Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Nedan beskriver vi hur och på vilket sätt dina personuppgifter hanteras inom ramen för rekrytering till anställningar på KTH.

När du söker anställning hos oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning EU:s dataskyddsförordning.

 1. Personuppgiftsansvarig
  KTH (org. nr 202100-3054-01) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du väljer att registrera i samband med att du söker en anställning vid KTH och är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
   

 2. Vilka personuppgifter hanteras?
  I rekryteringsprocessen hanterar vi de uppgifter som du lämnar vid ansökningstillfället. Vi kan också komma att efterfråga ytterligare uppgifter, t.ex. referenser.
   

 3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  KTH är en statlig myndighet och dina ansökningshandlingar utgör en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Alla som begär ut denna handling kan därmed ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta. Du som sökande bör vara aktsam att dela med dig av information som inte är relevant för den sökta befattningen.

  Dina uppgifter är tillgängliga i KTH:s rekryteringssystem för anställda på KTH som arbetar med rekrytering samt de ramavtalsleverantörer som arbetar med rekrytering på uppdrag av KTH, sakkunniga (i de rekryteringsprocesser där detta är aktuellt) samt relevant personal hos KTH:s systemleverantör av rekryteringssystem. Dina personuppgifter används i det anställningsärende som du anmält intresse för. Rekryteringssystemet sammanställer också automatiskt uppgifter om när du har sökt en tjänst i ett s.k. Kandidatkort. Uppgiften kring ansökan i Kandidatkortet lagras lika länge som dina ansökningshandlingar. Uppgifterna behandlas huvudsakligen i KTH:s rekryteringssystem. Viss manuell hantering av uppgifterna kan förekomma t.ex. utskrift av material inför intervjutillfälle.

  Om du har skyddad identitet, ska du kontakta KTH via mailadressen
  rekryteringsannonser@kth.se alternativt ring på telefon 08-790 70 80/790 70 74 kontorstid 8.30 - 16.30.
   

 4. Lagring av dina personuppgifter
  Dina personuppgifter kommer att sparas i KTH:s rekryteringssystem i 30 månader efter beslut om anställning. Undantag kan göras om det finns rättsliga krav för att bevara uppgifterna längre, exempelvis en pågående rättsprocess. Personuppgifter och handlingar för den som blir anställd, utnämns till affilierad fakultet och affilierad professor eller antas som docent, bevaras i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och KTH:s interna gallringsregler.
   

 5. Dina rättigheter
  Du har enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) rätt att korrigera alla lagrade uppgifter som hänför till dig som person, rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter gällande dina personuppgifter samt rätt att efter ansökan få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. En sådan ansökan skickas till dataskydd@kth.se eller Kungliga Tekniska högskolan, Att: Dataskyddsombud, Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm

Innehållsansvarig:Human Resources
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-02-18