Skip to content

The finances under constant watch

In English further down.

Ekonomin under konstant uppsikt

Bästa kollegor!

Behovet av att fortsätta prata om den tuffa ekonomiska situation vi är i på grund av de höga lokalkostnaderna är stort. Som en konsekvens har ITM fått i uppdrag att utreda hur en flytt av Campus Södertälje till KTH Campus, och i viss mån till KTH Flemingsberg, skulle påverka verksamheten. Detta scenario – liksom ytterligare fyra andra – förklaras av rektor Anders Söderholm i tidigare nyhetsbrev och i hans blogg.

Den 26 april deltog jag i ett uppstartsmöte med prorektor Mikael Lindström, som gav mig i uppdrag att tillsammans med ITM-ledningen och anställda på IPU Södertälje lägga frågan under lupp. ITM:s ledning har därför i veckan träffat Magnus Wiktorsson för att diskutera hur vi bildar grupper som kan arbeta med uppdraget. Vi kommer självklart att involvera medarbetarna på IPU i Södertälje, skyddsombud, studenter m.fl. Våra arbetsgrupper ska leverera rapporterna senast den 30 september. Vi kommer att se till att vi kommunicerar varje steg vi tar för att informera er alla.

Som bekant väntas kostnaderna för kontor och laboratorier på respektive KTH-campus öka mellan 2023 och 2028 (se tabell i slutet av artikeln). Även om vi på ITM har börjat se över våra kontor och laboratorier måste vi hela tiden vara medvetna om vilka kostnader vi har. ITM:s yta för kontor och konferensrum per anställd är den näst högsta på KTH (se tabell i slutet av artikeln). Vi har 13,4 kvadratmeter per anställd. Det ska jämföras med 10,2 kvadratmeter per anställd på CBH-skolan. Vi spenderar 31 procent mer på rum per person jämfört med CBH-skolan.

Dessutom är våra kostnader för våra experimentella miljöer de högsta på KTH. Det förklaras av vilken typ av forskning och undervisning vi har. Vi behöver ha välutrustade lokaler för att kunna erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Institutionerna som ligger på Brinellvägen 66 – 87 diskuterar just nu hur man ska kunna dela de här anläggningarna. Jens Fridh leder en arbetsgrupp för att se över möjligheterna att dela verkstäder för studenter och anställda. Att minska kostnaderna är nödvändigt om vi ska ha råd att underhålla och förnya nödvändiga maskiner och utrustning.

Det finns naturligtvis andra sätt att förbättra ekonomin – till exempel genom att öka inkomsterna. Här söker vår fakultet forskningspengar, både i Sverige och i Europa. Dessutom vill jag särskilt nämna ITM-lärarnas ansträngningar för att skapa nya kurser för livslångt lärande. Hittills har lärarna vid institutionen för Lärande skapat de nyaste kurserna. Dessa nya LL-kurser ger både högre inkomster och ökar KTH:s genomslag när personer utanför KTH går dessa.

Slutligen vill jag informera om mina försök på hemmaplan att få kontroll över bostadssituationen, där målet är att ta emot fler fåglar i min trädgård men på ett mindre område. Jag har köpt ett flerfamiljsfågelhus som tillåter tre familjer att dela samma hus. Jag tycker det ser ganska fint ut, men vi får se vad fåglarna tycker…

/Pär Jönsson, skolchef för ITM-skolan

The finances under constant watch

Dear colleagues,

I feel a great need to continue to talk about the financial situation due to the rising housing costs.

As a consequence of the severe economic situation at KTH, we at ITM have been given the task to investigate the consequences of moving operations in Södertälje to the KTH Campus and, to a certain extent, to KTH Flemingsberg. This scenario and the other scenarios are explained in previous newsletters and in the blog by the President.

I attended a kick-off meeting with deputy president Mikael Lindström on April 26. Here, I got the instruction to carry this task together with the ITM management and employees at IPU Södertälje. Thus, on May 2 the ITM leadership met with Magnus Wiktorsson to discuss the formation of groups in order to carry out the task given. We will, of course, involve the employees at IPU Södertälje, safety representatives, students and others. Our working groups will deliver the reports by September 30. We will make sure that we communicate each step we take in order to inform all of you.

The costs for offices and laboratories at each KTH campus are predicted to increase a lot from 2023 to 2028 (see table at the end of the article). Even if ITM have started to look over our offices and laboratories, we need to constantly be aware of what costs we have. ITM’s area for offices and conference rooms per employee is the second highest at KTH (see table at the end of the article). Our number is 13.4 square meters per employee. This should be compared to 10.2 square meters per employee at the CBH school. Specifically, we spend 31 percentage more on rooms per person compared to the CBH school.

In addition, our costs for the experimental facilities are the highest at KTH. The reason is the nature of our research and teaching. Specifically, we need to keep well-equipped facilities in order to provide an education of high quality. The departments located at Brinellvägen 66 – 87 are currently discussing how to share experimental facilities. Jens Fridh is leading a working group to discuss possibilities to share workshops for students and employees. Cutting costs is necessary to be able to afford to maintain and renew the necessary machinery and equipment.

There are, of course, other ways of improving the economy – for example by increasing the incomes. Here, our faculty is applying for research money both in Sweden and in Europe. In addition, I especially wish to point out the efforts by ITM teachers to create new life-long learning courses. So far, the teachers at the Department of Learning have created the newest courses. These new LLL courses both result in more incomes and increases the impact of KTH when people from outside KTH attend.

Finally, I wish to inform you about my efforts at home to get control of the housing situation, where the goal is to host more birds in my garden in a smaller area. I have bought a multi-family bird house that allows for three families to share the same house. I think it looks pretty nice, but we will see what the birds think…

/Pär Jönsson, Head of the ITM School