Till innehåll på sidan

KTH:s forskningsutvärdering (RAE)

Vart sjätte år granskar KTH sin forskning och forskningssamverkan i sin egeniniterade utvärdering Research Assessment Exercise (RAE). Den senaste genomfördes under 2021 och inkluderade 90 internationella experter som utvärderade KTH:s forskning och gav rekommendationer för att utveckla och stärka KTH:s forskning ytterligare.

Processen för RAE2021 inbegrep:

 • Författande av självvärderingar
 • En intern granskning
 • En extern kollegial granskning
 • Bedömningar från nio paneler

Forskningsområden

Inom ramen för RAE2021 delades KTH:s forskning in i nio paneler, skapade utifrån forskningsfält. Panelerna bestod av två till sex institutioner, där minst en expert för respektive forskningsområde ingick. Forskningsfälten var:

 • Architecture and the Built Environment

 • Biotechnology

 • Chemistry and Materials Science

 • Computer Science

 • Intelligent Systems and Biomedical Engineering

 • Energy and Electrical Engineering

 • Mechanical and Industrial Engineering

 • Mathematics and Engineering Mechanics

 • Physics and Applied Physics

Genomförande

Kopplade till varje panel fanns i snitt åtta experter, huvudsakligen internationella, där minst en var delaktig i den förra forskningsutvärderingen och en var representant från näringsliv eller offentlig sektor. Experter från olika paneler skapade även grupper som bedömde KTH utifrån tre temaområden:

 • Forskningsinfrastruktur
 • Hållbarhet
 • Impact

I RAE2021 författade KTH:s institutioner självvärderingar, där de beskrev sin verksamhet i detalj, och dessa samlades sedan till en rapport för var och en av panelerna. Varje panel leddes av en koordinator från KTH:s fakultet som sammanställde självvärderingen och var kontaktperson för institutionerna och projektgruppen. Externa experter fick sedan ta del av och granska arbetet, bland annat under en digital besöksvecka.

Utvärderingen avslutades under våren 2022. I maj 2022 publicerades den sammanfattande slutrapporten av RAE2021.

Kontakt

Frågor om utvärdering kan ställas till RAE:s funktionslåda:

rae-2021@kth.se

Styrning

Annika Stensson Trigell, professor och vicerektor för forskning, var akademiskt ansvarig för RAE2021. Micael Stehr, föreståndare vid KTH:s forskningsstöd, ledde den projektgrupp som arbetade med utvärderingen.