Till innehåll på sidan

Forskning för miljö och hållbar utveckling

KTH tar sitt ansvar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle och adresserar många av de globala målen inom Agenda 2030. KTH:s verksamhet är drivande i omställningen genom att förbättra, utveckla, analysera och utvärdera samhällets och industrins resurser. Det handlar om att bidra i omställningen till hållbara tekniska och sociala system som svarar mot våra behov av till exempel mat och dryck, värme, bostäder, transporter, kommunikation och avkoppling.

Aktuella forskningsutlysningar

Sammanställning av aktuella forskningsutlysningar med koppling till miljö och hållbar utveckling från några av de största finansiärerna inom området. Sammanställningen uppdateras cirka varannan vecka.

Forskningsutlysningar

Forskning, nätverk och centra

Forskning inom hållbar utveckling fordrar oftast samarbete mellan forskare med olika kompetenser och mellan forskare och företrädare för näringsliv och samhälle. Systemperspektiv är ofta nödvändigt och forskningen bedrivs därför ofta i nätverk och grupper som sträcker sig både inom och utanför KTH.

För att öka samarbetet i KTH:s forskning och forskarutbildning för miljö och hållbar utveckling finns bland annat KTH:s strategiska forskningsplattformar. De nätverk som KTH:s hållbarhetsforskare deltar i är globala och innefattar hundratals forskargrupper runt om i världen från såväl ledande universitet som industriföretag.

Forskning på KTH

Flera enheter inom KTH har miljö och hållbar utveckling som huvudperspektiv. Där bedrivs bland annat ledande forskning om metoder och verktyg för att bedöma och utvärdera effekter av produkter och beslutsprocesser. Andra grupper arbetar med att bättre förstå samverkan mellan tekniska system och naturen. Ytterligare grupper studerar globala samband och klimateffekter i våra energiförsörjningssytem.

Ytterligare många grupper har hållbar utveckling som en viktig aspekt i sin forskning. Det kan handla om att förbättra miljöprestanda i industriella processer, fordon, byggnader eller försörjningssystem. Men det finns även de på KTH som forskar om miljö och hållbar utveckling från ett historiskt och filosofiskt perspektiv.

Forskning

Forskning och centra inom miljö och hållbar utveckling

Ungefär 50 forskargrupper på KTH har miljö och hållbar utveckling antingen som central frågeställning i sin verksamhet, eller som viktig komponent i sin forskning inom gruppens specifika forskningsområde. Utöver det är KTH delaktiga, ibland drivande, i cirka 30 centrumbildningar med koppling till miljö och hållbar utveckling. Där bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. 

Forskning och centra inom miljö och hållbar utveckling