Skip to content

From fika talk to City Hall pomp

In English further down.

Från fikasnack till stadshuspompa

Nu är äntligen försommarvärmen här och jag njuter stort av hur vackert det är i naturen just nu. Samtidigt är det för mig en väldigt intensiv period just nu, där utbildningsrelaterade frågor diskuteras i många olika sammanhang. Bland annat håller ITM:s studierektorer och KTH:s grundutbildningsutskott på att ta fram en konkret rekommendation kring hur vi lärare kan och bör förhålla oss till studenternas användning av AI-verktyg i vår undervisning och examination. På denna sida finns emellertid väldigt bra resonemang kring hur generativ AI påverkas oss som lärare:

Generativ AI (intra.kth.se)

I torsdags hade ITM:s skolledning verksamhetsdialog med rektor, pro-rektor, dekanus, universitetsdirektör och ledningskansliets chef. Det var bra diskussioner kring prestationsgrad, kvalitet, RAE-uppföljning, ekonomi samt stort fokus på ITM:s nuvarande och framtida programutbud. Och just med tanke på KTH:s framtida utbildning hoppas jag att ni lyssnade på senaste avsnittet av podden ”Fikasnack om framtidens utbildning” som sändes i onsdags (nr 7). Då gästades Johan Fridell av Ines Lopez Arteaga, dekan som leder utvecklingsarbete för framtidens ingenjörsutbildningar på Eindhoven University of Technology (TU/e). I kommande avsnitt den 7/6 kommer Johan fikasnacka om Framtidens utbildning med rektor Anders Söderholm. Chatten i Zoom kommer som vanligt vara öppen så alla är välkomna med frågor och reflektioner. Missa inte det!

Fikasnack med Anders Söderholm, 7 juni

Se fikasnack i efterhand på SpotifyYoutube eller KTH Play

I fredags var jag med på KTH:s storträff som denna gång fokuserade på huvudtemat: Utveckla lärandet och en kultur för lärande i tider av AI och omedgörliga problem.

Jag uppskattar verkligen att vara med på storträffarna eftersom de innebar både planerade och spontana möten med många kollegor från andra delar av KTH, vilket ger möjlighet att diskutera de gemensamma verksamhetsutmaningar vi har – men ofta upplever på ganska olika sätt. Vårens storträff var precis lika intressant och lärorik som alltid.  För er som inte hade möjlighet att vara med kan ni ta del av dokumentationen här:

Storträffen i efterhand

Avslutningsvis hade jag förmånen att presentera de ITM-studenter som tagit examen och som anmält sig till KTH:s maj-diplomering i stadshuset i torsdags kväll. Det var en både högtidlig och glädjefylld ceremoni med vackra blomsterarrangemang, fantastisk musik och strålande lyckliga nyutexaminerade!

/Anna Jerbrant, vice skolchef och grundutbildningsansvarig på ITM-skolan

From fika talk to City Hall pomp

Finally, the early summer warmth is here, and I’m thoroughly enjoying the beauty of nature. At the same time, it’s an intense period for me, with numerous discussions on education-related matters happening in various contexts. One of the topics being addressed is how teachers should approach and engage with students’ use of AI tools in our teaching and assessments. There’s some excellent reasoning on this page about how generative AI impacts us as teachers:

Generative AI (intra.kth.se)

Last Thursday, the ITM School’s management had a productive dialogue session with the president, vice president, dean, university director, and the management office’s head. We had fruitful discussions covering performance levels, quality, RAE follow-up, finances, and a strong focus on ITM’s current and future programme offerings. Speaking of future education at KTH, I hope you listened to the latest episode of the podcast “Fikasnack om framtidens utbildning” on Wednesday (Episode 7). Johan Fridell was joined by Ines Lopez Arteaga, the Dean leading the development of engineering education for the future at the Eindhoven University of Technology (TU/e). In the upcoming episode on 7 June, Johan will have a fikasnack (coffee chat) about Future Education with President Anders Söderholm. As usual, the Zoom chat will be open, so everyone can ask questions and share reflections. Don’t miss it!

Fikasnack with Anders Söderholm, 7 June

Check out Fikasnack’s channels on SpotifyYoutube or KTH Play

On Friday, I attended KTH’s Storträffen Meetup, which focused on the main theme: “Develop learning and a culture of learning in times of AI and wicked problems”.

I truly appreciate being part of these meetings as they provide opportunities for both planned and spontaneous encounters with colleagues from different parts of KTH. It allows us to discuss our shared challenges, which often have diverse perspectives. The spring Storträffen Meetup was just as interesting and informative as always. For those who couldn’t attend, you can find the documentation here:

Storträffen Meetup afterwards

Lastly, I had the privilege of presenting the ITM students who graduated and registered for KTH’s May graduation ceremony at the City Hall last Thursday evening. It was a solemn and joyous event with beautiful floral arrangements, fantastic music, and newly graduated students beaming with happiness!

Enjoy the sunny days and take care!

/Anna Jerbrant, Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education