Programming Techniques and Matlab

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Datorn är ett av de viktigaste arbetsredskapen för en civilingenjör. Civilingenjörer hamnar ofta i positioner i företag där bedömningar av datorutrustningars och programs kvalitet måste göras. Med andra ord så behöver en civilingenjör goda kunskaper i hur datorer kan utnyttjas.

Kursen i programmeringsteknik ger dig allmänna kunskaper om hur en dator fungerar och används, men framförallt får du lära dig hur man skriver bra program. Samtidigt som du lär dig programmera tränar du upp din förmåga till logiskt tänkande och att strukturera och lösa problem. Kursen ger dig också en god bas för fortsatta studier inom området i högre årskurser.

När man lär sig att programmera måste man samtidigt lära sig ett programspråk. Vi använder programspråken Python (version 3.6 eller senare) och Matlab.

Kursen Programmeringsteknik är en grundläggande kurs, precis som kurserna i matematik och mekanik. De kunskaper du inhämtar kommer du att ha nytta av under hela din studietid och i ditt framtida yrkesliv.

Teachers

Feedback News