Skip to content

Strengthening the superheroes (the supervisors)

Child dressed as a superhero.

Photo by TK on Unsplash.

In English further down.

Nu stärker vi våra hjältar (handledarna)

Nästa månad är det återigen dags för promovering av KTH:s nyutexaminerade doktorer. Även i år är det ett ansenligt antal nya doktorer från ITM-skolan som kan fira sina framgångar. Det goda utfallet för vår forskarutbildning är givetvis främst ett resultat av doktorandernas ansträngningar, men det är viktigt att betona att det också är helt beroende av de dagliga insatser som görs av skolans många handledare. Bra handledare är nyckeln till en väl fungerande forskarutbildning. I de olika enkäter som genomförts bland våra doktorander framkommer det också tydligt att de problem som ibland uppstår under forskarutbildningen ofta beror på bristfällig handledning. Även om KTH:s riktlinjer och verktyg, såsom den individuella studieplanen (ISP), kan bidra till att skapa ett bra samarbete mellan doktorand och handledare så hänger mycket på den enskilda handledarens kompetens. Inte bara kunskapen inom det egna forskningsområdet utan också förmågan att handleda.

För att ytterligare stärka våra handledares kompetens kommer vi med start den 12 oktober att ha gemensamma sammankomster för skolans handledarkollegium. Alla handledare inom forskarutbildningen är inbjudna att delta. Jag hoppas givetvis på god uppslutning. Vid detta första tillfälle kommer vi att fokusera på våra regelverk, riktlinjer och normer, men också få information om vår handledarutbildning och insikter från genomförda doktorandenkäter. Till det påföljande mötet den 16 december kommer vi att bjuda in såväl handledare som doktorander för att diskutera samförfattande och författarskap, något som ibland kan vara problematiskt, inte minst i relationen mellan handledare och doktorand.

Ambitionen är att ha två möten per termin och jag ser fram emot att handledare och doktorander kommer med förslag på intressanta teman för dessa möten. Det kan röra sig om seminarier och workshops på relevanta teman som exempelvis arbetsmiljö och stress, akademisk effektivitet och publiceringsstrategier, men också hur vi sprider goda exempel och diskuterar olika problemsituationer som kan uppstå. Om det är något specifikt ämne du vill att vi tar upp som relaterar till handledning ser jag fram emot att höra av dig. Det finns oerhört mycket kunskap och färdigheter i ämnet på vår skola. Jag hoppas att vi med dessa möten kommer göra det lite lättare att sprida dessa till våra kollegor.

/Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig på ITM-skolan

Strengthening the superheroes (the supervisors)

Next month, it’s time for The Conferment of doctoral degrees for KTH’s newly graduated doctors. Also this year, a considerable number of new doctors from the ITM school can celebrate their successes. The excellent outcome of our Third-Cycle Education is of course primarily a result of the doctoral students’ efforts, but it is important to emphasize that it is also entirely dependent on the daily efforts made by the school’s many supervisors. Skilled supervisors are critical to a well-functioning Third-Cycle Education. In the various surveys carried out among our doctoral students, it is also clear that the problems that sometimes arise during this period are caused by insufficient supervision. Although KTH’s guidelines and tools, such as ISP, can contribute to creating a good collaboration between doctoral students and supervisors, the competence of the individual supervisor is key. Not only the knowledge within one’s research area but also the ability to supervise.

In order to further strengthen the competence of our supervisors, we will have joint meetings for the school’s supervisory board, starting on October 12. All supervisors within Third-Cycle Education are invited to participate. I hope that many will show up. On this first occasion, we will focus on our regulations, guidelines and standards but also receive information about our supervisor training and insights from doctoral surveys. In the following meeting (December 16), we will invite both supervisors and doctoral students to discuss co-authorship and authorship, something that can sometimes be problematic, not least in the relationship between supervisor and doctoral student.

The ambition is to have two meetings per semester, and I look forward to supervisors and doctoral students contributing with suggestions for interesting themes for future meetings. This may involve seminars and workshops such as work environment and stress, academic efficiency and publication strategies, but also how we spread good examples and discuss various problem situations that may arise. If there is a specific topic, you would like us to cover that relates to supervisory I look forward to hearing from you. There is an enormous amount of knowledge and skills in this field at our school. I hope that with these meetings we will make it a little easier to spread the knowledge to our colleagues.

/Mats Magnusson, Director of Third-Cycle Education at the ITM School

Director of Third-Cycle Education and Professor of Product Innovation Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *