Till innehåll på sidan

Interaktiv introduktion till Social Hållbarhet

Hur kan ingenjörer, som tänkta problemlösare, definiera och arbeta med det mångfacetterade begreppet social hållbarhet? Kursmodulen stöttar i att skapa en arbetsdefinition och tillhörande metoder som möjliggör att denna aspekt kan inkluderas i ingenjörens arbete.

Översikt

Hållbarhet introduceras översiktligt där den sociala aspekten ramas in och sätts i kontext av de andra aspekterna. Modulens fokus går från det individuella perspektivet, med den enstaka människans behov i fokus, till det globala perspektivet. Modulen präglas av diskussion och upplevelsebaserade metoder, där studenten själv får relatera till begreppet utifrån sig själv innan blicken lyfts på en aggregerad global nivå. Modulen berör individuella behov, motivation, rättigheter, rättvisa politiska perspektiv och konkreta verktyg. Upplägget innefattar både en generisk del kring begreppet och människan, samt en anpassad del för varje enstaka program (utvecklas i samband med implementeringen).

Modulen består av fem föreläsningar och tre seminarier, då studenterna får pröva på en upplevelsebaserad process samt spela brädspelet GaSuCo. Litteratur ingår mellan tillfällena och examination kan utgöras av tentafrågor, en inlämningsuppgift eller inkluderas i befintliga inlämningsuppgifter. Fullt utbyggd omfattar modulen 40 timmars arbetstid för studenterna, motsvarande 1,5 hp.

Föreläsningsblock på rad: "1. Inledande föreläsning", "2. Personligt perspektiv", "3. Globalt perspektiv", "4. Systemtänk & Verktyg" samt "5. Programspec. förel". 
Block 6 "Avslutande föreläsning" placerad under block 5 (exempel) 

Text: "Anpassad del: Varje program får egen uppgift som tar hänsyn till deras kontext samt var denna modul ligger i deras program."

Text:
Skiss över modulens upplägg med olika delar: Personligt perspektiv, Globalt perspektiv, Systemtänk och verktyg samt en programspecifik del

Bakgrund och genomförande

Kursmodulen utvecklades av ett tvärvetenskapligt team under 2014 på uppdrag av KTH-Sustainability. Den gavs för första gången under våren 2015 för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och delar av den har förekommit på andra program, såsom Maskinteknikprogrammet och Datateknikprogrammet. Till hösten 2015 kommer den att implementeras i ytterligare tre program. Modulen modifieras och medskapas vid implementering för att göra materialet konkret för varje studentgrupp. Utveckling och modifiering sker även kontinuerligt utifrån erfarenheterna som erhålls vid implementering på olika program.

Upplägg

Modulen avser att konkretisera och problematisera begreppet social hållbarhet. Detta åstadkoms genom att ge ett flertal perspektiv som ramar in begreppet men som även måste konsolideras gentemot varandra. Hållbarhet sträcker sig från en individs perspektiv till att innefatta hela planetens alla befolkningar, samt att den sträcker sig i rum och tid, där rättvisebegreppet blir en central fråga.

Föreläsningar i modulen är:

  1. Inledande föreläsning (2h)
  2. Personligt perspektiv (1+2h)
  3. Globalt perspektiv (1+2h)
  4. Systemperspektiv och verktyg (3h)
  5. Programspecifik föreläsning (2h)
  6. Ex. avslutande föreläsning (2h)

Modulen anpassas med programspecifik föreläsning och uppgift som tar hänsyn till deras kontext samt var denna modul ligger i deras program.

Konsolideringen av perspektiven sker via seminarierna där diskussion och delande står i fokus. Hållbarhet är ett värderingsämne, vilket medför att olika slutsatser kan dras från samma information och att det bästa sättet att fördjupa sig i ämnet är genom dialog. Studenten får även själv uppleva vad social hållbarhet kan betyda för henne själv som person i ett av seminarierna. På så vis kan studenten identifiera sig med ämnet på ett nytt sätt.

Det pedagogiska angreppsätt som används är upplevelsebaserade övningar och diskussionsbaserade lärandeinstanser. Under seminarierna spelas brädspelet GaSuCo och genomförs upplevelseövningar.

Kursmaterial

Frl 1 - Introduktion till social hållbarhet.pdf (pdf 1,6 MB)

Frl 2 - Det personliga perspektivet på det goda livet.pdf (pdf 655 kB)

Frl 3 - Perspektiv på rättvisa.pdf (pdf 2,1 MB)

Frl 4 - Verktyg och uppgiftspresentation.pdf (pdf 1,4 MB)

Sem 1 - Personligt perspektiv-upplevelsebaserat.pdf (pdf 1,4 MB)

Sem 3 - Verktyg och fallanalys.pdf (pdf 608 kB)

För tillgång till kursmaterialet, kontakta facilitatorerna som listas under Kontakt nedan eller maila sustainability@kth.se

Kurslitteratur

Den kurslitteratur som används är videoklipp tillgängliga på nätet samt vetenskapliga artiklar.

Kontakt

Ansvariga för utvecklingen samt facilitatorer och föreläsare: