Skip to content

Public defences – a sign of summer approaching

 

In English further down

Disputationer – ett säkert sommartecken

Efter sedvanliga bakslag med ymnigt snöande och köldvågor verkar det äntligen som om våren bestämt sig för att komma till Stockholm. Och med ökat antal soltimmar börjar det som vanligt röra på sig ordentligt på disputationsfronten. Många doktorander håller just nu på med slutspurten på sin avhandling för att hinna disputera före sommaren. Det innebär att även de som arbetar med administration av forskarutbildningen får mycket att göra. Det är därför uppskattat om handledare och doktorander kommer in med allt underlag i god tid. Jag vet att det ofta är mycket jobb med att hitta lämpliga opponenter och medlemmar till betygskommittéer som alla är tillgängliga vid samma tidpunkt, men jag vill understryka att de tidsgränser som är uppsatta för att lämna in underlag inte går att rucka på. Med detta sagt hoppas jag att vi även i år får se åtskilliga nya doktorer på ITM-skolan i månadsskiftet maj-juni, ett sommartecken så gott som något.

Sedan en kort tid tillbaka har jag fått förtroendet att ansvara för livslångt lärande och impact på skolan. Detta är något jag ser väldigt mycket fram emot och jag hoppas att vi ska utveckla formerna för att ta oss an dessa frågor. ITM-skolan står för en betydande del av KTH:s kursutbud inom livslångt lärande, men det finns en del stötestenar som vi behöver arbeta med. Ett exempel är att vi måste se över våra särskilda behörighetskrav för fristående kurser för att på ett hanterbart sätt kunna anta sökande som inte går våra program. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss för att hitta rätt utbud, former och processer för livslångt lärande, men jag är glad att se att de ansträngningar som både lärare och administratörer gjort har tagit oss till ett läge där vi blivit kvitt de initiala barnsjukdomarna.

Vad gäller impact finns det en rad saker att arbeta med framöver. Givetvis är det viktigt att vi på ITM-skolan fortsätter att bygga nya och utveckla existerande samarbeten med företag och andra verksamheter i vår omgivning, men det finns också potential för att involvera lärare och studenter i innovation och entreprenörskap. Vi ska också ta tillvara på de värdefulla insikter vi fick vid fjolårets RAE och det fina arbete som redan gjorts på institutionerna för att stärka vårt vetenskapliga genomslag.

Här vill jag gärna påminna om vikten av att publicera i rätt journaler och, framför allt, undvika rovtidskrifter. Det finns en hel del starka reaktioner över hur dessa oseriösa tidskrifters offrar grundläggande vetenskapliga värderingar i sin skrupelfria jakt på intäkter. Som exempel kan nämnas att ett par av MDPI:s flaggskeppstidskrifter nyligen helt fråntogs sin impact factor. Värdet av tidigare publikationer i dessa tidskrifter har således devalverats ordentligt. Som forskare är det helt klart viktigare än någonsin att vara noggrann i valet av tidskrifter.

/Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig på ITM-skolan

Public defences – a sign of summer approaching

After the usual setbacks with heavy snowfall and cold fronts, it finally seems spring has decided to arrive in Stockholm. And along with an increased number of hours of sunshine, things start to speed up around the public defenses. Many doctoral students are in the final sprint of their thesis to defend them before the summer. This means that those who work with the administration of third-cycle education also have busy times. It is therefore appreciated if supervisors and doctoral students send all documentation well in advance. I know finding suitable opponents and members of evaluation committees available at the same time is tricky. Still, I want to emphasize that the deadlines cannot be missed. Having said this, I hope this year brings several new doctors to the ITM school at the turn of May-June – a sign of summer as much as anything.

I have been entrusted with the responsibility for lifelong learning and impact at ITM for some time. I am very much looking forward to this, and I hope we will develop how we tackle the topics. The ITM school accounts for a significant part of KTH’s course offering in lifelong learning, but there are some obstacles that we need to address. One example is that we have to review our entrance qualifications for freestanding courses to, in a manageable way, be able to accept applicants who do not attend our programs. We still have a lot of work ahead of us to find suitable offerings, forms, and processes for lifelong learning, but I’m glad to see that the efforts of both teachers and administrators have brought us to a point where we’ve gotten rid of the initial teething problems.

Regarding impact, there are several things to work on going forward. Of course, we must continue to build new and develop existing collaborations with companies and other businesses in our surroundings. But, there is also a potential to involve teachers and students in innovation and entrepreneurship. We will also use the valuable insights we gained at last year’s RAE and the fine work that is already done at the departments to strengthen our scientific impact.  Here, I would like to remind you of the importance of publishing in the right journals and avoiding predatory journals. There is a strong reaction to how these rogue journals sacrifice fundamental scientific values ​​to pursue revenue. For example, a couple of MDPI’s flagship journals were recently deprived of their impact factor. The value of previous publications in these journals has thus been thoroughly devalued. As a researcher, being careful when selecting journals is more critical than ever.

/Mats Magnusson, Director of Third-Cycle Education at ITM

Director of Third-Cycle Education and Professor of Product Innovation Technology