En kort historik över professorer vid Institutionen för Matematik

När KTH år 1879 fick universitetsstatus som en "Teknisk Högskola" leddes den matematiska utbildningen av två professorer, Emil Fogelmarck och Hjalmar Holmgren. Den senare var också ansvarig för undervisningen i mekanik. Dessa två män tillsattes under en tid då skolan fortfarande kallades "Tekniska Institutet" och den teoretiska delen av studieplanerna var något kontroversiell. (Detta beskrivs av Torsten Althin i hans intressanta historiska verk "KTH 1912‒1962".)

Matematiken fick dock snart en någorlunda oomtvistad ställning vid KTH, troligen till stor del under inflytande av Anders Lindstedt som var professor i matematik och teoretisk mekanik 1886‒1909 och som även var KTH:s rektor från 1902 till 1909.

Matematikens senare utveckling vid KTH avspeglar sig delvis i nedanstående professorslista gällande tiden 1857‒1994.

Man kan notera att antalet professorer i matematiska ämnen 1912 steg från två till tre och steg ytterligare till sex under KTH:s expansionsperiod (efter 1950).

Det kan också observeras att de tidigare breda ämnesområdena för professurerna, som exempelvis "matematik och mekanik", under senare tid splittrats upp och ersatts med något mer specialiserade ämnen såsom professurerna i matematisk statistik samt optimeringslära och systemteori. Även nya professurer inom de mekaniska och fysikaliska områdena har tillsatts i samma tradition. Dessa hör dock inte längre till den egentliga matematiska institutionen.

Som ett addendum till professorslistan kan nämnas att Lennart Carleson efter sin formella pensionering 1994 har knutits till institutionen genom en seniorprofessur finansierad av Göran Gustafssons Stiftelse.

Professorer vid Institutionen för Matematik 1857‒1994
Professor Tjänstetid Ämnesbeskrivning
Hjalmar Holmgren  1857‒1885  Matematik och mekanik 
Emil Fogelmarck  1874‒1899  Matematik 
Anders Lindstedt  1886‒1909  Matematik och teoretisk mekanik 
Ivar Bendixon  1900‒1905  Matematik 
Helge von Koch  1905‒1911  Matematik 
Pontus Henriques  1912‒1917  Beskrivande geometri 
Gustaf Kobb  1912‒1928  Matematik och mekanik 
Johannes Malmquist  1913‒1948  Matematik 
Fritz Carlsson  1920‒1929  Beskrivande geometri 
Alfred Liljeström  1930‒1948  Beskrivande geometri (från 1939: Tillämpad matematik) 
David Enskog  1930‒1946  Matematik och mekanik 
Åke Pleijel  1949‒1952  Matematik 
Carl-Gustav Esseen  1949‒1967  Tillämpad matematik (från 1962: Matematisk statistik) 
Lamek Hultén  1949‒1954  Tillämpad matematik (från 1954: Matematisk fysik) 
Adolf Eriksson  1949‒1955  Matematik och mekanik (från 1955: Mekanik) 
Göran Borg  1954‒1976  Matematik 
Bo Kjellberg  1957‒1982  Matematik 
Ulf Hellsten  1969‒1984  Matematik 
Bengt Rosén  1969‒1986  Matematisk statistik 
Ulf Grenander  1969‒1973  Tillämpad matematik 
Lars-Erik Zachrisson  1969‒1980  Optimeringslära och systemteori 
Lars Ingelstam  1974‒1979  Tillämpad matematik 
Harold Shapiro  1978‒1993  Matematisk analys 
Anders Lindquist  1982‒  Optimeringslära och systemteori 
Per Enflo  1983‒1990  Tillämpad matematik, spec. differentialekvationer 
Dan Laksov  1986‒2007  Tillämpad matematik 
Anders Björner  1987‒  Diskret matematik (från 1992: Matematik) 
Lars Holst  1989‒2007  Matematisk statistik 
Michael Benedicks  1991‒  Matematik 
Per Sjölin  1994‒2007  Matematisk analys