Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet (mångfald av både arter och habitat), och ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyntes). För de ekologiska systemen går det många gånger att definiera hållbarhet ganska väl.

Jordens bio-geo-kemiska system

Produktion av varor och tjänster får inte kompromissa med ekosystemens bärförmåga, dvs. naturen måste hinna återskapa uttagna resurser.

Ekologisk hållbarhet rör bland annat funktionsdugligheten hos jordens bio-geo-kemiska system där detta ingår:

  • Vatten (föroreningar, grundvattennivåer, salinitet, temperatur, främmande arter)
  • Luft (föroreningar, partiklar, ozonlagret, klimatsystem, buller)
  • Land (föroreningar, erosion, landanvändning, främmande arter)
  • Biodiversitet (arter och habitat (livsmiljöer), GMO)
  • Ekosystemtjänster (t. ex. pollinering, fotosyntes, vattenrening, klimatreglering)

I ekologisk hållbarhet inkluderas ibland även människors hälsa, i den mån den påverkas av den yttre miljön i form av föroreningar, buller etc.

Planetens gränser

English map of 9 planetary boundaries
Green areas:
stratospheric depletion, ocean acidification, freshwater use
Yellow:
Climate Change, Land-system change
Red:
Biochemical flows, Genetic diversity (part of Biosphere integrity)
Grey:
Novel entities, Atmospehric aerosol loading, functional diversity (part o Biosphere integrity)

Ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt under ledning av Stockholm Resilience Center har definierat nio miljöproblem, de så kallade planetära gränserna (Steffen et. al., 2015). Om dessa överskrids riskerar ekosystemens produktionsförmåga att begränsas. Man har därför försökt kvantifiera respektive område för att kunna säga något om hur stor påverkan som är acceptabel innan tröskeleffekter kan förväntas sätta in.

Den gröna zonen anger "säkert operationsområde", den gula zonen representerar osäkerhet (ökad risk) och det röda är högriskzonen. Planetens gränser representeras av cirkeln i skärningspunkten mellan gröna och gula zonerna. Tre av områden är ännu inte kvantifierade och kan därför inte bedömas (grå zoner).

Svenska miljömålssystemet

logga sveriges 16 miljömål

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, nitton etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Dessa kan tillsammans användas för att få en inblick i vad ekologisk hållbarhet innefattar i en svensk kontext och vad miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen följs upp varje år.  

Läs mer om miljömålssystemet på naturvårdsverkets hemsida

Läs mer om miljökvalitetsmålen på miljomal.se