Kick-off för nätverket Säkraplatser

Publicerad 2016-12-15

Säkraplatser är ett nylanserat tvärvetenskapligt nätverk tänkt att fungera som en nationell resurs för de som arbetar för att göra miljöer säkrare, tryggare och mer inkluderande. Nätverket har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan och kommer, med stöd från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), skapa en rad initiativ för utveckling av lokal kunskap och informationsutbyte. Fredagen 27 januari 2017 lanseras Säkraplatser formellt med ett kick-off event.

Vania Ceccato, docent vid avdelningen för urbana och regionala studier, är koordinator för nätverket.

Varför vill du skapa ett nätverk kring trygga miljöer och brottsprevention?

Det finns ett behov av djupare kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte hos dem som jobbar direkt med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärdar på lokal nivå. Vi kan bidra till detta genom att erbjuda forskningsbaserad kunskap om miljöerna där brott händer mer frekvent men också genom att kartlägga hur man kan göra platser både säkrare och mer inkluderande. Ett mål med Säkraplatser är att engagera akademiker, säkerhetsexperter, poliser och utövare från olika områden i utveckling av kunskap, erfarenhetsutbyte och spridning av kunnande genom att tillhandahålla nätverket som en knutpunkt för information om situationsbaserad brottprevention. En stor del av kunskaperna gällande situationsbaserad brottsprevention är fortfarande begränsade till universitet och forskningsinstitut och det vill vi ändra på. För oss på KTH är det lika viktigt med utbildning, forsking och att bedriva samverkanverksamhet med en tydlig koppling till samhällets behov. Säkraplatser är tänkt att öka samverkan mellan den forskning vi bedriver och samhället i stort.

Vad gjorde dig intresserad av säkra platser?

Jag ville förstå varför vissa miljöer i en stad skapa risker och faror än andra, varför vissa platser känns otrygga även om det egentligen inte har hänt något farligt där. Varför är detta viktigt? Jag anser att säkerhet och trygghet en grundläggande mänsklig rättighet – att få känna sig fri från risk och rädsla för fara är avgörande för alla människor. Det är en viktig del av den sociala hållbarheten. En säker miljö gör det möjligt att uppfylla de mest grundläggande individuella behoven – en säker bostad och en säker stadsmiljö som tillåter fri rörlighet. Även om de är en grundläggande mänsklig rättighet, kan man inte ta säkerhet och trygghet för given. Det finns många grupper idag i samhället som är mer utsatta för brott än andra, många som lever i rädsla. Att försöka garantera säkerhet och trygghet är inte en uppgift för ett enskilt forskningsområde eller samhällsaktör. Det krävs kunskap från många områden inom forskning och vi på KTH kan bidra till det genom att skapa ett plattform som möjliggör en dialog mellan olika relevanta aktörerna och samhällsfunktioner.

Vem riktar sig nätverket till?

Säkraplatser riktar sig främst till de som arbetar med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder lokalt, t.ex. trygghetsamordnare, poliser, stadsplanerare och andra praktiker. Nätverket bidrar också till metod- och kunskapsutveckling för analytiker och beslutsfattare som arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor med ett situationsbaserat perspektiv. Det är olika grupper som kommer att kunna påverka kunskapsutbytet.

Vad blir ert första projekt?

Vi har ett kick-off event för nätverket den 27 januari med intressanta föreläsare, både praktiker (poliser, läkare, planerare, kriminologer) och forskare från universitet (Malmö, Stockholm universitet, Örebro, m.fl). Sedan har vi en ’hands-on’ kurs för KTH-studenter och praktiker som börjar i februari ”Safety in the making: Lessons from and for planners”. Mer information om dessa och kommande aktiviteter finns på Säkraplatsers hemsida.

Bli medlem i Säkraplatser

Till sidans topp