Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljörevision och revisionsrapporter

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

Intern miljörevision

KTH är skyldiga att genomföra interna miljörevisioner enligt 17§ i Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH. Interna revisorer är medarbetare hos KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med utvalda nyckelpersoner och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser och förbättringsförslag skickas efter revisionen till berörda.

Nedanstående rapporter är en sammafattning av resultatet från genomförda revisioner på skolor, VS och högsta ledningen på KTH.

Rapporter interna miljörevisioner

2023 Sammanställd intern miljörevisionsrapport KTH (pdf 455 kB)

2022 Sammanställd intern miljörevisionsrapport KTH (pdf 6,7 MB)

2021 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 269 kB)

2020 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 331 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability Office, kth-miljo@kth.se

Extern miljörevision - 2024

Externa miljörevisioner genomförs varje år under våren av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vart tredje år genomförs en mer omfattande revision, en så kallad förnyelserevision, som omfattar hela KTH. Övriga år genomförs mindre omfattande revisioner. Förnyelserevisionen genomfördes under april månad i år under fyra dagar. Stora delar av verksamheten blev reviderad.

Bra resultat - Extern förnyelserevision 2024

Den 22-25 april reviderades KTH av certifieringsorganet Qvalify. KTH fick positiv feedback på kunskap, engagemang, bemötande och arbetet med att integrera miljö och hållbar utveckling i vår verksamhet, särskilt då det gäller vår positiva påverkan genom utbildning och forskning. Vi fick positiv feedback på den nya styrmodellen som införts inom KTH med den nya visionen som innebär att KTH tar ledningen för en hållbar utveckling. När det gäller besöken i verksamheten fick vi positiv feedback att vi har god ordning. Vi fick endast 4 mindre avvikelser som vi kommer att åtgärda inom viss tid. Dessa avsåg i huvudsak i labverksamhet samt förbättrad förståelse för hur verksamheten kopplar till KTH:s betydande miljöaspekter.

Kontakta kth-miljo@kth.se  för att få tag i rapporten i sin helhet.