Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Belastningsergonomisk riskbedömning inom FHV

-användning och arbetssätt

Bakgrund

Trots att många arbeten har blivit fysisk lättare är fortfarande muskeloskeletala besvär en vanlig orsak till arbetssjukdom/skada. Detta kan bero på ensidiga och repetitiva arbetsuppgifter men kan även orsakas av psyskosociala faktorer och arbetsplatsernas fysiska utformning.  Det är i det strategiskt förebyggande arbetsmiljöarbetet som påverkansmöjligheterna är störst, kostnaderna lägst, och nyttan för arbetstagare och arbetsgivare blir störst och mest långsiktig. Enligt arbetsmiljölagen föreligger det krav på arbetsgivare att systematiskt arbeta med riskbedömningar för ett förebygga ohälsa och olycksfall i arbete att uppnå en god arbetsmiljö i stort. En kompetent och inom området erfaren företagshälsovård kan göra stora insatser här, inte minst till mindre företag som inte har egna specialister.  

Syfte

I detta projekt undersöks hur FHV arbetar med belastningsergonomisk riskbedömning genom att kartlägga kunskapsnivå, kompetenskrav, arbetssätt, användarkrav samt fördelar och brister med befintliga riskbedömningsmetoder.

Förväntat resultat

Projektet har som mål att identifiera hindrande och stödjande faktorer för FHV att bedriva effektiva förebyggande belastningsergonomiska interventioner hos kundföretagen, samt att utveckla metodologi för dessa typer av tjänster.

Ett användarstöd riktad till ergonomer som arbetar med riskbedömning har tagits fram. Rapporten heter ” Belastningsergonomisk riskbedömning -Vägledning och metoder” och finns att ladda ner på följande länk: http://www.ammuppsala.se/sites/default/files/rapporter/rapport_1_2014.pdf

Genom en interaktiv forskningsansats har ett antal ergonomer som deltagit i några delstudier utbildats i ett antal riskbedömningsmetoder. Varvid en kompetenshöjning har skett inom deltagande FHV enheter.

Nuläge

Analys sker nu av insamlad data. Datainsamling har skett med enkäter och intervjuer. Tekniska mätningar har använts vid undersökning av riskbedömnings metoders validitet och reabilitet.

En ny delstudie där ergonomers expertbedömningar analysera kommer genomföras under våren 2015.

Projekttid

2012-2016

Mer information

Genom att nätverket använder webbaserad kommunikation kan kunskapen och erfarenheterna spridas brett och på ett effektivt sätt. Resultaten kommer att spridas helt öppet, bland annat via ”Kompetenscentrat för företagshälsovård”. Genom att projektet bedrivs både vid Enheten för ergonomi samt KI, vilka båda ansvarar för utbildning av FHV-personal, kommer projektresultaten att bli nyttiggjorda långsiktigt.

Projektet är ett samarbete mellan KTH, KI och Sensia Företagshälsovård.

Kontaktpersoner

. Email.

Tel: +46 (0)8 7904866 

. Email.

Projektledare: