Till innehåll på sidan

Ekonomisk hållbarhet

Den kanske största skillnaden i uttolkning av vad en enskild hållbarhetsdimension innebär står att finna i ekonomisk hållbarhet där det finns två fundamentalt olika definitioner.

Sedlar sticker upp som växter ur jorden

Ekonomibegreppet

Ekonomi som begrepp kan härledas från grekiskans "läran om hushållning av knappa resurser". Ur ett hållbarhetsperspektiv kan vi nu se att definitionen på ekonomi kan vidgas och ses ur olika perspektiv och definitioner. 

En viktig skillnad mellan ekonomisk hållbarhet och ekologisk resp. social hållbarhet är att de ekonomiska strukturerna är skapade av människan. Därmed har vi också möjlighet att se de ur olika perspektiv och också påverka de för att stödja en hållbar utveckling. 

Olika definitioner av ekonomisk hållbarhet

Det finns flera definitioner på ekonomisk hållbarhet. Skillnaderna mellan två av dessa har sin grund i att man använt olika hållbarhetsmodeller som utgångspunkt. I den första av dessa två definitioner förstås ekonomisk hållbarhet som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital.

I den andra definitionen likställs ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, vilken anses vara hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. Ett ökat ekonomiskt kapital kan därmed tillåtas att ske på bekostnad av en minskning av andra tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd.

Slutligen finns det även de som avstår från att använda ekonomisk hållbarhet som begrepp för att istället prata om ekonomin som ett verktyg där dess strukturer och institutioner antingen främjar eller hämmar en hållbar utveckling. Vilken av dessa definitioner som bör råda är en värderingsfråga bland forskare och där är man fortfarande inte helt överens.