Till innehåll på sidan

Forum för Bostadsforskning Stockholm

Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS) är resultatet av ett samverkansinitiativ mellan juridiska institutionen och kulturgeografiska institutionen, SU, institutionen för Fastigheter och byggande, KTH, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta, som syftar till att främja ökad dialog och erfarenhetsutbyte mellan forskare och det övriga samhället.

FBS första forskningsprojekt startades i augusti!

I augusti 2022 startades FBS första forskningsprojekt. Elisabeth Ahlinder, Ida Borg och Anna Granath Hansson har fått anslag från Formas för det gemensamma forskningsprojektet ”Hur kan förutsättningarna för socialt hållbara boendegemenskaper förbättras?”.

Så kallad ”collaborative housing”, eller fritt översatt till svenska ”boendegemenskaper”, är ett samlingsbegrepp för olika typer av initiativ baserade på självorganisering och kollektiva lösningar, som till exempel kooperativa boendeformer, byggemenskaper och co-housing. Denna typ av boende har en relativt lång historia i Sverige och internationellt, men har återigen fått stor uppmärksamhet under 2000-talet då de beskrivs som en möjlighet att skapa hållbara bostäder och bostadsområden, liksom att sänka boendekostnader. På grund av den komplexitet och rättsliga osäkerhet som uppstår i samband med uppstart av boendegemenskaper är dock formen i Sverige i dag främst ett alternativ för medelklassen, det vill säga personer som generellt redan har tillgång till bostadsmarknaden. Som en följd av detta, och till skillnad från flera andra länder, betraktas boendegemenskaper i Sverige ofta inte som en potentiell dellösning på bostadsmarknadsproblemen.

Syftet med forskningsprojektet är att skapa en forskningsöversikt över juridiska, ekonomiska och sociala förutsättningar av betydelse för möjligheten att utveckla konceptet till en socialt inkluderande bostadsform som är tillgänglig för en större krets av medborgare. Forskningsöversikten kommer att innehålla en systematisk kartläggning och analys av den befintliga internationella litteraturen om boendegemenskaper. Studien kommer att fokusera på tre teman: 1) potentiella initiativtagare, 2) möjliga samarbetsaktörer och 3) juridiska förutsättningar och därmed knyta an till de i Sverige aktuella problemen med att utveckla boendeformen.

Projektet pågår till juli 2023 och resultatet kommer att publiceras dels som en rapport på svenska (här på FBS’ hemsida) och som en vetenskaplig publikation. Vi återkommer dessförinnan med löpande information vartefter projektet framskrider.

Forum för Bostadsforskning arrangerar seminarier om aktuella händelser inom bostadsmarknaden. Seminarierna sker via zoom och anmälan krävs. Läs om kommande seminarier på Kommande seminarier | KTH .

Medlemmar i nätverket

Medlemmar i nätverket

Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS) är ett samverkansinitiativ mellan Juridiska institutionen  och Kulturgeografiska institutionen , SU, Institutionen för fastigheter och byggande , KTH, Fastighetsägarna Sverige  och Sveriges Allmännytta .

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-10-19