Till innehåll på sidan

FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Världen har 2015 antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030.

Logga FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
Bild från Sida

De nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) antogs av världens ledare i slutet av september 2015, och ska gälla fram till 2030. De är 17 stycken till antalet, med hela 169 delmål. Arbetet med att ta fram de nya målen bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort. Under 2016 kommer indikatorer att tas fram så att målen blir möjliga att mäta och följa upp.

Målen är universella - de gäller både höginkomst- och låginkomstländer. Enligt FN-beräkningar uppgår kostnaden för att finansiera utvecklingsmålen till den svindlande summan av ca 4 500 miljarder dollar per år, vilket är trettio gånger mer än det samlade årliga biståndet i världen. Det innebär att för att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar - stater, institutioner, privata företag, världssamfundet och det civila samhällets organisationer.

Globala målen

17 Globala mål för hållbar utveckling

 1. Utrota fattigdom i alla dess former, överallt.
 2. Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk.
 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 4. Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning.
 6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
 7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.
 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder.
 11. Gör städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara.
 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.
 14. Bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och marina resurser för hållbar utveckling.
 15. Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Läs mer om de globala målen för hållbar utveckling på till exempel www.globalamalen.se   eller sustainabledevelopment.un.org/sdgs