Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Akademiska högtider då och nu

De akademiska högtidernas historia sträcker sig tillbaka till medeltiden. Den första doktorn promoverades i Paris 1150. KTH höll sin första promotion 1929 och då promoverades fem doktorer. Diplomutdelningen är av betydligt yngre datum och blev tradition först på 1990-talet.

Akademiska högtider då och nu

De akademiska högtiderna stäcker sig långt tillbaka i historien. Under medeltiden lades grunden för en högre utbildning och i samband med det växte universiteten fram. De första universiteten grundades i Sydeuropa, Bologna och Paris fanns redan i slutet av 1100-talet, och spred sig sedan vidare norrut genom Europa. Nordens första universitet var Uppsala som grundades redan 1477.

Redan då är det rimligt att tänka att det fanns någon slags högtid som hölls för att uppmärksamma resultatet av de högre studierna. Ritualerna hämtades från den kyrkliga traditionen men plockade också delar från skråväsendet på så sätt att genom riterna garanterade man den promoverades yrkesskicklighet. Enligt vissa källor utdelades den första Philosophiae Doctor i Paris 1150. Den första promotionen i norden hölls i Uppsala 1488.

Därefter förde de akademiska högtiderna en tynande tillvaro under många år. Under 1600-talet höll de tre svenska universiteten, som låg i Uppsala, Åbo och Lund, magisterpromotioner efter ett rullande schema. Männen (för det var enbart män på den tiden) som promoverades erhöll lagerkrans och ring. Det var en dyr affär att promoveras, den unge mannen fick själv stå för kläder, måltider och festligheter. Förutom det skulle promotorn och övriga funktionärer erhålla en summa som tack för arbetet.

Efter reformer inom universitetsvärlden under 1800-talet kom magistergraden inom filosofiska fakulteten att ersättas med doktorsgrad. Först under 1900-talet tog promotionerna ny fart i Sverige. Alla svenska universitet håller akademiska högtider men de skiljer sig åt till utförandet men vissa inslag finns hos alla. Många av de äldre universiteten har en tydlig förankring i lång tradition (i Uppsala och Lund hålls ceremonin på latin) medan de nyare har skapat mer moderna ceremonier men där många av de traditionella inslagen finns med.

KTH:s doktorspromotion och professorsinstallation

Illustration ritad av A. Fischer, SvD, som föreställer dom fem nya doktorerna.
KTH:s promotion 1929 illustrerad av A. Fischer i SvD.

1927 erhöll KTH rättigheter att promovera teknologie doktorer. KTH promoverade sina första teknologie doktorer den 25 maj 1929 i Kungliga Musikaliska Akademiens stora sal. De fem promovendi som fick motta doktorsring och doktorsbrev var civilingenjörerna Fredrik Dahlgren, Hjalmar Granholm, Ivar Herlitz, Ragnar Lundholm och John Wennerberg. Vid samma tillfälle installerades den nyutnämnde professorn i elektrisk anläggningsteknik Sten Velander. Nästa promotion hölls först 1943 och då utnämndes för första gången teknologie hedersdoktorer vid KTH. Den första kvinnan att doktorera på KTH var Katarina Kraft Ahnlund som 1956 doktorerade med avhandlingen Transmutations of light nuclei: Experimental determinations of reaction energies, atomic masses and angular distributions. Hon blev därmed den första kvinnan i Sverige att få titeln Teknologie doktor. Ni kan läsa mer om henne här

Promotionen tar lång tid att förbereda och projektleds av KTH:s ceremonimästare . Den innehåller en mängd olika delar med allt från att få den ceremoniella delen att flyta så smidigt som möjligt till banketten med meny , underhållning och bordsplacering enligt visst schema. Allt mynnar ut i en ceremoni och bankett i Stadshuset.

KTH:s nyutnämnda professorer installeras i sitt ämbete med en professorsinstallation. De professorer som tillträtt sin anställning under året blir installerade under högtiden och hyllas var och en med en film om sitt arbete och dessutom ett diplom ur rektors hand. Förutom detta delas KTH:s stora pris, KTH:s pris i industrisamverkan och Janne Carlssons stipendium ut samt årets hedersdoktorer promoveras. Professorsinstallationen hålls en gång per år i mars eller april. 

Insignier

Insignier är de föremål som förknippas med promotionen, dvs doktorshatt, doktorsring och doktorsdiplom. På KTH:s promotion delas ett doktorsdiplom ut till de nya doktorerna. Hedersdoktorerna erhåller en doktorshatt, ring och diplom. Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. På KTH är hatten svart med ett spänne i guld som föreställer en trekant med en lagerkrans. Doktorsringen är av guld och symboliserar trohet. Diplomet var ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter den promoverade hade rätt till. Idag fyller det en symbolisk funktion då det är examensbeviset som är det formella beviset på doktorsexamen.

Bild på en doktorshatt med KTH:s enblem föreställande en trekant ihopvirad med en lagerkrans.
Foto: Studio slakthuset

En doktorshatt tar ca sex veckor att tillverka och görs helt för hand. Professor Mattias Uhlén var promotor under KTH:s promotion 2014 och beställde då en doktorshatt. Du kan läsa mer om hans möte med hattmakare Mark Eriksson här .

KTH:s diplomutdelning

Diplomeringsceremonin på KTH är av betydligt yngre datum. Det var först på 1990-talet som ett firande av avslutad grundutbildning startade. Innan dess skickades examensbeviset ut med posten och det satte punkt för studierna. Diplomeringen hålls numera i Stadshuset under högtidliga former med tal av rektor alternativt prorektor och Tekniska högskolans studentkårs ordförande. Musik framförs av KTH:s Akademiska Kapell och Kongliga teknologkören. Under diplomeringen erhåller studenterna ett diplom som ett minne av ceremonin. Det verkliga beviset för studierna är examensbeviset.

En viktig del av KTH:s akademiska högtider är KTH:s marskalkar  och fanborg. De bidrar på ett föredömligt sätt till att skapa en högtidlig och vacker inramning.

Liten ordlista

Dekanus är alltid en professor. En dekanus eller dekan är högsta administrativa chef för en universitetsfakultet, och ordförande för fakultetsrådet.

Diplomandi kallas de studenter som deltar i diplomeringsceremonin.

Diplomutdelning är en ceremoni som hålls för att fira nyutexaminerade arkitekter, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie magistrar, teknologie masters och även kandidater inom de program som avslutas med en kandidatexamen.

Doktorshatten symboliserar frihet. I Sverige är den alltid svart och bär ett guldemblem med en symbol för de olika fakulteterna. Vid KTH erhåller samtliga titlar samma symbol och det är en lagerkrans inflätad i en triangel. Under KTH:s promotion kröner dekanus sig själv (dvs sätter på sig sin doktorshatt) och först därefter får alla promoverade sätta på sig sin hatt. Promoti sätter på sig hatten först efter att de gjort den traditionsenliga vandringen över parnassen.

Doktorsringen symboliserar äktenskapet med vetenskapen. Den bärs på vänster hands ringfinger. På KTH är ringen av guld och mönstret föreställer en lagerkrans.

Hedersdoktor är en person som gjort förtjänstfulla insatser för universitet. På KTH utses en eller flera hedersdoktorer årligen sedan 1944 . Doctor honoris causa eller Doctor h.c. på latin. 

Insignier är ett annat ord för hederstecken dvs värdighetssymboler som delas ut i akademiska sammanhang. På KTH erhåller promovendi ett diplom och hedersdoktorerna erhåller diplom, hatt och ring.

Professorsinstallation är den ceremoni där nyutnämnda professorer installeras i sitt ämbete. När en rektor tillträder sitt ämbete brukar det hållas en rektorsinstallation.

Installandi kallas professorer som installeras i sitt nya ämbete. I singular är den feminina formen installanda och den manliga formen installandus. 

Jubeldoktor är en doktor som promoverades för 50 år sedan.

Marskalk är en student som bistår vid de akademiska högtiderna. Arbetet leds av de två övermarskalkarna. 

Parnass kommer från den grekiska mytologin där det fanns ett gudaberg som kallades Parnassen. Traditionen bjuder att promovendi ska bestiga parnassen för att där få sina insigner. På KTH sker en vandring över scenen som symboliserar parnassen.

Professor emeritus används främst för professorer som avslutat en aktiv tjänst. Emeritus betyder ordagrant ”att ha tjänat ut”

Promotion är en ceremoni där ett universitet ger de därtill berättigade deras yttre tecken på doktorsvärdighet. På KTH delas ett diplom ut till doktorerna och hedersdoktorerna erhåller diplom, hatt och ring. 

Promotor är den professor som under promotionen delar ut insignier.

Promovendi är de nya doktorerna som anmält sig till promotionen, i singular promovendus/a. Efter att de har promoverats kallas de istället; promotus/promota/promoti.

Rektorskedja är en kedja som bärs av rektor vid högtidliga tillfällen, såsom akademiska högtider. På 1930-talet skapades flera insigner för rektorer vid Sveriges högskolor. Initiativ till KTH:s rektorskedja togs även det på 30-talet. KTH:s styrelse och lärare gick ihop och samlade in medel. Arkitekten och KTH-alumnen Sven Ivar Lind ritade den och Atelier Borgila utförde arbetet. KTH:s rektorskedja är gjord i bolidenguld och har nio topazer, en för vardera skola (som ju numera är fem till antalet).