Skip to content

De akademiska sommartecknen är här

In English further down.

Jag tror inte att jag är den ende som upplever att den här vårterminen har gått väldigt fort. Vi går nu in i juni månad och med det följer ett antal säkra akademiska sommartecken – disputationer, exjobbspresentationer och konferenser. De kommande två veckorna kommer ett betydande antal doktorander på ITM-skolan försvara sina licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar. Inom kort har jag nöjet att se två doktorander som jag handlett gå i mål (förhoppningsvis) med det mångåriga projekt en forskarutbildning innebär. Förhoppningsvis blir alla ITM-disputationer minnesvärda tillfällen för såväl doktorander som handledare, både själva disputationen och tillhörande firande.

Jag vill verkligen rekommendera samtliga doktorander att ta tillfället i akt att närvara vid någon eller några av alla kommande disputationer för att förstå hur dessa går till mer i detalj. Att närvara vid ett antal disputationer är kanske det enskilt bästa sättet att förbereda sig för försvaret av sin egen avhandling och som bonus lär man sig alltid något nytt från forskningsfronten. Jag vill också uppmuntra de som har forskarstudierna bakom sig att försöka hinna med att delta vid någon disputation, på den egna institutionen, eller varför inte på någon annan del av skolan. Vi bör definitivt sträva efter att göra våra disputationer till de högtidliga tillfällen de förtjänar att vara och ju fler vi är som deltar i firandet desto mer minnesvärt blir det.

I sammanhanget bör också framhållas det fina arbete som vår serviceorganisation på ITM utför i samband med varje disputation. Då man som doktorand och handledare har fullt fokus på själva disputationsakten är det väldigt skönt att veta att alla praktiska bestyr sköts smidigt och tillförlitligt av någon annan. Jag skulle därför vilja framföra ett varmt tack för alla dessa insatser som gör vårt arbete lite mer bekymmersfritt.

Det sker för tillfället mycket arbete på skolan för att omsätta insikter från RAE-utvärderingen till framtida forskningsstrategier och vad gäller utbildningen ligger ett stort och spännande jobb framför oss i att omsätta KTH:s principer för Framtidens utbildning till nya kurser och program. För både forskning och utbildning är en av de stora utmaningarna att se bortom de egna institutions- och skolstrukturerna och upptäcka nya möjligheter i form av tvär- och mångvetenskapliga forskningsområden. Liksom att hitta utbildningsprogram med nya kunskapskombinationer. På ITM-skolan är vi väl rustade för denna utveckling, vi har en stor bredd av ämnen och vi har redan etablerat nya institutionsöverskridande arbetssätt såsom IRIS. Förhoppningsvis kan vi lära från den satsningen och bygga vidare på de framgångsrika delarna.

Den kommande månaden inrymmer också en uppsjö av konferenser, både internationella och KTH-interna. Efter alltför många virtuella konferenser ser jag också fram emot att inom kort delta i ett par internationella konferenser. Jag kan villigt erkänna att det var länge sedan jag såg så mycket fram emot denna del av mitt jobb. Att återigen få träffa goda vänner inom det egna forskningsområdet och lära känna nya unga kollegor med spännande idéer och härligt hög energi känns som ett stort steg framåt från de begränsningar vi levt med (och förhoppningsvis inte behöver återse på länge). Jag hoppas att du, liksom jag, ser fram emot en intensiv och stimulerande månad med festliga disputationer och stimulerande konferenser innan det så småningom är dags för semester.

/Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig på ITM-skolan

 

Here come the academic signs of summer

I don’t think I am the only one feeling that this spring semester passed quickly. We are now entering the month of June, and with that comes a number of academic summer signs – dissertations, thesis presentations, and conferences. Over the next two weeks, many doctoral students at the ITM school will defend their licentiate theses and doctoral dissertations. And very soon, I will have the pleasure of seeing two doctoral students who I have supervised cross the finish line (hopefully) after many years of the hard work of a doctoral program. Hopefully, all ITM dissertations will be memorable occasions for doctoral students and supervisors, both the dissertation and the celebration afterwards.

I strongly want to recommend all doctoral students to take the opportunity to attend one or more of the upcoming dissertations to get an understanding of how these work. Following a number of dissertations is perhaps the best way to prepare for the defense of your own dissertation, and – as a bonus – you always learn something new within a research area. I also want to encourage those who have the doctoral studies behind them to participate in a dissertation, maybe in their department or why not at another part of the school. We should strive to make our dissertations the solemn occasions they deserve to be, and the more people who participate in the celebration, the more memorable it will be.

In this context, I’d like to emphasize the fine work that our service organization at ITM performs in each dissertation. The doctoral students and the supervisors have full focus on the actual dissertation act, and it’s very comforting to know that all practical tasks are handled smoothly and reliably by someone else. I would therefore like to express my warm gratitude for all these efforts that make our work a little more worry-free.

Currently, the school is busy translating insights from the RAE evaluation into future research strategies. For education, a big and exciting job lies ahead of us in translating KTH’s principles for Future Education into new courses and programs. For both research and education, one of the major challenges is to look beyond one’s own departmental and school structures and discover new opportunities in interdisciplinary and multidisciplinary research areas. As to find educational programs with new knowledge combinations. At the ITM school, we are well equipped for this development, we have a wide range of subjects, and we have already established new inter-institutional working methods such as IRIS. Hopefully, we can learn from that initiative and build on the successful parts.

The coming month will also include many conferences, both internal at KTH and abroad. After too many virtual meetings, I look forward to participating in a couple of international conferences soon. I can willingly admit that it has been a long time since I looked forward so much to this part of my job. To meet good friends within my research area again and get to know new young colleagues with exciting ideas and high energy feels like a big step forward from the limitations we lived with (and hopefully do not have to experience for a long time). Like me, I hope that you look forward to an intense and stimulating month of festive dissertations and stimulating conferences before it’s finally time for a vacation.

/Mats Magnusson, Director of Third-Cycle Education at the ITM School

 

 

Director of Third-Cycle Education and Professor of Product Innovation Technology