Till innehåll på sidan

Lean Produktion

Kursen ger en helhetsbild över begreppet ”Lean produktion” och en djupare studie av hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi. Med hjälp av Lean får deltagarna verktyg för att i den egna verksamheten kunna eliminera aktiviteter som inte är värdehöjande, minska ledtider, reagera snabbare på nya kundbehov och använda tillgängliga resurser mer effektivt.

Trampbilsfabriken i Södertälje

Högskolepoäng (hp): 7,5 hp

Språk: Svenska

Kursanordnare: KTH Leancentrum

Plats: KTH Södertälje

Kursupplägg

Lean innebär en vidareutveckling av industriella system bortom massproduktionens logik och principer. Det består av principer och tekniker, som ingår i en verksamhets system och processer och kan härledas till en affärsfilosofi och strategi som omfattar hela verksamheten.

Kursen ger en helhetsbild över begreppet ”Lean produktion” och en bredare och djupare studie av hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi. Deltagarna får kunskap som är till hjälp för att förstå logiken i denna affärsfilosofi och strategi. Dessutom kommer de att i sina egna verksamheter kunna identifiera möjligheter att eliminera aktiviteter som inte är värdehöjande, minska aktiviteters ledtider, reagera snabbare på nya kundbehov samt att kunna använda tillgängliga resurser mer effektivt.

Kursen utgår från följande huvudteman:

 • Strategier och principer för Lean produktion
 • Design av värdeflöden
 • Dragande och tryckande produktionssystem
 • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
 • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
 • Motivation och teamorganisation
 • Ledningssystemet
 • Transformation till en Lean företagskultur

Vem kan söka?

Personer inom organisationer som vill lära sig mer om lean/agila arbetssätt och strävar efter en Lean affärsstrategi. Kursen passar såväl medarbetare och förbättringsledare som chefer, som har påbörjat eller planerar systematiskt förbättringsarbete.

Förkunskaper

Krävs ej

Kursens mål

Efter avslutad utbildning ska du kunna:

 • diskutera modeller för Lean Produktion relaterat till produktionssystemets förutsättningar och hållbarhet
 • analysera och utvärdera var egna verksamheten befinner sig utifrån ett lean/agilt produktionssystem
 • förklara metoder och verktyg som tillämpas inom lean produktion och tillämpa dessa
 • utifrån leanprinciperna formulera en vision och konkretisera den i en handlingsplan.

Examination och kursintyg

Kursen examineras dels genom deltagande vid kursmomenten, dels genom ett projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt. Godkänt på båda delarna krävs för att få godkänt på kursen.