Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Blå mat - centrum för framtidens sjömat

Centrumbildningen Blå mat är ett nationellt sjömatscentrum som arbetar för att öka svensk hållbar produktion och konsumtion av sjömat. Blå mat har bland annat som mål att vildfångad fisk ska utnyttjas mer effektivt och i större utsträckning användas som mat för människor samt att utveckla vattenbruk för fisk, skaldjur och alger.

Blå mat - centrum för framtidens sjömat har som mål och syfte att:

● Utforska nya tekniker och arter för att avsevärt utvidga svenskt vattenbruk;
● Utveckla nya cirkulära livsmedelsproduktionssystem som möjliggör användning av näringsämnen och energi i resurseffektiva cirkulära flöden inom vatten och mellan vatten och land;
● Utveckla hållbara vattenbrukssystem som minimerar beroendet av ohållbar eller begränsad råvara;
● Skapa incitament och utveckla logistiska lösningar för ökad matanvändning av svensk vildfisk:
● Utforma nya kombinationer av bearbetningsteknik och råvaror för att tillåta produktutveckling av underutnyttjade arter och sidoströmmar;
● Kvantifiera utsläpp och kartlägga bidrag av nya fisk- och skaldjurskoncept för att uppfylla SDG:erna;
● Belysa konsumentattityder som för närvarande begränsar konsumtionen av fisk och skaldjur;
● Visa effekten av en blå proteinförskjutning på utvalda markörer för människans metaboliska hälsa;
● Säkerställa optimal välfärd och hälsa hos odlade organismer vid utveckling av nya vattenbruksystem

För att uppnå dessa ambitioner bygger Blå mat på befintliga centra och nätverk inom akademin, näringslivet, myndigheter och den ideella sektorn. Blå mat skapar en unik tvärvetenskaplig kompetensportfölj som kommer att formuleras gemensamma specifika forskningsfrågor, möjliggöra nya nätverksmöjligheter och utbilda nya sjömatsexperter inom både näringen och akademi. Detta gör det möjligt att expandera den hållbara sjömatsproduktionen i Sverige.

Blå mat - centrum för framtidens sjömat tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

Forskningsområden

  • Primärproduktion
  • Processtekniker och produktutveckling
  • Cirkulära system
  • Konsumentattityder och sensorik
  • Hållbarhetsanalyser
  • Hälsa och välbefinnande

Övergripande forskningsområden

  • AI och digitalisering
  • Livsmedelssäkerhet
  • Lagar och förordningar
  • Riskanalys

Centrumets konsortium består av KTH , Uppsala universitet , SLU , Chalmers tekniska högskola , Göteborgs universitet , RISE , IVL  och Innovatum Science Park . Dessutom har Blå mat ett sjuttiotal medfinansiärer och stödjande partners från sjömatssektorn, inklusive branschorganisationer, regioner och idéburna organisationer.