Skip to content

Thoughts about the future education

Glass sphere with rainbow colours around.

In English further down.

Tankar om framtidens utbildning

Utbildning i förändring

Idag är det måndag den vecka då begränsningarna för antalet deltagare vid olika tillställningar och event tas bort, vilket medför en hel del förändringar för vår undervisning – igen. Själv har jag undervisat i hybridformat både under vårterminen och ännu mer sedan höstterminens start och har lärt mig uppskatta formatets fördelar (tillgängligheten och möjligheten att trots pandemin få undervisa på campus), samt flera gånger svurit över dess nackdelar (teknikstrul och kommunikationssvårigheter). Dock kommer arbetet med den undervisningsutveckling som pandemin kickstartade fortsätta, såsom beskrivs på intranätet:

”Från läsperiod 2 kan därmed utbildningsaktiviteter formas enbart utifrån vad som gynnar lärandet, med den övergripande inriktningen för vad som beskrevs i scenario LÅG som utgångspunkt.” 

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning 

I en artikel med rektor säger Sigbritt:

”Den pedagogiska utvecklingen släpper vi inte, även om restriktionerna hävs, utan vi tar även fortsatt fasta på det vi lärt oss under pandemin för att fortsätta utveckla framtidens utbildning.”

Och även vicerektor för utbildning, Leif Kari, beskrev visionerna för detta i en artikel publicerad före sommaren:

”Vi kan säga att nu ska vi tillbaka till framtiden… Det blir en större variation och mångfald när det gäller såväl undervisning som examination. Vi blandar digital och fysisk närvaro för att kunna ge bästa möjliga utbildning i linje med våra långsiktiga mål.”

Från pandemi till pedagogisk utveckling, med Leif Kari

Själv ser jag med spänning fram emot att på olika sätt kunna bidra till KTH:s långsiktiga planer och visioner för utbildningens utveckling. Både behoven av det, samt målet för det arbetet, diskuterades under det första tillfället av KTH Debatt. Du som missade diskussionen kring behoven av nya format och ökad flexibilitet för framtidens utbildning kan ta del av den i efterhand här:

Ta del av tidigare debatter

Stöd inför tentaveckorna

Tentaveckorna för period 1 är snart här och flera av ITM:s kurser kommer då genomföra sina tentor i datorsal istället för skriftlig salstentamen (båda mina egna kurser bland annat). Så jag vill bara påminna alla lärare som måste, eller vill, genomföra digital examination (både formativ och sumativ) att det finns stor hjälp att få med utformningen av detta både av ITM:s E-lärandegrupp (amanuensstudenterna nås via itm-elearning@kth.se) samt KTH:s e-lärande team för digital examination (e-learning@kth.se).

Stöd, råd och riktlinjer kring examination

ITM:s E-lärandegrupp genomför även workshops (exempelvis med fokus på digital examination och avancerade quizzar). Deras presentationer, andra dokument och inspelade videos från worskhops finns samlade på den här sidan:

ITM E-learning(Canvas)

Kursutvärdering

Avslutningsvis vill jag påminna er alla om att det snart är dags att genomföra kursutvärderingar för de kurser vi genomfört under period 1 HT21 och att de färdigställda kursanalyserna sedan ska tillgängliggöras på sidan Kursens utveckling i Kurs- och programkatalogen.

Mer om Kursanalys och kursdata

/Anna Jerbrant, vice skolchef och grundutbildningsansvarig på ITM-skolan

Thoughts about the future education

Education under change

Today is Monday, the week when the restrictions regarding the number of participants at various events will be eased, which will entail many changes for our teaching – again. Personally, I have taught in a hybrid format both during the spring semester and even more since the autumn semester began and have learned to appreciate the format’s advantages (accessibility and the opportunity to teach on campus despite the pandemic), and several times swore about its disadvantages (technology and communication difficulties). However, work on the educational development that the pandemic kick-started will continue, as described on the intranet:

“From reading period 2, educational activities can thus be shaped solely on the basis of what benefits learning, with the overall focus on what was described in the LOW scenario as a starting point.”

How eased pandemic restrictions affect KTH’s education

In an article with the president, Sigbritt emphasizes:

“We will not let go of the pedagogical development, even if the restrictions are eased, but we will also continue to focus on what we learned during the pandemic to continue develop the education of the future.”

And Vice President for Education, Leif Kari, also described the visions for this in an article published before the summer:

“We can say that now we are going back to the future… There will be greater variation and diversity in terms of both teaching and examination. We will mix digital and physical presence in order to provide the best possible education in line with our long-term goals.”

From pandemic to pedagogical progress, with Leif Kari

With excitement, I look forward to contributing in various ways to KTH’s long-term plans and visions for education development. At the first session of KTH Debatt the participants discussed the needs for education development and the goals of that work. For those who missed the discussion about the need for new formats and increased flexibility for future education can take part in it afterwards here:

Take part in previous debates (Swedish)

Support during exam weeks

The exam weeks for period one will soon be here, and several of ITM’s courses will then conduct their exams in a computer room instead of a handwritten, traditional exam (both my courses, among others). So I just want to remind all teachers who must, or want to, conduct digital examinations (both formative and summative) that there is good help to get with the exam design, both by ITM’s E-learning Group (amanuens students are reached via itm-elearning@kth.se) and KTH’s e-learning team for digital examination (e-learning@kth.se)

Support, advice and guidelines for examinations

ITM’s E-learning group also gives workshops (for example with a focus on digital examination and advanced quizzes). Their presentations, documents and recorded videos from workshops are gathered on this page:

ITM E-learning (Canvas page) 

Course evaluations

Finally, I would like to remind you that it is soon time to carry out course evaluations for the courses we have completed during period one, HT 21. The completed course analyzes will then be available on the Course Development page in the Course and Programme Catalog.

More about Course analysis and course data (Swe)

/Anna Jerbrant, Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education