Skip to content

Don’t we need changes in life?

Man standing in a summer landscape, smiling.

In English further down.

Behöver vi inte förändringar i livet?

Kära kollegor,

Jag vet inte hur det är med er, men jag tycker att det här halvåret har gått väldigt snabbt! Det kanske beror på att vi hanterar många förändringar i arbetslivet och fokuserar på att anpassa oss till dem och hitta innovativa lösningar.

Jag vill exemplifiera med några förändringar som vissa av er har upplevt under den här terminen:

  • ITM:s Verksamhetsstöd har börjat anpassa sig till en ny situation eftersom de nu tillhör det övergripande KTH-stödet men fortfarande representerar ITM-skolan. Det inkluderar många möten i nya grupper och att hitta gemensamma lösningar för att förbättra effektiviteten.
  • Lärarna erbjuder extra stöd och examinationstillfällen till studenter som ligger efter i sina studier. Detta beror på att rektorn vill öka intäkterna från utbildningen. För närvarande måste KTH återbetala till regeringen eftersom vi inte levererar lika mycket utbildning som vi har kapacitet för.
  • Anställda vid Institutionen för produktionsutveckling (IPU) i Södertälje har påbörjat en undersökning för att bedöma om utbildningens och forskningens kvalitet kan förbättras genom att flytta de flesta verksamheterna till Valhallavägen Campus. Denna undersökning kommer att fortsätta efter sommaren för att landa i en rapport. Därefter kommer KTH:s styrelse att utvärdera resultaten och fatta ett slutgiltigt beslut.
  • Anställda vid Institutionen för lärande har förberett sig för att flytta till sina nya lokaler på Brinellvägen 66 strax efter sommaren. Detta har också involverat anställda vid Energiteknik och Produktionsutveckling, som har behövt flytta en eller två gånger för att möjliggöra målning och underhåll av rumen.

Här vill jag särskilt uttrycka mitt innerliga tack till projektledaren Anneli Ylitalo-Qvarfordt för hennes enorma ansträngningar att samordna dessa aktiviteter som involverar folk från ITM, KTH, Akademiska Hus och underentreprenörer. Stort tack, Anneli, för att du genomför detta på ett energiskt och engagerat sätt!

Är alla dessa förändringar negativa för oss som människor?

Tja, jag har till exempel hört från vissa personer som påverkats av flytten till Brinellvägen att de önskar att skolchefen skulle skickas till en mycket varm plats under jordens yta för att ha initierat detta! Samtidigt säger andra: “Det här är bra eftersom jag måste rensa ut saker från mitt rum som jag aldrig har använt, och jag är också glad att se att vissa kollegor inte tillåts använda stora rum som de ändå sällan använder.”

Min slutsats är att varje förändring framkallar en reaktion som påverkar vårt arbetsliv på ett eller annat sätt.

Jag vill tacka er alla för era insatser under detta halvår! Varje insats har bidragit till att göra ITM och KTH till en mer effektiv organisation. Er vilja att samarbeta och interagera med varandra har också hjälpt oss att skapa en bra arbetsplats.

Snart är det dags för sommarsemester. Jag hoppas att ni kommer att njuta av semestern med vänner och familj. Jag antar att ni önskar att er lediga tid också inkluderar förändringar för att göra den mer givande: mer regn, mer sol, färre insekter osv…

/Pär Jönsson, skolchef för ITM-skolan

Don’t we need changes in life?

Dear colleagues,

I do not know about you, but I feel that this half-year has passed very fast! Possibly because we are dealing with many changes in working life, and we focus on adapting to those and finding innovative solutions.

I wish to exemplify with some changes that some of you have experienced this semester:

  • ITM’s University Administration (VS) have started to adapt to a new situation since they now belong to the overall KTH Administration but still represent the ITM School. This includes many meetings in new groups and finding joint solutions to improve efficiency.
  • The teachers provide extra support and exams to students falling behind in their studies. This is because the President wants to increase education income. Currently, KTH has to return money to the government because we are not delivering as much education as we have the capacity for.
  • The employees at the Department of Production Engineering (IPU) in Södertälje have begun an investigation to assess whether the quality of education and research could be enhanced by relocating most of the activities to the Valhallavägen Campus. This investigation will continue after the summer to complete a report. Subsequently, the board at KTH will evaluate the findings and make a final decision.
  • The Department of Learning in Engineering Sciences employees have prepared to move to their new offices at Brinellvägen 66 just after the summer. This has also involved the employees at Energy Technology and Production Engineering, who had to move once or twice to enable painting and service to the rooms.

I wish to especially express my heartful thanks to the project leader Anneli Ylitalo-Qvarfordt for her enormous efforts to coordinate these activities involving people from ITM, KTH, Akademiska Hus and subcontractors. Many thanks, Anneli, for carrying out this activity in an energetic and dedicated manner!

Are all these changes negative for us as humans?

Well, I have, for example, heard from some people affected by the move at Brinellvägen that they wish that the Head of School should be sent to a very hot place below the Earth’s surface for initiating this! At the same time, others say, “This is great because I have to clean out things from my room that I never used, and I am also glad to see that some colleagues are not allowed to occupy large rooms that they seldom use anyway”.

My conclusion is that any change causes a reaction that influences our working life in one way or another.

I wish to thank all of you for your efforts during this half year! Each effort has contributed to making ITM and KTH a more efficient organization. Your eagerness to collaborate and interact with each other has also helped us create a good workplace.

Soon it is time for summer vacation. I hope all of you will enjoy the vacation with friends and family. I bet you wish that your vacation time would also include changes to make it more fulfilling: more rain, more sun, fewer bugs, etcetera…

/Pär Jönsson, Head of the ITM School