Till innehåll på sidan

Projektmedel till forskning inom hållbara transportlösningar och inkludering av vindkraft

Region Stockholm

Vindkraftverk
Publicerad 2024-03-26

Tre projekt beviljades under 2023 forskningsmedel i KTH och Regions Stockholms gemensamma årliga utlysning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering (ToR).

KTH och Region Stockholm utlyser årligen forskningsmedel på sammanlagt 4,8 miljoner till forskare på KTH inom hållbar trafik och regional utveckling.

Två av forskningsprojekten fokuserar på hållbara transportlösningar i Stockholms kollektivtrafiksystem och det tredje har fått projektmedel för att öka möjligheterna för en inkluderande vindkraftsplanering i ÖMS-regionen (de sju regionerna i östra Mellansverige).

Bättre trafikinformation vid förseningar och störningar

Tillsammans med sin forskargrupp arbetar Mohammad Maghrour Zefreh forskare vid avdelningen för transportplanering på KTH tillsammans med SL (Stockholms lokaltrafik) för hållbara transportlösningar som ska öka tillgängligheten minska transportsektorns miljöpåverkan.

- Att upprätthålla ett pålitligt och effektivt kollektivtrafiksystem är avgörande för urbana områden som strävar efter att uppfylla sina klimatmål, säger Mohammad Maghrour Zefreh.

Porträttbild man
Mohammad Maghrour Zefreh

Förseningar leder inte bara till frustration hos resenärerna utan också till negativa kedjereaktioner där alla efterföljande tåg blir försenade. Den här spiralen ger transportörerna långtgående ekonomiska konsekvenser.

- Vi kommer med hjälp av forskningsmedlen vi fått ta fram ett visualiseringsverktyg och utveckla algoritmer för att kunna förutse störningar i tunnelbanan.

Målet med projektet är att öka passagerarnas och operatörernas välbefinnande.

- Det här verktyget kommer ge ett mer pålitligt och effektivt kollektivtrafiksystem som informerar om störningar och andra oväntade händelser.

Datadriven simulering för effektiv kollektivtrafik

Är 2050 kommer Stockholms befolkningsmängd fördubblas vilket riskerar att leda till överfulla bussar och tåg och långa bilköer in och ut från staden. Traditionella åtgärder för att minska trängseln i kollektivtrafiken är att fortsätta öka kapaciteten vilket kommer öka på stressen och bullernivåerna i hela staden.

Porträttbild man
Matej Cebecauer

Matej Cebecauer, forskare vid avdelningen för transportplanering på KTH, vill med hjälp av datadriven simulering hitta ett annat mer hållbart sätt att effektivisera kollektivtrafiksystemet i Stockholmsregionen.

- Med hjälp av insamling av information från biljettvalidering till förseningar tar vi fram praktiska lösningar för ett mer hållbart resande.

- Jag delar förra årets mottagare av projektbidraget, Zhenliang Ma om att det bästa med samarbetet med Region Stockholm är att se hur forskningen tar sig i uttryck i praktiken, säger Matej Cebecauer.

Vindkraft i ÖMS-regionerna – stöd för rumslig planering

Den ökade efterfrågan på elektricitet skapar press på elproduktionen och vindkraft förväntas spela en nyckelroll i framtiden. Vindkraften behöver på ett tidigt stadium planeras in i samhällsplaneringen särskilt i tätbefolkade områden där efterfrågan är hög och elproduktionen är låg.

Porträttbild kvinna
Ulla Mörtberg

Professor Ulla Mörtberg och hennes forskargrupp på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) på KTH har för det ändamålet utvecklat ett planeringsstödsverktyg, REWIND, för att ge stöd och planeringsanalyser till det storregionala samarbetet ÖMS.

Ulla Mörtberg forskar utifrån rumsliga analyser vid planering av vindkraft, där tekniskt-ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter integreras.

- Målet är att utforma och utvärdera alternativ för planering av landbaserad vindkraft och integrera en energisystemanalys, säger Ulla Mörtberg.

Med hjälp av kartor och en mångdimensionell hållbarhetsutvärdering av vindkraftsplanering kommer REWIND öka möjligheterna för en inkluderande vindkraftsplanering i ÖMS-regionen.

Text: Sofia Tatsis

Årlig utlysning inom Trafik och region

Utlysningen Trafik och region är årligen återkommande och omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering. Ansökningsperioden för utlysningen är öppen mellan den 11 april 2024 och 10 juni 2024.

Mer information om utlysningen finns på www.researchweb.org/is/stockholm

Har du frågor om utlysningen? Vänliga kontakta Malin Linngård, maliol@kth.se.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2024-03-26