Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KLOSSnet – ett nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte kring samverkan

I KLOSSnet samlas ansvariga för samverkan på ledningsnivå vid svenska lärosäten för att utveckla lärosätenas strategiska samverkan.

KLOSSnet

Inom KLOSSnet stödjer Sveriges lärosäten varandra i arbetet med att utforma och implementera nya arbetsformer, verktyg och modeller för långsiktig samverkan som stärker forskning, utbildning och långsiktig utveckling. Syftet är kollegialt erfarenhetsutbyte och gemensamma insatser för att utveckla lärosätenas strategiska samverkan.

KLOSSnet är en vidareutveckling av KLOSS (Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan) , ett projekt som initierades av KTH i syfte att utveckla de nio lärosätenas organisation och ledning avseende strategisk samverkan. Nätverket etablerades i mars 2017. Sedan starten är KTH sammankallande för nätverket och har en kanslifunktion för stöd till nätverket.

Tematiska träffar

Nätverket samlas två gånger per år där värdskap för mötena roterar mellan de olika lärosätena. KTH är sammankallande för nätverket.

Erfarenheter kring positiva och kritiska faktorer för samverkan delas i tematiska träffar, exempelvis:

 • Drivkrafter och incitament för samverkan
 • Systematiska arbetssätt för samverkan som stärker utbildning och forskning
 • Metodutveckling och intern styrning
 • Stöd för att stabilisera och förankra samverkansfrågor på ledningsnivå

KLOSSnet:s möten består oftast av tre delar:

 1. Studiebesök på samverkansarena dagen innan
 2. Middag och informellt möte kvällen innan
 3. Heldagsmöte kring prioriterade frågor, ofta med gästspel av aktörer kring deras syn på samverkan (tex utbildningsdepartement, näringsdepartement, UKÄ, Sveriges förenade studentkårer, branschorganisationer mfl)

Styrgrupp

För planering av KLOSSnet:s möten, kontinuitet samt beredning av prioriterade frågor finns en styrgrupp. För närvarande består styrgruppen av:

 • Ann-Charlotte Larsson, vicerektor Linnéuniversitetet (sammankallande)
 • Dieter Müller, vicerektor Umeå universitet
 • Helena Jerregård, vicerektor Mälardalens universitet
 • Peter Dobers, rektorsråd samverkan, Södertörns högskola
 • Margareta Friman, prorektor Karlstads universitet
 • Lars Bengtsson, prorektor Gävle Högskola
 • Johan Blaus, KTH, är koordinator för styrgruppen och KLOSSnet som helhet

Bakgrund – KLOSS (Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan)

I samband med Vinnovas utlysning Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan  2013 initierade KTH en bredare konstellation av lärosäten för att bidra till att högskolesektorn samlades kring samverkansuppgiften. Detta resulterade i projektet KLOSS (Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan), bestående av nio lärosäten: KTH, Umeå universitet, Uppsala universitet, SLU, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Jönköpings högskola och Lunds universitet. Dessa nio lärosäten representerar de olika typer av universitet och högskolor som finns i Sverige. Projektet genomfördes 2013-2016.

Syftet med KLOSS var:

 • Skapa kunskap om strategiskt samarbete
 • Samla erfarenheter från olika typer av aktiviteter

KLOSS hade två huvudinriktningar:

 • Identifiera hinder för samverkan
 • Skapa mötesplatser för samverkan

Nästa steg - KLOSS AkUt

2016 initierades nästa steg i samarbetet genom steg 2, KLOSS AkUt (Akademi Ut) . Ytterligare två lärosäten anslöt, Chalmers och Göteborg universitet. Projektet pågick 2016-2017. KLOSS AkUt handlade om att utveckla kunskap och metoder kring utadjungeringar av akademisk personal.

Parallellt under åren med KLOSS och KLOSS AkUt hade Vinnova ett regeringsuppdrag att utveckla och pröva metod för värdering av samverkan. Styrgrupperna i KLOSS och KLOSS AkUt hade informations- och erfarenhetsutbyte kring Vinnovas två piloter för värdering av samverkan som genomfördes.

Resultat av KLOSS och KLOSS AkUt:

 1. Faktiska projektresultat
  - En rapport och en bok
 2. Erfarenhetsutbyten inom styrgruppen
  - Att stimulera och lära av varandra

KLOSSnet bildas

Styrgruppen byggde vidare på resultat från steg 2 och vidgade deltagandet till alla lärosäten för att skapa:

 • ett nationellt nätverk med en ledningsperson per lärosäte. Rektor pekar ut → har rektors uppdrag
 • Alla svenska lärosäten är inbjudna, 37 tackade ja (inkl. Åbo Akademi)

Nätverket har en fri och självständig roll

 • Tillgänglig för diskussioner med t.ex. SUHF, Vinnova, UKÄ, departement, m.fl.
 • Utbyta idéer – inte ha en ståndpunkt
 • Behöver inte komma överens
 • Skiljer sig ifrån tex SUHF:s expertgrupp

KLOSSnet och "K3-projektet"

I samband med att KLOSSnet etablerades våren 2017 skedde en tät dialog med Vinnova om utlysningen ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”. KLOSSnet bidrog med inspel vilka teman som hade bäst förutsättningar för att samla flera lärosäten för att utveckla och stärka samverkanskapacitet. Denna process ledde till den portfölj av 18 utvecklingsprojekt med titeln K3-projekten  som pågick mellan 2017-2020.

Genomförda KLOSSnet-möten

8 mars 2017, Uppsala

Grupp
KLOSSnet:s första möte i Uppsala 8 mars 2017

Värd: SLU + Uppsala universitet
Agenda: Lansering KLOSSnet, teman för Vinnovas kommande utlysning

10 oktober 2017, Stockholm

Värd: KTH, Stockholms universitet, KI och Södertörn
Studiebesök: OpenLab
Agenda: K3-projekten, strategiska partnerskap, arbetsformer KLOSSnet, SKL (Sveriges kommuner och landsting), samverkan med akademin och hur den kan utvecklas

12 april 2018, Göteborg

Värd: Chalmers
Deltagande Sveriges Innovationsriksdag i Borås
Agenda: SUHF:s Expertgrupp för samverkan, STRUT-utredningen, Livslångt lärande, K3-projekten

16 oktober 2018, Malmö

Grupp
KLOSSnet:s möte i Malmö 16 oktober 2018

Värd: Lärosäten Syd (BTH, HKr, Halmstad, LU, MAU, SLU (Alnarp))
Studiebesök: ESS
Agenda: Närvaro i Bryssel, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) kring samverkan, Fördjupning K3-projekten

23 maj 2019, Umeå

Värd: Umeå
Studiebesök: Konstnärligt campus, Bildmuseet,
Agenda: Vinnova, GD Darja Isaksson ”Universitetens och forskningens roll i samverkan”, Maria Landgren ”K3-projekten, nulägesanalys”. Panelsamtal ”Samverkan i lokal, regional kontext” med exempel från Umeå

6 november 2019, Falun

10-tal deltagare i orange hjälmar och rockar framför gruvschakt.
KLOSSnet:s möte i Falun, november 2019, vid Falu koppargruva.

Värd: Högskolan Dalarna, Högskolan Gävle
Studiebesök: Högskolan Dalarnas Mediahus, Falu koppargruva
Agenda: Paneldebatt ”Samverkan och kompetenshöjning i konjunktursvängningar” med minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, UKÄ, SKL, Sandvik, Sveriges ingenjörer. K3-projekten

29 april 2020, digitalt möte

Värd: LiU/KLOSSnet styrgrupp
Agenda: SUHF:s expertgrupp (Johan Schnürer, ordförande), K3-projekten, Utredningen om utvecklat innovationsstöd vid universitet (Alf Karlsson, utredare), Samverkan post-Corona

5 november 2020, digitalt möte

Värd: KLOSSnet styrgrupp
Agenda: Läget kring samverkan vid svenska lärosäten, Utredningen om utvecklat innovationsstöd vid universitet, prioriterade frågor för KLOSSnet

14 april 2021, digitalt möte

Värd: Örebro universitet / KLOSSnet styrgrupp
Agenda: Utbildningssamverkan (exempel Aston university), livslångt lärande (exempel Örebro), HEInnovate Sweden Review, SUHFs expertgrupp, Reflektioner samverkan post pandemi

10 november 2021

Värd: Örebro universitet
Studiebesök: Alfred Nobels Björkborn
Agenda: Implementering K3-projekt, Social innovation, Internationell utblick UIIN, Meritvärde samverkansskicklighet + Recognition and rewards i Holland.

7 april 2022

18 personer står i en trappa och ser glada ut.
KLOSSnet:s möte i Karlstad 7 april 2022

Värd: Karlstads universitet
Studiebesök: Digital Well Arena , Karlstads Innovation Park
Agenda: Meritvärde samverkansskicklighet, Internationell utblick utifrån 3 exempel (Mexico, Italien, Frankrike)

27 oktober 2022

Värd: Linnéuniversitetet
Studiebesök: Rescue Training Center , satsning rättsvetenskap Kalmar kommun, E-Health Arena
Agenda: Samverkansmeriter inkl workshop meritdiagram, regeringsuppdrag modell innovationskontor Uppdrag att ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor - Regeringen.se , internationell utblick, livslångt lärande

6 juli 2022

Rundabordssamtal samverkansmeritering i Almedalen

20 april 2023

Värd: Mälardalens universitet
Studiebesök : Mälardalen Industrial Technology Center MITC, Electrification Hub, ReTuna Återbruksgalleria ReTuna Återbruksgalleria - Retuna
Agenda: Samverkan med offentlig sektor, Samhällskontraktet, Modell uppföljning Innovationskontor, CoARA, Inför UKÄ:s tematiska utvärdering av samverkan, samverkansmeriter

30 juni 2023

Rundabordssamtal samverkansmeritering samt kunskapskvadraten i Almedalen

26 oktober 2023

Värd: Åbo Akademi
Studiebesök: Turku Science Park, Flaggskeppsprojekt InFlames, Partnerskap Bayer
Agenda: Finansieringssystemet i Finland, dualmodellen, KLOSSnet principer och arbetssätt, Fifth generation universities, UKÄ:s tematiska utvärdering av samverkan, samverkansmeriter

25 april 2024

Gruppbild
Seminarie i Almedalen tillsammans med SUHF.

Värd: Högskolan Väst
Studiebesök: Produktionstekniskt centrum (PTC) och Kliniskt Lärandecentrum (KLC)
Agenda: UKÄ:s tematiska utvärdering samverkan, KLOSSnets principer och arbetssätt samt styrgruppens funktion, Campus Totalförsvar, Inför Almedalen 2024, Projektet SWE-CAM

26 juni 2024

Seminarie i Almedalen tillsammans med SUHF: Vad menas med excellens och hur relaterar samverkan till begreppet inom högskolesektorn?

Röster om KLOSSnet

För mig personligen innebär KLOSSnet att jag har tillgång till kollegor med samma ansvarsområde, detta bidrar till att stärka arbetet med strategisk samverkan vid mitt universitet.

Mikael Östling, tidigare prorektor KTH

KLOSSnet är en plats för lärosätena att diskutera samverkansfrågor ur ett strategiskt ledningsperspektiv. Där samlas erfarenhet och kompetens för att förstå hur samverkan är en del av den högre utbildningens och forskningens kvalitet. För att ta sig an dagens och morgondagens utmaningar behövs ett starkt samarbete mellan samhällets aktörer och lärosätena är en självklar del i det.

Coco Norén, prorektor Uppsala universitet