Till innehåll på sidan

Sustainable Transport Systems

Kursen är skräddarsydd och levererad till medarbetare på Scania för att öka kunskapen om hållbarhet och hur det kan hanteras inom ett industriellt sammanhang. Utöver att lära ut grunderna i hållbarhet, visar kursen också hur en hållbarhetsstrategi kan bidra till att skapa värde för både företaget, dess kunder och samhället som helhet.

Språk: Engelska

Kursanordnare: KTH Leancentrum

Plats: Distansutbildning / digitalt

Kursen är på uppdrag av Scania

Är du intresserad av en skräddarsydd kurs för ert företag?
Kontakta KTH Leancentrum  

Kursupplägg

Kursen består av nätseminarier, hemuppgifter och ett miniprojekt. Den bygger på konceptet flipped classroom, vilket innebär att deltagarna förbereder sig för undervisningsaktiviteter i sin egen tid, med hjälp av nätföreläsningar, kurslitteratur och förberedelseuppgifter. Under föreläsningar är undervisningen i stor utsträckning baseras på ett aktivt lärande.

Teman som tas upp under kursens gång: introduktion till hållbarhet, systemtänkande, hållbar industriell produktion, livscykeltänkande, cirkulär ekonomi och hållbara transportsystem. 

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna visa en gedigen förståelse för:

  • Grundläggande begrepp, utmaningar och möjligheter som relaterar till begreppet hållbar utveckling, med särskild tonvikt på hur ett hållbarhetstänkande kan bidra till att skapa värde för ett företag, dess kunder och samhället i stort.
  • Ramar av stor betydelse för hållbar industri och transporter, såsom Sustainable Development Goals of Agenda 2030 och Science Based Targets-initiativet.
  • Hur hållbarhet relaterar till dynamiken i komplexa system, och hur man kan använda sådan förståelse i strategiskt tänkande om framtida praktik.
  • Hur olika världsbilder och perspektiv bland människor och intressenter leder till olika slutsatser om vilka åtgärder som ska vidtas.

Efter genomgången kurs ska deltagaren även kunna:

  • Genomföra en analys av förutsättningar och förutsättningar för ökad hållbarhet i en industriverksamhet.
  • Föreslå förändringar i ett företags affärsstrategi eller affärsmodell för att ta ytterligare steg mot en övergång till en cirkulär ekonomi.
  • Aktivt bistå i företagets ambition att bidra till en mer hållbar utveckling.

Examination och kursintyg

Kursen examineras dels genom deltagande vid kursmomenten, dels genom ett projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt. Godkänt på båda delarna krävs för att få godkänt på kursen.