Skip to content

A variety of examination forms to choose from

In English, further down.

Ett smörgåsbord av examinationsformer

AdventsljusNu är period 1 precis avslutad och våra dagar är fyllda av både undervisnings- och forskningsaktiviteter samtidigt som dagsljuset blir kortare och kortare. Men som tur är kommer snart adventstiden, vilket gör att vi får börja hänga upp adventskandelabrar och lite julpynt. Det ser åtminstone jag fram emot. 🙂

Examinationsperioden efter period 1 innehöll kurser med en mångfald av olika examinationsformer, bland annat digital examination i datorsal. Examination i datorsal går på många sätt till på samma sätt som en traditionell salsexamination (exempelvis vad gäller ID-kontroll och kontroll att inget kursmaterial används) men skapar samtidigt möjlighet att använda olika slags frågor och frågeställningar. Om du är nyfiken och vill lära dig mer om digital examination så har KTH:s E-lärande publicerat information om vanliga pedagogiska metoder, kurstyper, rekommendationer, tillgänglighet och annat viktigt för digital kursdesign på intranätet:

Digital kursdesign (intra.kth.se)

Som ett extra stöd för lärare har ITM-skolan ett team som består av amanuenser och forskningsingenjörer. De ordnar workshops regelbundet och har skapat en canvassida för att underlätta för lärare att ta till sig all dokumenterad kunskap som finns på intranätet – både med hjälp av korta (5 minuters) guider och videos. Denna canvassida är utformad så att vi kan komma åt innehållet på ett snabbt sätt och mer behovsstyrt. Varje guide kan dessutom laddas ner som en PDF, så att du kan läsa igenom den när du vill.

ITM E-learning Teams guider (i Canvas)

En kommande viktig händelse är Storträffen den 28/11 (kl. 12.30-16.30) som har temat ”Hitta vägar till Framtidens utbildning”. Storträffen är en aktiv mötesplats, för alla på KTH, oavsett roll och befattning, och arrangeras en gång per termin (på svenska på hösten och engelska på våren). Den absolut största fördelen med att delta i storträffen tycker jag är att det är en arena där många olika funktioner möts för att diskutera, utveckla och utvärdera allt gällande KTH:s utbildningar på alla nivåer, såsom undervisning, utbildning, lärmiljöer, utbildningsstöd, utbildningsbevakning och studentinflytande.

Anmäl deltagande och ämnen i Storträffen, 28 nov

För övrigt hoppas jag ni har läst vicerektor Leif Karis blogginlägg där han reflekterar kring KTH:s uppdrag inom det livslånga lärandet och vilka utmaningar som finns förknippade med detta framöver:

Ett hållbart livslångt lärande (Vicerektorsblogg)

ITM-skolan har, ända sedan KTH påbörjade en utökad satsning på livslångt lärande, utvecklat en stor mängd LL-kurser och det hoppas jag kommer fortsätta under 2023.

Avslutningsvis så hoppas jag att ni alla tänkt delta i KTH:s SoTL-konferens under 2023, det övergripande temat är “Framtidens lärande – lärande för framtiden”. Frågor som kommer diskuteras då är: Vilken typ av undervisning vill vi ha i framtiden? Vad bör göras för att förbereda vår högskola för framtiden? Konferensen är gratis och äger rum på KTH Campus Valhallavägen och online den 7 mars.

Anmäl ett bidrag till SoTL-konferensen senast 14 november

/Anna Jerbrant, vice skolchef och grundutbildningsansvarig på ITM-skolan

A variety of examination forms to choose from

AdventsljusPeriod 1 just finished, and our days are filled with teaching and research activities while the daylight hours are getting shorter. Luckily the advent season is about to arrive, so we can adorn the windows with advent candelabras and other Christmas decorations. At least, that’s what I’m looking forward to 🙂

The examination period contained courses with various examination forms, including digital examinations in computer rooms. Examination in a computer room is in many ways done the same way as traditional classroom examinations (for example, in terms of ID check and controlling that no course material is used), but you also get the opportunity to use different types of questions. If you are curious and want to learn more about digital examination, KTH’s E-learning team has published information on the intranet about common pedagogical methods, course types, recommendations, availability and other essential things for digital course design:

Digital course design (intra.kth.se)

As an extra support for teachers, the ITM school has a team of amanuenses and research engineers. They regularly organize workshops and have created a canvas page to make it easier for teachers to access the documented knowledge available on the intranet with the help of short (5-minute) guides and videos. This canvas page is based on our actual needs and is designed to access content quickly. Each guide can also be downloaded as a PDF that you can read whenever possible.

ITM E-learning Team’s guides (in Canvas)

Storträffen on 28/11 (12.30-16.30) is an important upcoming event with the theme “Finding ways to the education of the future.” The meeting is an active meeting place for everyone at KTH, regardless of role and position, and is arranged once every semester (in Swedish in the fall and English in the spring). The most substantial reason to participate is that it is an arena where many different functions meet to discuss, develop and evaluate everything related to KTH’s education at all levels, such as teaching, education, learning environments, educational support, educational supervision, and student influence.

Read more about Storträffen, Nov. 28, and vote on discussion topics

Incidentally, I hope you have read vice president Leif Kari’s blog post, where he reflects on KTH’s mission within lifelong learning and its future challenges:

Sustainable lifelong learning (Vice Presidents’ blog)

Since KTH began an expanded investment in lifelong learning, the ITM school has developed many LL courses, and I hope this will continue in 2023. Finally, I hope you all intend to participate in KTH’s SoTL conference in 2023. The theme is “Learning of the future – learning for the future.” Questions that will be discussed are: What type of teaching do we want in the future? How do we prepare our university for the future? The conference is free and takes place at KTH Campus Valhallavägen and online, on March 7.

Submit a contribution to the SoTL conference by November 14

/Anna Jerbrant, Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education