Till innehåll på sidan

Regional samverkan

KTH Innovation har sedan starten 2007 byggt upp kompetens, processer och resurser för innovationsutveckling som står till förfogande för våra regionala samarbetspartners. För lärosäten i regionen som skrivit samarbetsavtal med KTH finns en möjlighet att få stöd för sina innovationsprojekt direkt från vår egen verksamhet.

Affärsutveckling

KTH Innovationsvaffärsutvecklingscoacher har kompetens inom de olika teknikområden som KTH som lärosäte spänner över. 

I de fall ett behov finns hos våra regionala samverkanspartners att bolla enskilda case eller få hjälp med specifika arbetsinsatser, finns utrymme för konkret samarbete där en av KTH Innovations affärsutvecklingscoacher bidrar i caset. Det kan gälla rådgivning utifrån affärscoachens specifika insikt i och erfarenhet av kommersialisering inom ett visst teknikområde, second opinion på knäckfrågor eller utformning av underlag för VFT-1 finansiering.

Den här formen av stöd initeras alltid av den för caset ansvariga kontaktpersonen på lärosätets egen innovationsstödsenhet, och sker genom KTH Innovations koordinator. När kontakt väl har skapats och man kommit överens om vilket stöd som är lämpligt, kan ärendet tas vidare i direkt kontakt mellan caset och affärsutvecklingscoachen på KTH Innovation. I det fall det inte finns någon ansvarig kontaktperson på lärosätet kan KTH Innovaton stötta och coacha idébärare direkt. 

Patent och juridik

Vid KTH Innovation finns en affärsjurist och en patentingenjör som stödjer forskare och studenter på det immaterialrättsliga området. Det kan t.ex. handla om forskningsavtal och samarbetsavtal som påverkar ägande- och nyttjanderätten men också patent- och andra immaterialrättsfrågor, och sekretessavtal.

Case från andra lärosäten i regionen kan få stöd i specifika frågor som rör IPR och patent. På motsvarande sätt som ovan sker här initiering av kontakt via ansvarig rådgivare mot KTH Innovation.

Finansiering

Förutom att hantera VINNOVA-programmet VFT-1 gör KTH Innovation många insatser för att stödja forskare och studenter att hitta finansiering för sina projekt. Vi har bl.a. byggt upp ett nätverk av privatinvesterare som regelbundet träffas och får information om ny teknik som söker investering i form av både pengar och kompetens. Vid såna tillfällen finns möjlighet för case från andra lärosäten, som är tillräckligt väl utvecklade och uppfyller kriterierna, att delta och pitcha sina case.

VFT-1 programmet är en möjlighet till finansiering för kommersiell verifiering av affärskoncept sprungna ur lärosäten. Läs mer om VFT-1 programmet här .

Internationella program

KTH Innovation har de senaste åren anordnat ett internationellt program för projekt som lämpar sig för den globala marknaden. Programmet, som kallas Brighter, har traditionellt startas och förbereds i Stockholm och slutförts under en intensiv vecka i en global innovationshub. År 2020 genomfördes programmet helt digitalt med stor framgång och även år 2021 använder vi ett digitalt format. Programmet startade i Silicon Valley, men har under de senaste åren utvecklats till att även täcka andra städer, däribland New York, Boston, München, London och Tokyo. Teamen får ansöka och de runt 8 projekt (fler vid digitalt upplägg) som anses mest lämpade erbjuds en plats på programmet.

Case från andra lärosäten har varit delaktiga varje gång programmet körts, och ambitionen är att fortsätta att erbjuda team från våra regionala partners att söka till programmet. Läs med om Brighterprogrammet här. 

Tävlingar

Varje år arrangerar KTH Innovation en eller flera tävlingar på olika teman. Tanken är att forskare och studenter som ännu inte har tagit del av vårt stöd ska kunna vinna en summa pengar att använda för att ta sin idé vidare mot markanden. Teman väljs utifrån teknikområdena på KTH, och kan t.ex. handla om mjukvara och kodning, hälsa eller nya material.

Om ämnet lämpar sig för det kan vi öppna upp tävlingarna för case från övriga regionala lärosäten på lika villkor som för KTH-casen.

Rekrytering

Ett sätt att få ett startup att snabbare nå marknaden är att bredda teamet. I många av KTH Innovations case finns behov av att ta in exempelvis en affärsutvecklare, vd eller programmerare för att komma vidare. Vi hjälper våra case att förbereda sig inför rekryteringen och att genomföra rekryteringsprocessen. 

Vi öppnar gärna upp våra kanaler för rekrytering för case från andra lärosäten i regionen. Det finns såväl kunskap som verktyg att nyttja vid olika behov av teamutveckling och rekrytering.

KTH Innovation Readiness Level

KTH Innovation är förespråkare för processer, standardisering och mätning som sätt att öka kvalitet och effektivitet i innovationsutveckling.

Centralt i vår idéutvecklingsprocess är vår egenutvecklade modell KTH Innovation Readiness Level™. Modellen bygger på ett antal fokusområden med tillhörande ”statusskalor”. Stegvis verifieras olika standardfrågor och mognaden ökas inom olika områden som vi funnit är de mest kritiska för att lyckas med innovationsutveckling i tidig fas. Vi har byggt en särskild hemsida för KTH Innovation Readiness Level  för att demonstrera modellen som du är välkommen att besöka.

Vi delar gärna med oss av denna modell och arbetssättet som den stödjer. 

Utbildning och workshops

KTH Innovation har, baserat på våra erfarenheter av innovationsutveckling, identifierat nyckelkomponenter som är avgörande för framgångsrik innovation och kommersialisering. Vi håller regelbundet utbildningar för att föra vidare kunskap och upplysa såväl forskare som studenter om flera olika delar av en innovationsprocess. Det kan röra sig om sälj och paketering, juridiska frågor och hur man bäst säljer en idé. 

Vi delar gärna med oss av vårt material och våra metoder till våra regionala partners, samt handleder i början medarbetare där som vill sätta igång att köra utbildningar för forskare och studenter.

Villkor för direkt stöd från KTH Innovation

För att medarbetare på KTH Innovation ska kunna ge stöd till regionala lärosäten krävs att parterna tecknat samarbetsavtal och att personen som får del av stödet är nuvarande student eller forskare vid det aktuella lärosätet. Tjänsterna avropas genom KTH Innovations koordinator, Anna Isoz

Kontakta oss gärna för mer information och om du har specifika frågor om stödet: