Till innehåll på sidan

Miljörevision och revisionsrapporter

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

Intern miljörevision

Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH. Interna revisorer är medarbetare hos KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med utvalda nyckelpersoner och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser och förbättringsförslag skickas efter revisionen till berörda.
Nedanstående rapporter är en sammafattning av resultatet från genomförda revisioner på skolor, VS och högsta ledningen på KTH.

Intern miljörevision 2023

Den årliga interna miljörevisionen genomförs under oktober månad 2023. Revision genomförs för att bekräfta att verksamheten lever upp till kraven i miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 samt Förordning (2009:907) miljöledning i statliga myndigheter. Revisionen syftar till att identifiera förbättringsområden.

Revisionerna sker enligt en upprättat treårsplan. Hösten 2023 ska två institutioner revideras på varje skola. Revisionen kommer att genomföras i prefekternas ledningsgrupper där en dialog sker med avdelningscheferna om miljöledningssystemet tillämpning och genomförandet av åtgärder för att nå hållbarhetsmålen och klimatmålen. Den interna miljörevisionen omfattar också lagefterlevnad gällande hanteringen av säkerhetsdatablad och avfallshantering med fokus på hantering av transportdokument.

Rapporter interna miljörevisioner

2022 Sammanställd intern miljörevisionsrapport KTH (pdf 6,7 MB)

2021 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 269 kB)

2020 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 331 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability Office, kth-miljo@kth.se

Extern miljörevision

Externa miljörevisioner genomförs varje år under våren av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vart tredje år görs en mer omfattande revision, en så kallad omcertifiering, som omfattar hela KTH. Övriga år görs mindre omfattande revisioner. Certifieringsrevisionen genomfördes i april 2015. Omcertifiering genomfördes senast i april 2021.

Bra resultat - Extern miljörevision 2023

Den 19-20 april gästades KTH av certifieringsorganet Qvality för en uppföljande miljörevision. KTH fick mycket positiv feedback för sitt engagerade hållbarhetsarbete och kommer få fortsatt certifiering efter att två avvikelser har besvarats. Avvikelserna avser att inaktuella säkerhetsdatablad hittades vid besök i labb och att det behöver bli tydligare för berörda personer hur rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket går till. Även 14 förbättringsförslag delades ut.

Kontakta kth-miljo@kth.se  för att få tag i rapporten i sin helhet.