Till innehåll på sidan

Interaktiv introduktion till Hållbar Utveckling

Hur introducerar man ett värderingsämne i en ingenjörsutbildning? I denna kursmodul tas fasta på att förutom att utgöra ett akademiskt ämne, så utgör hållbar utveckling i hög utsträckning ett värderingsämne.

Översikt

Ämnet introduceras översiktligt för studenterna i början av modulen, där definitioner av begreppet och grundläggande frågeställningar lyfts och diskuteras. Kopplingar till studenternas framtida yrkesroll diskuteras löpande. Under kursmodulens gång läggs mycket fokus på studenternas egen reflektion och diskussioner både i mindre grupper och i föreläsningssal.

Modulen består av två föreläsningar och tre seminarier, då studenterna får spela flera olika brädspel (Fishbanks och Dilemma). Till modulen kopplas även självstudier i form av litteraturläsning och mellan seminarierna görs hemuppgifter individuellt och i grupp. Modulen avslutas med ett skriftligt (datoriserat) prov.

Fullt utbyggd omfattar modulen 40 timmars arbetstid för studenterna, motsvarande 1,5 hp.

Skiss över modulens upplägg:
Föreläsning 1: introduktion, ssystemdynamik & hållbarhetsutmaningar,
Seminarium: Fish Banks, Skriftlig inl. uppg (individuell),
Seminarium: Dilemma 1, Skriftlig in.uppg. (grupp),
Seminarium: Dilemma 2, Skriftlig inl. uppg. (grupp),
Föreläsning 2: relatera HU till ingenjörsrollen, till teknik och till samhälle,
Datoriserat prov
 
med föreläsning, tre seminarier och skriftliga inlämningar, samt avslutande föreläsning och datoriserat prov
Skiss över modulens upplägg

Bakgrund och genomförande

Kursmodulen utvecklades ursprungligen som en del av integreringen av hållbar utveckling inom civilingenjörsprogrammet i maskinteknik och gavs för första gången höstterminen 2012. Sedan dess har fler program tagit in modulen och den ges nu för cirka 600-800 studenter per år (något modifierad för att passa in i respektive sammanhang).

Arbetet med modulen analyseras kontinuerligt och de interaktiva och innovativa lärandeaktiviteter som används har bl.a. lett till publikationer och presentationer vid vetenskapliga konferenser inom högskolepedagogik:

Artikeln är en jämförande studie i samarbete med Centre for Sustainable Development (cam.ac.uk)  vid University of Cambridge (UK) där liknande lärandeaktiviteter förekommer.

Upplägg

Modulen avser att, förutom att introducera studenterna till ämnet hållbar utveckling på att akademiskt plan (definitioner, begrepp och historik samt probleminsikt och kunskap om viktiga verktyg för ingenjörer), dessutom katalysera studenternas kritiska reflektionsförmåga och leda till att de kan diskutera ämnet. Något som karaktäriserar ämnet hållbar utveckling är att detta är ett värderingsämne, vilket är en av orsakerna till att olika individer och aktörer kommer fram till radikalt olika slutsatser om vad som är en lämplig strategi för en hållbar utveckling – såväl i samhället som i organisationer.

Den pedagogiska kärnan är att genom diskussionsdrivna, interaktiva lärandeaktiviteter – två föreläsningar och tre brädspelsseminarier – introducera hållbar utveckling så att ämnet kan integreras med större djup senare i utbildningen inom ramen för enskilda kursers ämnesperspektiv. Vid brädspelsseminarierna spelas spelen Fishbanks och Dilemma.

Fishbanks Spelplan med ett kustområde och båtformade spelpjäser, ett papper med rollbeskrivning
Fishbanks
Dilemma Spelplan med ritning- och kugghjulsmönster, spelpjäser och två sorters spelkort: "step by step" och "dilemma".
Dilemma

Fishbanks

Fishbanks är ett brädspel som utvecklats av Dennis Meadows (författare till Limits to Growth) och ger studenterna en demonstration av allmänningarnas tragedi. I spelet tar studenterna i grupp roller som fiskeriföretag, och genom att hantera sin fiskeflotta och relationen med de andra lagen i spelet på ett genomtänkt sätt är uppgiften att maximera det värde de kan skapa. Uppgiften innebär beslutsfattande med begränsad tillgång till information, hantering av en resurs som förnyas inom ramen för ett komplext system med såväl förstärkande som dämpande feedbackloopar samt inslag av såväl konkurrens som samarbete. Kopplat till själva aktiviteten finns en omfattande debriefing då vi diskuterar studenternas upplevelser under seminariet, samt en individuell inlämningsuppgift.

Dilemma

Dilemma är ett brädspel som är frågebaserat och innehåller dels kunskapsfrågor med ledtrådar och dels aktuella dilemman kopplade till hållbarhet. Kunskapsfrågorna kan användas som en lärandeaktivitet i sig eller som en kunskapskontroll inför det skriftliga provet (det finns en uppsättning med ”lätta” frågor och en med ”svåra” frågor). Dilemmautmaningarna fungerar som sporre för att inleda diskussioner inom aktuella områden, och vid en efterföljande debriefing kan några av de frågor som studenterna diskuterat i smågrupper lyftas och belysas från en högre dimension. Ytterligare fördjupning får sedan studenterna i en efterföljande gruppinlämningsuppgift. Det finns tre uppsättningar med dilemman kopplade till olika områden, vilket gör att spelet kan spelas vid flera tillfällen: (1) om hållbar utveckling som begrepp och olika perspektiv; (2) utmaningar inom hållbar utveckling; samt (3) relationen mellan hållbar utveckling och teknik/ingenjörskap.

Kurslitteratur

Den kurslitteratur som används är boken ”Hållbar Utveckling – en introduktion för ingenjörer” (studentlitteratur.se)  (Jon-Erik Dahlin, ISBN: 9789144092669), referenser till artiklar och rapporter, samt förberedelseuppgifter inför seminarier.

Kontakt

KTH Sustainability Office för mer information: sustainability@kth.se