Till innehåll på sidan

Han jobbar för ökad innovation genom upphandling

Visualiseringen av en del av  Ostlänken i området Boksjö i Norrköping.
Visualiseringen visar en preliminär utformning av Ostlänken, en del av de nya stambanorna, i området Boksjö i Norrköping. Tunnelmynningen genom Kolmårdensbranten skymtas och E4:an syns till vänster. Illustrationen är framtagen av Trafikverket.
Publicerad 2022-12-08

Med beställningsvolymer på 60 miljarder årligen - omkring 1 procent av BNP - är Trafikverket en av Sverige största upphandlande organisationer. Per Erik Eriksson samverkar med Trafikverket för att öka innovationsnivån i kontrakten mellan beställare och utförare. Hållbarhet och frågor kopplade till klimatmål står alltmer i fokus.
-Branschen som helhet börjar bli varse och nu gäller att ta till vara på the sense of urgency. Alla förstår det, säger Per Erik Eriksson, gästprofessor vid Institutionen för Fastigheter och byggande.

Upphandling av byggprojekt och innovation i projektbaserade organisationer, så kan Per Erik Erikssons forskarprofil sammanfattas.

Han är medlem i nätverket ProcSIBE - Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment - med 20-talet anslutna forskare, där Per Erik är ansvarig för ett forskningsprogram tillsammans med Trafikverket.

-Arbetet i nätverket har pågått i sju år. En viktig del för att få till en kontinuerlig kunskapsdelning är det årliga resultatseminariet där resultat och lärdomar från 10-15 forskningsprojekt presenteras för Trafikverket, berättar han.

Inom respektive forskningsprojekt anordnas även workshops där Trafikverket tillsammans med entreprenadföretag och tekniska konsulter får diskutera forskning kring väg- och järnvägsprojekt. De olika projekten spänner över hela livscykeln, från planering och projektering, till produktion och drift & underhåll. Nyckelfrågor är hur Trafikverket kan främja innovation i olika delar, och hur beställare och leverantör kan samverka för att skapa värde i kontrakten som styr projekten.

Mer innovationsvänlig modell

Medan traditionell upphandling fokuserar på pris, så behöver upphandlingar som har hållbarhetsfokus ofta en mer flexibel och innovationsvänlig modell. Istället för att entreprenörer styrs endast mot att bygga effektivt genom att reducera kostnader och byggtid, tas ett bredare grepp där globala klimat- och hållbarhetsmål ska rymmas.

-Men för att kunna upphandla bättre, måste man som beställare också förstå sina innovationsbehov. Hur ser det här innovationsbehovet ut? Hållbarhetsperspektivet har blivit mer påtagligt de senaste 2-3 åren, främst drivet från politiskt håll. Branschen som helhet börjar bli varse och nu gäller att ta till vara på the sense of urgency. Alla förstår det, säger Per Erik Eriksson.

Per Erik pekar ut några tydliga förändringar som han sett de senaste åren. Det har blivit fler totalentreprenader, vilket ger flexibilitet och frihetsgrader för leverantören. Samtidigt har beställarorganisationer dragit ned sina egna upphandlingsresurser vilket gör att privata aktörer får ta ett större ansvar. Men denna utveckling har reverserats på Trafikverket som har ökat personalresurserna och vässat upphandlingskompetensen de senaste åren. Vissa upphandlade projekt genomförs nu med utvecklingsinnehåll. För att främja innovation har Trafikverket börjat införa innovationsbonusar i vissa kontrakt, som faller ut om nya innovationer kommer till användning i projektet. Innovationsbonus finns bland annat med i Ostlänken, en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping, som är den första delen av nya stambanor i Sverige. I Ostlänken har tekniska konsulter föreslagit ett flertal innovationer som de ansökt om innovationsbonus för.

Visualiseringen visar en preliminär utformning av järnvägen i Trosåns dalgång mot sjön Sillen, framtagen av Trafikverket.

Innovation över tid

-Som en stor beställare är det viktigt att Trafikverket inte bara ser från projekt till projekt. Det är lika viktigt att skicka en tydlig signal till leverantörsmarknaden att de efterfrågar innovation över tid: Ska du som entreprenör eller konsult arbeta med oss, måste du vässa din innovationsförmåga, säger Per Erik.

Han ser en framtid där hållbarhet-faktorer kommer att få ett större genomslag vid upphandlingar, något som fler leverantörer behöver förhålla sig till.

-Men alla behöver inte ligga först, du kan vara en del av förändringsresan även om du tar rygg på andra, säger Per Erik Eriksson.

Sven Per Erik Eriksson
Sven Per Erik Eriksson

Text: Magnus Atterfors

Läs mer om ProcSIBE >  

Det här är den 39:e artikeln i Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads artikelserie om utvalda forsknings-, utbildnings- eller samverkansinitiativ från respektive institutions verksamhet. Du hittar de tidigare artiklarna här: Arkiv  

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2022-12-08