Hoppa till huvudinnehållet

MJ218X Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61065

Rubriker med innehåll från kursplan MJ218X (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Civilingenjörsutbilningen avslutas av ett examensarbete i vilket studenten förväntas demonstrera sin förmåga att oberoende lösa ett ingenjörsmässigt problem genom att använda ett brett spektrum av färdigheter. Ämnet för examensarbetet kan variera men det måste innehålla ett signifikant tekniskt innehåll, ha en tydlig tillämpning inom energiteknik samt, om tillämpbart, bidra till hållbar utveckling. Förutsatt att examensarbetet uppfyller ovanstående krav och förutsatt att behörig handledning finns tillgänglig under examensarbetesperioden kan studenten välja att utföra examensarbetet antingen vid akademisk institution eller inom industrin.

Lärandemål

Efter genomfört examensarbete skall studenten kunna:

• Tydligt formulera uppgifter som med hjälp av lämpliga vetenskapliga och/eller ingenjörsmässiga metoder kan valideras,

• Planera sitt arbete så att de uppställda målen uppfylls,

• Tillgodogöra sig arbete som utförts inom området och kunna länka detta till den aktuella uppgiften,

• Använda olika tekniska och icke-tekniska metoder och angreppsätt antingen de som tidigare blivit inhämtade eller genom att lära sig  nya färdigheter,

• Om tillämpbart involvera aspekter knutna till hållbarhet, slutanvändar- eller samhällsperspektiv,

• Kommunicera resultaten, både skriftligt och muntligt å ett tydligt, noggrant och effektivt sätt,

• Om tillämpbart kritisera en annan students arbete antingen muntligen eller skriftligen och vara beredd att bemöta motsvarande synpunkter på sitt eget arbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig rapport (XUPP; 30hp)

Bedömning:

• Muntlig presentation

• Skriftliga rapporter vid: 1/3, 2/3 och slutet (XUPP; 30hp).

• I regel utföra kamratbedömning antingen genom att kritisera en annan students skriftliga rapport eller muntliga framställning (opposition).

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig rapport (XUPP; 30hp)

Bedömning:

• Muntlig presentation

• Skriftliga rapporter vid: 1/3, 2/3 och slutet (XUPP; 30hp).

• I regel utföra kamratbedömning antingen genom att kritisera en annan students skriftliga rapport eller muntliga framställning (opposition).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd