Skip to content

Focusing on Future Education

Book flying in a library.

Photo: Unsplash

In English further down.

Med sikte på Framtidens utbildning

Rektor Sigbritt Karlssons senaste blogginlägg ”KTH kopplar helhetsgrepp om framtidens utbildning” fokuserar på vikten och behovet av kontinuerlig utveckling av våra utbildningar. I bloggen berättar hon att KTH sedan ett år tillbaka arbetar med Framtidens utbildning – ett ramverk för hur vi kan och vill utveckla vår utbildning; 13 bärande principer ska ta utbildningen till nästa nivå. Ursprunget till detta är att rektor under förra året gav ett uppdrag till vicerektorerna för utbildning och digitalisering att samordna en kartläggning kring framtidens lärande och lärmiljöer.

Teknikutveckling och komplexa samhällsutmaningar i grunden

Bakgrunden är att KTH, för att fortsätta vara ett ledande universitet, behöver stärka och vidareutveckla sin utbildning för att möta utmaningar som bland annat har att göra med att den tekniska utvecklingstakten och den ökande komplexiteten i de samhällsutmaningar som behöver lösas. Många utmaningar kräver tvärvetenskaplig kunskap och kompetens och digitaliseringen med nya tekniker ger möjligheter att bedriva utbildningen med nya arbetssätt. Detta arbete har och är jag väldigt involverad i, eftersom jag sedan juli 2019 är en av utbildningsnämndens ledamöter. Utbildningsnämnden, som är KTH:s organ för beredning av strategiska utbildningsfrågor blev en naturlig bas för arbetet med Framtidens utbildning.

Ett ramverk för hela KTH

En första avrapportering från utbildningsnämnden skedde under sommaren 2021. Arbetet utökades då och har fortgått sedan dess. Nu under VT22 sker ett omfattande förankringsarbete som innebär att ett föreslaget ramverk och dess 13 principer diskuteras i flera olika forum (tex skolkollegierna, centrala samverkansgruppen, GU/UU/FU, skolornas ledningsgrupper och kvalitetsråd), för att ge så många som möjligt tillfälle att diskutera hur principer och ramverk kan tolkas och hur formuleringar kan förbättras innan vi påbörjar förändringsarbetet. Ramverket är tänkt att ge en riktning för hela KTH:s utveckling, men samtidigt tillåta autonomi för oss att anpassa oss till våra förutsättningar.

Lärarträffar välkomnas

Under förankringsprocessen har ITM:s ledningsgrupp, kvalitetsråd samt PA och studierektorer haft möjlighet att få veta mer samt diskutera ramverket och principerna. Dock skulle jag som GA gärna delta i varje institutions lärarträff (om ni har någon inbokad i närtid, hör av er). ITM har många goda exempel på relevant och högkvalitativ undervisning och många engagerade lärare, studenter och administrativ personal vars kunskap behövs för att göra våra utbildningar ännu bättre. Vi kan stödja rektor i målet att:

”Lagom till KTH:s 200-årsjubileum 2027 kommer detta rejäla omtag märkas i sin helhet för de studenter, lärare, forskare och även administratörer som då trampar runt på våra campus. Redan nu tar KTH olika steg på vägen och förändringar kommer genomföras successivt.”

/Anna Jerbrant, vice skolchef och grundutbildningsansvarig på ITM-skolan

Focusing on Future Education

President Sigbritt Karlsson’s latest blog titled “KTH’s holistic approach to future education” focuses on the importance of, and need for, continuous development of our education. In the blog, she talks about “Future Education” – a framework that KTH has been working on for a year, regarding how to develop our education that KTH. 13 guiding principles will take education to the next level. The origin of this is that last year Sigbritt gave an assignment to the Vice Presidents for Education and Digitization to map future learning and learning environments.

Underlying technology development and complex societal challenges

The background is that KTH, to continue to be a leading university, needs to strengthen and further develop its education to meet challenges that have to do with the technological development pace and the increasing complexity of societal challenges. Many challenges require interdisciplinary knowledge and competence, and digitization provides opportunities to conduct education with new working methods. I’m very involved in this work since I have been a member of the board of education since July 2019. The Board of Education, which is KTH’s body for preparing strategic educational issues, became a natural basis for the work with Future Education.

A framework for the entire KTH

The first report from the Board of Education occurred during the summer of 2021. The work was then expanded and has continued since then. Now during spring 2022, extensive anchoring work takes place, which means that a proposed framework and its 13 principles are discussed in several different forums (School assemblies, Central collaboration group, Directors of First- and Second-cycle Education / Contract education /Directors of Third-cycle Education, Schools’ Management Groups and Quality Councils), to give as many as possible the opportunity to discuss how principles and frameworks can be interpreted and how formulations can be improved before we begin the work of change. The framework is intended to provide a direction for the entire development of KTH, but at the same time allow autonomy for us to adapt to our conditions.

Teacher meetings are welcome

During the anchoring process, ITM’s Management Team, Quality Council, Programme Managers and Directors of Study have had the opportunity to learn more and discuss the framework and principles. However, as the Director of First- and Second-cycle Education, I would like to participate in each department’s teacher conference (if you have one booked soon, get in touch). ITM has many good examples of relevant and high-quality teaching and committed teachers, students, and administrative staff whose knowledge is needed to improve our education. We can support the President in the goal of: 

“Fittingly in time to mark the bicentenary of KTH in 2027, this substantial revamp as a whole will be very apparent to students, teachers, researchers and even administration staff as they make their way around our campuses. Already today, KTH has taken various steps along this path and changes will be implemented gradually.

/Anna Jerbrant, Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

 

Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education