Skip to content

Longing for the whiteboard

Two people at a white board

In English further down

Med längtan tillbaka till whiteboarden

På väg tillbaka

Jag tror att vi alla ser fram emot en höst där vi förhoppningsvis kommer att kunna återgå till mer normala arbetsförhållanden. För många av oss har pandemin inneburit nya sätt att undervisa och mötas, och med det har vi idag lättare att bedöma för- och nackdelar med distansarbete. På längre sikt kommer pandemin säkert leda till att vi ändrar hur vi disponerar såväl vår arbetstid som de utrymmen vi har på campus för undervisning, möten och experiment.

Med de nya insikterna hoppas jag att vi alla kommer att hitta lämpliga kombinationer av olika arbetsformer för att bli mer effektiva och kreativa, samtidigt som vi har tid för alla andra delar av våra liv. Detta gäller inte minst för våra doktorander som tidvis upplever hög arbetsbelastning och som under pandemin ofta varit mer ensamma och isolerade än vanligt.

Att återfå tydligare rutiner i vardagen kan i många fall vara ett stöd för att hålla uppe motivation och arbetstempo. Men ännu viktigare är givetvis den sociala biten av arbetet, något många av oss saknat. Jag ser fram emot att kunna lösa enklare frågor om undervisning och forskning snabbt och smidigt på kontoret eller vid gemensamma fikapauser och luncher i stället för att boka ett zoommöte. Det ska också bli skönt att få dela idéer framför en fysisk whiteboard och inte bara genom virtuella post-its.

Under senhösten kommer vi förhoppningsvis kunna återuppta ITM:s årliga doktorandkonferens – IRL. Det finns ett stort behov av att träffas över organisations- och forskningsdisciplingränser, men givetvis bara om det kan anses säkert. Mer information om detta kommer när vi ser hur återgången till vardagen kommer att påverka smittspridningen i samhället. Jag håller tummarna för att vi ska kunna ses snart.

Individuella studieplaner

Jag vill även ta upp ett antal aktuella ämnen som berör vår forskarutbildning. Alldeles nyligen fick jag ta del av resultatet från en internrevision av ISP-systemet (system för individuella studieplaner). Där pekar man på en rad saker som kan förbättras. Bland annat är det tydligt att många av oss kan bli bättre på att både ta fram våra doktoranders första individuella studieplan och uppdatera dessa regelbundet. Vi skulle med relativt begränsade insatser också kunna förbättra den information som finns i studieplanerna.

Samtidigt har vi blivit påtagligt bättre på att använda ISP-systemet sedan det digitaliserades. Men – det digitala ISP-systemet har fortfarande sina brister vilket är en anledning till att det inte alltid används på förväntat sätt. ISP är emellertid viktigt för att göra fokus, förväntningar och ansvar tydliga. Systembristerna är inte en giltig ursäkt för att strunta i det. I stället vill jag uppmuntra både handledare och doktorander lämna förslag på hur systemet kan förbättras.

Internationella gäster

Ytterligare ett tecken på att livet återgår till det normala är att vi snart kan se fram emot att ha internationella kollegor på plats som gästforskare. Jag vill i sammanhanget passa på att påminna om att det är dags att utforma platser för CSC-stipendiater. Detta gäller både de CSC-doktorander som skrivs in på KTH, där det krävs viss medfinansiering, liksom kinesiska gästforskare och gästdoktorander som vill tillbringa en kortare tid på KTH och där det inte ställs krav på finansiering från KTH:s sida. Så snart pandemin klingat av hoppas jag att vi alla kan dra nytta av nya och mer flexibla arbetsformer. Ser fram emot ett ökat samarbete med internationella kollegor, både i form av fler inkommande forskare och att vi själva återigen kan besöka utländska lärosäten.

/ Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig på ITM-skolan

Longing for the whiteboard

Returning to a more normal life

I think we’re all looking forward to an autumn where we hopefully can go back to more normal working conditions. For many of us, the pandemic has meant new ways of teaching and meeting.  Today it’s easier to assess the pros and cons of teleworking. In the longer term, the pandemic most certainly leads us to change how we dispose of our working hours and the spaces available on campus for teaching, meetings, and experiments.

With the new insights, I hope we’ll find suitable combinations and ways to work to become more efficient and creative, at the same time as we have time for other parts of our lives. This applies not least to our doctoral students who occasionally experience a high workload and who during the pandemic often have been more lonely and isolated than usual.

Regaining routines in everyday life can in many cases support motivation and work pace. But even more important is of course, the social part of the work, something many of us have missed. I look forward to solving simple questions about teaching and research quickly and easily in the office or during joint coffee breaks and lunches instead of having to book a zoom meeting. It will also be nice to share ideas in front of a physical whiteboard instead of using virtual post-its.

Individual study plans

In addition, I would like to address a number of current topics that concern our doctoral education. Recently, I saw the results of an internal audit of the ISP system (system for individual study plans). It points to a number of things that can be improved. Among other things, it is clear that we can improve both by developing our doctoral students’ first individual study plan and updating them regularly. With relatively limited efforts, we could also improve the information in the study plans.

On the other hand, we have become significantly better at using the ISP system since it was digitized. But – the digital ISP system still has its shortcomings, which is one reason why it is not always used as expected. However, ISPs are important for making focus, expectations and responsibilities clear. System deficiencies are not a valid excuse to ignore them. Instead, I want to encourage both supervisors and doctoral students to make suggestions on how the system can be improved.

International guests

Another sign that life is returning to normal is the fact we can look forward to having international colleagues on-site again as guest researchers. In this context, I would like to remind you that it is time to design positions for CSC fellows. This applies to the CSC doctoral students who enrol at KTH, where some co-financing is required, and to Chinese guest researchers and guest doctoral students who want to spend a shorter time at KTH and where there is no requirement for funding from KTH. As soon as the global spread of covid-19 subsides, I hope that we can benefit from new and more flexible work forms in terms of increased collaboration with international colleagues, more incoming researchers, and more frequent stays at foreign universities.

/ Mats Magnusson, Director of Third-Cycle Education at the ITM School

Photo: Kaleidico on Unsplash

Director of Third-Cycle Education and Professor of Product Innovation Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published.