dem att få ett nätverk bland andra nollor liksom med äldre studenter, som de kan använda under kommande år som studenter på KTH. En av mina kollegor sa en gång “Ingen klarar sig genom KTH ensam, du måste samarbeta”. Jag tror att det är väldigt sant och gäller både under studierna och senare i arbetslivet. Därmed är aktiviteterna för de nya eleverna (nollningen) viktig.

En annan sak som kommer att hända på KTH i höst är att vi får en ny rektor, Anders Söderholm, som börjar arbeta på KTH den 1 december. KTH-administratörerna har dock redan börjat boka in möten mellan honom och skolornas ledningar. Förordnandet är på sex år. Vi ser fram emot att stötta honom för att se till att KTH fortsätter vara en viktig spelare i samhället.

Anders Söderholm blir ny rektor

Till sist kommer jag som vanligt att dela med mig av några av de saker jag gjort under min semester.

I princip tillbringade jag större delen av ledigheten i min trädgård (som jag förutspådde i videon vi publicerade innan sommaren). Det har varit väldigt varmt, så en av de dagliga aktiviteterna var att vattna grönsakerna i trädgården. Jag nämnde också att sätta upp ett fint stöd för mina nya rosor nära trappan jag byggde (se bild).

Jag hade också en liten semester där jag besökte sydvästra Sverige. Något av det mest intressanta jag upplevde var ett besök på ”Rökstenen” i Ödeshög. Den är 1200 hundra år gammal och våra experter förstår fortfarande inte hela budskapet som står är inristat i den. Då säger ni: “Använd Google för att översätta det!” Låt mig förklara vad som hände när vi försökte översätta en mening till svenska med hjälp av Google för en av våra doktorander: “char yield rate” översattes till “skördehastighet för röding”. Från bränsle till fisk!

Kul att du är tillbaka på KTH igen!

/Pär Jönsson, ITM:s skolchef

Let the summer enrich work

Dear colleagues,

It is time to get back to work again after most of us have enjoyed a summer vacation. I am sure that the majority feel that this change of environment and change of activities have helped you to gather more inspiration and motivation. Hopefully, you feel like me that it’s great to be back at work again and to use these new experiences in your work this fall.

As every fall at KTH, new things will happen. None of you has missed the fact that the zeros (nollor) have arrived at our campuses. The older students are doing their best to take care of them and make sure they feel welcome. They need to get a network among other zeros as well as with older students, which they can use during the coming years as students at KTH. One of my colleagues once said “No one can make it through KTH alone; you need to collaborate”. I believe this is very true both during studies and in normal working life. Thus, the activities for the new students (nollning) are important.

Another thing that will happen at KTH this fall is that we will have a new President, namely Anders Söderholm. He will start working at KTH on December 1, 2022. However, the KTH administrators have already started to book meetings between him and the schools’ management. The appointment is for six years. We are looking forward to supporting him to make sure that KTH carries out new important achievements in society.

Anders Söderholm is KTH’s next President

Finally, I will as usual share some of the things I did during my vacation.
Basically, I spent most of the summer in my garden (as I predicted in the video we published before the summer). It has been very hot, so one of the daily activities was to water the vegetables in the garden. I also mentioned to set-up nice support for my new roses close to the stairs I built (see picture).

I also had a small vacation to visit southwestern Sweden. One of the most interesting things I experienced was a visit to “Rökstenen” in Ödeshög (Swe). It is 1200 hundred years old and our experts still do not understand the whole message written on it. Then most of you say: “use Google to translate it”! Let me explain what happened when we tried to translate a sentence for one of our PhD students into Swedish: “char yield rate” was translated by Google into “skördehastighet för röding”. From fuel to fish!

Great to have you back at KTH again!

/Pär Jönsson, Head of the ITM School