Marknadsorientering bland allmännyttiga bostadsföretag och dess inverkan på val av byggstrategier

Zahra Ahmadi hur studerat hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar marknadsorienterat och vilken inverkan det har på val av byggstrategier. Hennes avhandling visar att utvecklingen inom de svenska allmännyttiga bostadsföretagen är starkt påverkad av förändringar som rör ny lagstiftning, ekonomiska och demografiska förhållanden.
I ekonomiskt starka och växande kommuner finns möjlighet att agera innovativt för att skapa överlägsna värden för kunderna medan på krympande marknader med sämre ekonomiska förutsättningar finns mycket begränsade möjligheter till lyhördhet för kundernas behov.

Zahra Ahmadi (Foto: Josefin Backman)

Vad handlar avhandlingen om?

Avhandlingen undersöker hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar marknadsorienterat och vilken inverkan det har på val av byggstrategier.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Svenska allmännyttiga bostadsföretag står inför en radikal omvandling som orsakats av ny lagstiftning samtidigt som det sker omfattande ekonomiska och demografiska förändringar. Allmännyttiga företag har lång tradition av att ta ansvar för kundernas välfärd när det gäller boendeförhållanden. Under de senaste åren har deras inflytande över hyresprissättningen kritiserats för att ha gett dem alltför stor dominans på bostadsmarknaden med konkurrensfördelar över den privata sektorn som resultat.

Genom ny lagstiftning 2011 har kraven på finansiell avkastning på samtliga investeringar stärkts och lett till högre konkurrens vilket inneburit radikala förändringar för de allmännyttiga företagen. Omvandlingen från att ha tagit ansvar för levnadsförhållandena i Sverige till att behöva arbeta marknadsorienterat i relation till kunderna var intressant för mig att följa. Genom avhandlingens fem studier fick jag möjlighet att studera hur de allmännyttiga bostadsföretagen hanterar en situation där de tidigare varit marknadsdrivande till att bli marknadsdrivna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Resultatet visar att de ekonomiska förutsättningarna i kommunen starkt inverkat på de allmännyttiga bostadsföretagens marknadsorientering men även deras val av byggstrategi. I ekonomiskt starka och växande kommuner finns möjlighet att agera innovativt för att skapa överlägsna värden för kunderna vilket även bidrar till konkurrensfördelar. Bostadsföretag på krympande marknader med sämre ekonomiska förutsättningar har mycket begränsade möjligheter att vara lyhörda för kundernas behov vilket inverkar på deras val av byggstrategier. De får bygga utifrån de ekonomiska förutsättningar som marknaden klarar av att betala för. Trots begränsningarna och liten inverkan på byggstrategierna kan jag se att de allmännyttiga bostadsföretagen agerar mer marknadsorienterat jämfört med företag i den privata sektorn.

Avhandlingen bekräftar att både modererande (eng. moderators, här externa faktorer) och medierade (eng. mediators, här CSR) faktorer inverkar på relationen mellan marknadsorientering och byggstrategier. Modererande, ekonomiska förhållandena i samhället, visade sig ha direkt inverkan på planeringsarbete och beslutfattandet vid val av byggstrategier. CSR som medierade variabler visade sig kunna förstärka relationen mellan företagens marknadsorientering och val av byggstrategier. Företagen är främst lyhörda för kundernas sociala och miljömässiga behov medan de ekonomiska ges låg uppmärksamhet med ingen inverkan på byggstrategierna.

Var det något som överraskade dig?

Jag har haft en fantastisk tid under doktorandtiden tack vare mina kollegor och mina handledare. Resultaten av studien var intressanta eftersom i fjärde pappret visade resultaten något helt annat än vad som förväntades. Vid analys av externa faktorer visades effekt på relationen mellan marknadsorientering och byggstrategier - de ekonomiska förhållandena i samhället påverkar planerings- och beslutfattande strategiskt vid val av byggstrategier. Det visade sig att resultatet av studien stämmer bra med allt som händer i marknaden konkret. Företag bygger utan att lyssna på kundens behov.

Vem har nytta av dina resultat?

Framförallt kan de allmännyttiga bostadsföretagen ha praktisk nytta av mina resultat. Det händer mycket inom bostadsmarknaden och det är viktigt att de utvecklar kunskap om hur de kan möta kundernas behov idag för att kunna möta behoven i framtiden. Den kunskapen kan bidra till att utveckla företagens innovativa förmåga. Framförallt bekräftar avhandlingen betydelsen av att göra omvärldsanalys för att förstå den ekonomiska situationens direkta inverkan på fastighetssektorn. Det kan minska antal investeringar i boenden som få är intresserade av att betala för.

Vad ska du göra nu?

Jag vill gärna fortsätta med min forskning och engagera mig i projekt som pågår på avdelningen som kan kopplas till den forskning jag har bedrivit. Jag ser fram emot att göra andra saker inom forskningen som inte direkt ligger inom avhandlingens område.

Zahra Ahmadi disputerade i oktober 2018 med avhandlingen The role of market orientation in public housing companies: A study of MO’s effect on construction strategies i ämnet Företagsekonomi.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-19