Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Interkulturell kompetens

I dina framtida roller behöver du kunna förstå, kommunicera och arbeta i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. Global kompetens efterfrågas allt mer i yrkeslivet och är en förutsättning för att arbeta framgångsrikt i vårt globala samhälle. Den här kursen hjälper dig utveckla den kompetensen.

Kursinnehåll

Kursen förmedlar utifrån konkreta exempel och problembaserat induktivt lärande de teoretiska modeller som behövs för effektiv reflektion och analys av interkulturella situationer, kommunikation och lagarbete.

Den ger studenten tillfälle att tillsammans med andra lära in och öva olika praktiska metoder för att arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt med personlig och kulturell variation och mångfald, samt för att kunna hantera kritiska interkulturella situationer.

Kursen bidrar till ökad självmedvetenhet och insikt i viktiga frågor som exempelvis identitet, stereotyper, normer och handlingsmönster.

Vi kommer under kursen att undersöka vilka för studentens specifika yrkesgrupp relevanta roller och förväntningar som kan finns i olika länder, företag och arbetsplatser, samt diskutera vilka konsekvenserdetta kan få vid exempelvis multidisciplinära och internationella projektarbeten.

Vi diskuterar hur interkulturell kompetens länkar till värdegrunder för KTH:s, andra universitets och organisationers värdegrunder,tillglobalt medborgarskap och till hållbar utveckling.

Kursen tar även upp emotionella aspekter av internationellt lagarbete, utlandsvistelser, utlandsstationering och återkomst till hemlandet.

Dokumentation, reflektion och redovisning av interkulturella erfarenheter och lärande tas upp både somett steg i arbetet mot självständig vidareutveckling och som direkt kopplat till framtida anställningsbarhet

Kursen ges på engelska och drar medvetet nytta av det faktum att KTH har studenter med olika bakgrunder på samtliga nivåer.

KTH:s Certifikat för global kompetens

Den här kursen är första steget i KTH:s Certifikat för global kompetens (CGC). Det andra steget är utbytesstudier eller liknande, och den tredje och sista består av kursen LS2600 Global kompetens. För dig som redan gjort ett utbyte, eller inte planerar att studera utomlands, men vill öka din globala kompetens, går det bra att läsa bara den här kursen, som kan läsas inom ramen för valfria poäng och är valbar för alla studenter.

För att erhålla certifikatet måste kursen vara avklarad före utbytesstudiernas början, men kursen går annars att läsa när som helst under utbildningen, för samtliga studenter på KTH. 

Internationella studenter som vill erhålla certifikatet kan läsa den här kursen i början av sin tid i Sverige och sedan fortsätta med den andra kursen, räknande tiden i Sverige som motsvarande utbytesstudierna de svenska studenterna ska göra mellan kurserna.

För mer information, se: www.kth.se/globalcompetence