Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som alla känner till. Trots detta är det ofta frustrerande svårt att sätta fingret på vad begreppet egentligen innebär.

Hållbar utveckling - vad betyder det? 

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades i 1987:

fyra bilder: fötter i trasiga strumpor, isbjörn på isflak, soptipp, översvämning

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Det innehåller två grundläggande koncept:
behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation.

Brundtlandrapporten, 1987

Men vad betyder detta i praktiken? Ett sätt att göra begreppet mer konkret är att definiera det i termer av olika dimensioner eller kategorier av fenomen, resurser och processer, exempelvis genom att tala om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Hållbar utveckling - Två modeller över tre dimensioner

Ett vanligt sätt att beskriva hur dessa olika dimensionerna hänger ihop är genom ett Venndiagram där de tre dimensionerna överlappar varandra. Denna modell förmedlar en bild av hållbar utveckling där samtliga tre dimensioner ges lika tyngd och värde. Ett alternativt sätt att beskriva hållbar utveckling är i form av en hierarki där ekologisk hållbarhet tillskrivs fundamental vikt och ses som en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. Även dessa två dimensioner karaktäriseras av ett beroendeförhållande, där den sociala hållbarheten ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som ett Venn-diagram respektive en rund pyramid i tre plan.
Två modeller av hållbar utveckling

Dessa modeller berättar dock inget om vad de olika dimensionerna förstås innehålla. Inte heller säger de något om huruvida relationerna – kontaktytorna – mellan de olika dimensionerna anses präglas av synergier eller konflikter. I många fall där hållbarhetens innehåll och dess inbördes relationer definierats beskrivs detta ofta i generella ordalag. Sådana övergripande definitioner kan tyckas frustrerande vaga men kan ändå fylla en viktig funktion. Detta gäller framförallt den ekonomiska hållbarheten där det finns två vanligt förekommande, men fundamentalt olika, definitioner. Läs mer:

Lozano, R. (2008). Envisioning sustainability three-dimensionally. Journal of Cleaner Production, 16(17), 1838–1846. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.02.008

Dragicevic, A. (2018). Deconstructing sustainability, Sustainable Development, 26 (6), 525-532. doi.org/10.1002/sd.1746

Vad betyder att "främja en hållbar utveckling"?

Läsanvisning till KTH:s hållbarhetspolicy

I detta dokument finns definitioner och förslag på tolkningav begreppet hållbar utveckling and andra liknande begrepp.